Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Grudzień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2743 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/ 5 /2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasień.
2018 2744 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2018 2745 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn.zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2018 2746 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 2747 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów, promocji oraz wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2748 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2018 2749 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr I.7. 2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 2750 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
2018 2751 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2752 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 2753 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2754 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2755 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawa
2018 2756 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawa
2018 2757 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019
2018 2758 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2759 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 2760 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2018 2761 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach.
2018 2762 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice.
2018 2763 2018-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2764 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2765 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2766 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2767 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów
2018 2768 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 2769 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2018 2770 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
2018 2771 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2018 2772 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.
2018 2773 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2018 2774 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników
2018 2775 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2776 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu Gminy Pszczew na lata 2019-2023.
2018 2777 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytnica.
2018 2778 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie Gminy Bytnica
2018 2779 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytnica
2018 2780 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy
2018 2781 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknicy na 2019 rok.
2018 2782 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości rekultywowanych gruntów po składowiskach odpadów.
2018 2783 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2784 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2018 2785 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2786 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018 2787 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2788 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych.
2018 2789 2018-12-05 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018/ŚDS Gminy Zwierzyn; Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Zwierzyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy
2018 2790 2018-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2791 2018-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2792 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2018 2793 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019
2018 2794 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2795 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2796 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego”
2018 2797 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2018 2798 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2018 2799 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2800 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2019 r.
2018 2801 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2019 roku
2018 2802 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2018 2803 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2018 2804 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Przewóz.
2018 2805 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2018 2806 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
2018 2807 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2018 2808 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
2018 2809 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2810 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno
2018 2811 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2018 2812 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
2018 2813 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 2814 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok
2018 2815 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie gminy Santok przed podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2816 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr I/5/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
2018 2817 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Siedlisko
2018 2818 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2018 2819 2018-12-07 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 2820 2018-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 515/18 z dnia 10 października 2018 r. w przedmiocie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2821 2018-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 537/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 2822 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/367/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok
2018 2823 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 2824 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2019.
2018 2825 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2826 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023
2018 2827 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2018 2828 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2829 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019
2018 2830 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019
2018 2831 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku
2018 2832 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gopodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2019-2023
2018 2833 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" na lata 2019-2023
2018 2834 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2835 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2836 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2018 2837 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 2838 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 2839 2018-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.204.2018.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 7 grudnia 2018 r.
2018 2840 2018-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.208.2018.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 7 grudnia 2018 r.
2018 2841 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
2018 2842 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 2843 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 2844 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2845 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2846 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2847 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2018 2848 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2849 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 2850 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2851 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2018 2852 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2018 2853 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2018 2854 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2855 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 2856 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2857 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2858 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2018 2859 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2018 2860 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2018 2861 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2018 2862 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe
2018 2863 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w  zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2864 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2865 2018-12-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 2866 2018-12-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 554/15 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Mycielin, Gościeszowice i Sucha Dolna
2018 2867 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
2018 2868 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.
2018 2869 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2870 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku
2018 2871 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2872 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 2873 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 2874 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 2875 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 2876 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 2877 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzepin
2018 2878 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rzepin
2018 2879 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2880 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Santok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2019
2018 2881 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Santok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok
2018 2882 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Santok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2883 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Santok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 2884 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Wschowa.
2018 2885 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego
2018 2886 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2887 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2018 2888 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 2889 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2018 2890 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 2891 2018-12-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.17.2018.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LXXVI.1077.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lisiej i ul. Krakusa w Zielonej Górze
2018 2892 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo na 2019 rok
2018 2893 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2018 2894 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 2895 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  domu” na lata 2019-2023.
2018 2896 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2022
2018 2897 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/4/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2018 2898 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2018 2899 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 2900 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023
2018 2901 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2902 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2903 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 2904 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bukowica
2018 2905 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gościeszowice
2018 2906 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krzywczyce
2018 2907 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mycielin
2018 2908 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niegosławice
2018 2909 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowa Jabłona
2018 2910 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Przecław
2018 2911 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.17.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rudziny
2018 2912 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.18.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stara Jabłona
2018 2913 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sucha Dolna
2018 2914 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.20.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zimna Brzeźnica
2018 2915 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.32.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2018 2916 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.34.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 2917 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.36.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Niegosławice
2018 2918 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.37.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2018 2919 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.38.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Niegosławice w 2019 roku
2018 2920 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiechów
2018 2921 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 2922 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
2018 2923 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2924 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2925 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 2926 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2927 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2018 2928 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gozdnica
2018 2929 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku
2018 2930 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego „Pomoc gminy Tuplice w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023”
2018 2931 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2932 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2933 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy w 2019 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2018 2934 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kożuchów
2018 2935 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2936 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 2937 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II /6/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 2938 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2939 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2018 2940 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2941 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.21.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL.231.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 2942 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.22.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 2943 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.25.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL.232.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 2944 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.27.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 2945 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.28.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Niegosławice
2018 2946 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.29.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2947 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.30.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Niegosławice
2018 2948 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.31.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
2018 2949 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2018 2950 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2951 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2952 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2018 2953 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2018 2954 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2955 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 2956 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.
2018 2957 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
2018 2958 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 2959 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2018 2960 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2018 2961 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2019
2018 2962 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2963 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Wierzbnica gmina Bytom Odrzański.
