Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Listopad 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2521 2018-11-02 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.04.2018 Gminy Skąpe; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania pn.: "Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w miejscowości Ołobok"
2018 2522 2018-11-02 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.11.2018 Gminy Szczaniec; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powierzenia gminie wykonania zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1211F w miejscowości Opalewo"
2018 2523 2018-11-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2524 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/796/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie"
2018 2525 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/797/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 2526 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/798/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku"
2018 2527 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/799/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich
2018 2528 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/801/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu oraz nadania nowego statutu
2018 2529 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/802/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
2018 2530 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/795/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska"
2018 2531 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LXV/356/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczaniec
2018 2532 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LXV/357/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szczaniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2533 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVI/557/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Witnica
2018 2534 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVI/558/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Witnica
2018 2535 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVI/562/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Witnica
2018 2536 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVI/564/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Witnickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
2018 2537 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2538 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
2018 2539 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/289/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowice
2018 2540 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 2541 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2542 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LVIII.52.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek "Baśniowa Kraina " w Otyniu
2018 2543 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIX/334/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali i budynków mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Świdnica
2018 2544 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIX/335/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2018 2545 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 2546 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2019 r.
2018 2547 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/253/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
2018 2548 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.323.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2018 2549 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.324.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 2550 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.325.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 2551 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.326.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2018 2552 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.327.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk oraz nadanie mu statutu
2018 2553 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.328.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2018 2554 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Zielona Góra
2018 2555 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Trzebiechowie
2018 2556 2018-11-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Dąbie
2018 2557 2018-11-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego
2018 2558 2018-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 073.4.2018 Gminy Strzelce Krajenskie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Kłodawa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich
2018 2559 2018-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 073.5.2018 Gminy Strzelce Krajenskie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Zwierzyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich
2018 2560 2018-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.13.2018.JRaj Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII.235.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Bogdaniec w rejonie ul. Pocztowej
2018 2561 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dąbie
2018 2562 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
2018 2563 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 2564 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2018 2565 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
2018 2566 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LXV/404/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2567 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 0007.590.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2018 2568 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 0007.591.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2569 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 0007.592.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulechów
2018 2570 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeźnica
2018 2571 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII.308.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gubin o statusie miejskim
2018 2572 2018-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.12.2018.JRaj Wojewody Lubuskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVIII/334/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 września 2018 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
2018 2573 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXV/565/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Drezdenko i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a także organów do tego uprawnionych.
2018 2574 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1073.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2018 2575 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1074.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2018 2576 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1077.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lisiej i ul. Krakusa w Zielonej Górze
2018 2577 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1079.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jana z Kolna w Zielonej Górze
2018 2578 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1082.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2018 2579 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1087.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra
2018 2580 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1088.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
2018 2581 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1097.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 2582 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
2018 2583 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 2584 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII.309.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2585 2018-11-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 listopada 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 2586 2018-11-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 2587 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LI/232/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 25 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 "
2018 2588 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/256/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 2589 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII.257.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2590 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLII/98/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 2591 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Świebodzinie
2018 2592 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Łagów
2018 2593 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Sulechowie
2018 2594 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Żagań
2018 2595 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Szprotawie
2018 2596 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Jasieniu
2018 2597 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej we Wschowie
2018 2598 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2599 2018-11-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2600 2018-11-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.10.2018.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 7 listopada 2018 r.
2018 2601 2018-11-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 443/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2602 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LXII/395/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nowogród Bobrzański
2018 2603 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/20/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagań
2018 2604 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych
2018 2605 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII.258.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 2606 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII.259.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kolsko
2018 2607 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XL/260/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gubin
2018 2608 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV.260.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy Zabór z dnia 10 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabór
2018 2609 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr 216/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 listopada 2018 r.
2018 2610 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gozdnica o statusie miejskim
2018 2611 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/253/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2018 2612 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy skweru na terenie Gozdnicy
2018 2613 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Zielona Góra
2018 2614 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Świebodzinie
2018 2615 2018-11-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Sulechowie
2018 2616 2018-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.165.2018.AŁab. Wojewody Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r.
2018 2617 2018-11-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.11.2018.JRAJ Wojewody Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LXXV.1058.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze.
2018 2618 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.265.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 2619 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.267.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok
2018 2620 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.268.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
2018 2621 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.269.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2622 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.271.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt. (q) przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2019 rok
2018 2623 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2018 2624 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2018 2625 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2626 2018-11-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu słubickiego.
2018 2627 2018-11-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagów
2018 2628 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2018 2629 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Szprotawie
2018 2630 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej we Wschowie
2018 2631 2018-11-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Żagań
2018 2632 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzebiechów
2018 2633 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jasieniu.