2018 2964 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki na terenie Gminy Górzyca
2018 2965 2018-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu w treści § 1 ust. 2 lit. e i ust. 3 uchwały Rady Gminy Żagań nr XXXIX/261/18 z dnia 30 października 2018r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 5 listopada 2018r., pod pozycją 2545
2018 2966 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2967 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2968 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2018 2969 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 10/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2018 2970 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 2971 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2018 2972 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 15/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2973 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 16/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2018 2974 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 18/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2975 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.23.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL.230.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2018 2976 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.24.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2018 2977 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2978 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2979 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego.
2018 2980 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2018 2981 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2019r.
2018 2982 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Szlichtyngowie.
2018 2983 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
2018 2984 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Szlichtyngowa.
2018 2985 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2986 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn
2018 2987 2018-12-15 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 2988 2018-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.221.2018.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2018 r.
2018 2989 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/131/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie statutu Gminy Szczaniec
2018 2990 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
2018 2991 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”.
2018 2992 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 2993 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
2018 2994 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II.26.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 2995 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2018 2996 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
2018 2997 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/243/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 października 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 2998 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. o uchyleniu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie pozbawienia drogi nr 3104F ul. Pułaskiego w m. Krosno Odrzańskie kategorii drogi powiatowej
2018 2999 2018-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3000 2018-12-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.200.2018.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2018 r.
2018 3001 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz nadania mu statutu
2018 3002 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 3003 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.5.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 3004 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.7.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3005 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.8.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3006 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.9.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023
2018 3007 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży ” na lata 2019-2023
2018 3008 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3009 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3010 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność gminy Nowogród Bobrzański w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2018 3011 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3012 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański
2018 3013 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3014 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
2018 3015 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2018 3016 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 3017 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3018 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 3019 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3020 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody oraz sposobu rozliczenia.
2018 3021 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3022 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3023 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2018 3024 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.2.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2019.
2018 3025 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3026 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3027 2018-12-18 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3028 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/450/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice
2018 3029 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3030 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3031 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3032 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3033 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3034 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2019 rok
2018 3035 2018-12-19 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 485/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w 2016 roku
2018 3036 2018-12-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.119.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
2018 3037 2018-12-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.201.2018.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.
2018 3038 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Santok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów.
2018 3039 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3040 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3041 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3042 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubiszyn
2018 3043 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubiszyn
2018 3044 2018-12-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 03/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żarskiego
2018 3045 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 22 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
2018 3046 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/19/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2019 r.
2018 3047 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/22/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2019 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2018 3048 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubiszyn
2018 3049 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.18.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2018 3050 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2018 3051 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3052 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3053 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 3054 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3055 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3056 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 3057 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3058 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom z terenu Gminy Brzeźnica na lata 2019-2023
2018 3059 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
2018 3060 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/39/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Międzyrzeczu.
2018 3061 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 grudnia 2004r., w sprawie: lokalizacji targowisk na terenie gminy Wschowa oraz ustalenia regulaminu targowiska.
2018 3062 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Żarskiego.
2018 3063 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/255/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
2018 3064 2018-12-21 Informacja Informacja Wójta Gminy Żary z dnia 28 marca 2018 r. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARY ZA 2017 ROK
2018 3065 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 240/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2018 r.
2018 3066 2018-12-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żagańskiego
2018 3067 2018-12-21 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2018 3068 2018-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.216.2018.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
2018 3069 2018-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.226.2018.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
2018 3070 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.4.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 3071 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.5.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3072 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.11.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
2018 3073 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.13.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego
2018 3074 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.17.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli odstąpiono od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyny jego usunięcia
2018 3075 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok
2018 3076 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
2018 3077 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.26.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2018 3078 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2018 3079 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3080 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r.
2018 3081 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2018 3082 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
2018 3083 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnianych w placówkach oświatowych Gminy Przewóz.
2018 3084 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 3085 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie użytku ekologicznego „Myszkowskie Bagno”
2018 3086 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2019
2018 3087 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sława.
2018 3088 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 3089 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3090 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3091 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom z terenu Gminy Maszewo na lata 2019-2023
2018 3092 2018-12-27 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 205/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 152/XXVII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą
2018 3093 2018-12-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku
2018 3094 2018-12-28 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. z dnia w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzyca
2018 3095 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
2018 3096 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III.6.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3097 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3098 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 3099 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3100 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
2018 3101 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2018 3102 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2019 roku.
2018 3103 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki zmienionej uchwałą Nr XX/135/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki.
2018 3104 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień
2018 3105 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla części drogi wojewódzkiej nr 287 stanowiącej obwodnicę miasta Jasienia.
2018 3106 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2019
2018 3107 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Lubska
2018 3108 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
2018 3109 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3110 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3111 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3112 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3113 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 3114 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3115 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2019
2018 3116 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe
2018 3117 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3118 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3119 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2019r.
2018 3120 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2019
2018 3121 2018-12-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I Wójta Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN ZA 2017 ROK
2018 3122 2018-12-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.222.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.
2018 3123 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – Pani Adriany Kondzior do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego.
2018 3124 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3125 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3126 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej
2018 3127 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok.
2018 3128 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2018 3129 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 3130 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni budynków szkolnych w części zajętej na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
2018 3131 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
2018 3132 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3133 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3134 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3135 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3136 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3137 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3138 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3139 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019r.
2018 3140 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 3141 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3142 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2018 3143 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3144 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3145 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otyń
2018 3146 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3147 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach przedmiotowego programu
2018 3148 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku.
2018 3149 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/250/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Cybinka
2018 3150 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3151 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3152 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cybinka” na lata 2019–2023
2018 3153 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2019
2018 3154 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3155 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3156 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3157 2018-12-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3158 2018-12-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 3159 2018-12-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 31 marca 2018 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
2018 3160 2018-12-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 kwietnia 2018 r. z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2017