2018 2634 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbie.
2018 2635 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV.266.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.
2018 2636 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
2018 2637 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2638 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubrza
2018 2639 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2640 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2018 2641 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LVII/525/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2018 2642 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2018 2643 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Siedlisko
2018 2644 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LII /235 /2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bojadła
2018 2645 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII.215.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2019 rok
2018 2646 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII.216.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2019 roku.
2018 2647 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII.217.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2019 roku
2018 2648 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/320/18 Rady Gminy Żary z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Żary
2018 2649 2018-11-16 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 2650 2018-11-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.184.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2018 r.
2018 2651 2018-11-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 538/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Nowe Miasteczko
2018 2652 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.261.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
2018 2653 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.270.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2654 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogę publiczną na terenie gminy Lubrza
2018 2655 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX.314.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Gubinie
2018 2656 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/309/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2019 rok Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018 2657 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LI.319.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2018 2658 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 2659 2018-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.180.2018.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 16 listopada 2018 r.
2018 2660 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/222/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 181 w ciągu ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160 (skrzyżowanie ulic Pierwszej Brygady, Kościuszki, Piłsudskiego, Sienkiewicza) do wybudowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 181 w miejscowości Niegosław
2018 2661 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 412/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2662 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 413/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa
2018 2663 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 414/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2664 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 415/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
2018 2665 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 416/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa
2018 2666 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 417/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 2667 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 418/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 402/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2668 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 419/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2669 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 420/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmiany uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2018 2670 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr 421/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iłowa
2018 2671 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX.60.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otyń
2018 2672 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LX/474/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2673 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LX/475/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023.
2018 2674 2018-11-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2675 2018-11-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 396/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 92 (od km 16+100 do km 34+500)
2018 2676 2018-11-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 477/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2677 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr 422/7/LVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa
2018 2678 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LI/332/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Nowa Sól
2018 2679 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 2680 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/563/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 2681 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/564/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 2682 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/565/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2018 2683 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/566/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 2684 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/567/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r.
2018 2685 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/568/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nowa Sól
2018 2686 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/569/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
2018 2687 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII/229/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wymiarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2688 2018-11-21 Porozumienie Porozumienie nr DG.I.8061.11.2018 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
2018 2689 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2690 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2691 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019.
2018 2692 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
2018 2693 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/265/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2018 2694 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2018 2695 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/237/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
2018 2696 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/277/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Dobiegniewie oraz nadania mu statutu.
2018 2697 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie.
2018 2698 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/275/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
2018 2699 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/580/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2019
2018 2700 2018-11-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie rezerwaty przyrody "Mierkowskie Suche Bory"
2018 2701 2018-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 482/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanią ścieków na terenie Gminy Bytom Odrzański
2018 2702 2018-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 533/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Zwierzyn
2018 2703 2018-11-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 551/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolsko
2018 2704 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIX.58.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Otyniu i Filii w Niedoradzu.
2018 2705 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIX.59.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu i nadania jej Statutu.
2018 2706 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/271/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2707 2018-11-23 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.4.2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 2708 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.193.2018.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 22 listopada 2018 r.
2018 2709 2018-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.188.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 23 listopada 2018 r.
2018 2710 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr 21/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2018
2018 2711 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr 23/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2018
2018 2712 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jasieniec.
2018 2713 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Trzciel - 2.
2018 2714 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/366/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel.
2018 2715 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX.53.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2018 2716 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX.55.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otyń.
2018 2717 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 2718 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.186.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 23 listopada 2018 r.
2018 2719 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.190.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 23 listopada 2018 r.
2018 2720 2018-11-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.195.2018.AŁab Wojewody Lubuskiego z dnia 23 listopada 2018 r.
2018 2721 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2018 2722 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2018 2723 2018-11-27 Aneks Aneks nr 4 Miasta Zielona Góra z dnia 3 września 2018 r. do Porozumienia Miedzygminnego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów
2018 2724 2018-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.191.2018.AŁab Wojewody Lubuskiego z dnia 22 listopada 2018 r.
2018 2725 2018-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr-I.4131.189.2018.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 27 listopada 2018 r.
2018 2726 2018-11-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 520/18 z dnia 24 września 2018 r. w przedmiocie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 2727 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/258/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bytom Odrzański
2018 2728 2018-11-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2017 roku
2018 2729 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2018 roku.
2018 2730 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa obejmującego obręb Łośno.
2018 2731 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2732 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr LX/476/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 2733 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2018 2734 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2735 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2736 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2737 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2738 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2739 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka
2018 2740 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2741 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok
2018 2742 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”