Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 259 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2018
2018 260 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości Budziechów
2018 261 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/468/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól-Miasto dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 262 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/469/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 263 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/470/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto
2018 264 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/471/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto.
2018 265 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/474/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Zielonogórskiej dz. nr 43/31, 43/36, 43/38, 43/35, 43/23, 43/33, 43/29, 43/34 oraz 43/30)
2018 266 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/475/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12).
2018 267 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/218/05 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzciel
2018 268 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2018 269 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2018 270 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzepin oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 271 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/300/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzepin, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2018 272 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/301/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Rzepin jest organem prowadzącym, ustalenia liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 273 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/304/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Władysława Reymonta drodze wewnętrznej w Rzepinie.
2018 274 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/305/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Czesława Miłosza drodze wewnętrznej w Rzepinie.
2018 275 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.197.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany powierzchni oraz pozbawienia części drogi Nr 005417F ul. Dworcowej w Starym Kurowie kategorii drogi gminnej publicznej, a także przywrócenia jej do kategorii dróg gminnych wewnętrznych
2018 276 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.199.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonym przez Gminę Stare Kurowo.
2018 277 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.200.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 278 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII.204.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2018 279 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII.205.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2018
2018 280 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 stycznia 2018 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Bytnica i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2018 281 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej dla której Gmina Bytnica jest organem prowadzącym
2018 282 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bytnica instrumentem płatniczym
2018 283 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2018r.
2018 284 2018-02-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2018r.
2018 285 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 286 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2018 rok”
2018 287 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Trzciel
2018 288 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/326/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 289 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/327/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla których organem rejestrującym jest Gmina Szprotawa oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 290 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Szprotawa prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 291 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
2018 292 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szprotaw za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
2018 293 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Kopernia
2018 294 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/335/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/433/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa
2018 295 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.206.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2018
2018 296 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 stycznia 2018 r. sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XLVIII/364/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. i pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2018 297 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Bledzew
2018 298 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LV/310/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 286/4, położonej w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko
2018 299 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/589/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świebodzin oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 300 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.849.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 4
2018 301 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.851.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Reymonta i ul. Andrzeja Struga w Zielonej Górze.
2018 302 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.852.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Europejskiej w Zielonej Górze.
2018 303 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.855.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania
2018 304 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.856.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania
2018 305 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.862.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 306 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.863.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 307 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.864.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park Braniborski”
2018 308 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 309 2018-02-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.24.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 310 2018-02-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 989/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Brody
2018 311 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/13/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 312 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/12/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2018 313 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/14/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 314 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/15/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 315 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/16/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniajaca uchwałę Nr IX/83/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 316 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2018 317 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/356/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2018 318 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LIII/318/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 319 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LIII/320/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania, kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2018 320 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/332/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2018 321 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/335/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów.
2018 322 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/334/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określania wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2018 323 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/333/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Santok
2018 324 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/213/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński na rok 2018
2018 325 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LXIII.866.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Racula-Wincentego Witosa i granicą sołectwa Racula w Zielonej Górze.
2018 326 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIIi/235/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
2018 327 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/236/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2018 328 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn w latach 2018 -2020.
2018 329 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/18 Rady Gminy Żagań z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Żagań instrumentem płatniczym
2018 330 2018-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sulęcińskiego za 2017 r.
2018 331 2018-02-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 960/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubiszyn
2018 332 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok
2018 333 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LI/18/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu
2018 334 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 335 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Świebodzińskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Świebodzińskim.
2018 336 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/486/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzebicz
2018 337 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/487/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania rondu na terenie gminy Drezdenko nazwy "Rondo rotmistrza Witolda Pileckiego"
2018 338 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/489/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 339 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/490/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
2018 340 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/491/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 341 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LVI/495/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 342 2018-02-06 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Sławie
2018 343 2018-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 344 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 18 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa na 2018 rok Miasta Gorzowa Wlkp.
2018 345 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/339/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2018 rok
2018 346 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLI.226.2017 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok Gminy Łęknica
2018 347 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.212.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2018
2018 348 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LI/19/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu.
2018 349 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/720/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 350 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/721/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2018 351 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/722/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania liczby punktów za spełnianie kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów rekrutacyjnych w pierwszym etapie naboru do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.
2018 352 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII//725/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Gorzowska Karta Dużej Rodziny"
2018 353 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/726/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2018 354 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/728/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2018 355 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/730/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta
2018 356 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII.219.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 357 2018-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 358 2018-02-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra
2018 359 2018-02-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słubicach z siedzibą w Ośnie Lubuskim z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu słubickiego
2018 360 2018-02-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego
2018 361 2018-02-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sulęcinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sulęcińskiego
2018 362 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LIV/293/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2018
2018 363 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LV/297/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r.
2018 364 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LV/298/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczaniec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 365 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LV/299/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczaniec
2018 366 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LV/300/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 367 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LV/301/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Opalewo
2018 368 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Babimost, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 369 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
2018 370 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Babimoście
2018 371 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLV/424/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2018 372 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLV/434/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Międzyrzecz
2018 373 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiel
2018 374 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat udzielanych przy zbywaniu w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Trzebiel
2018 375 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Trzebiel Publicznym Przedszkolu Samorządowym oraz określenia warunków zwolnienia z tych opłat
2018 376 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2018 roku.
2018 377 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu
2018 378 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/85/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2018 379 2018-02-08 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.7.2017.1.2018 Gminy Zbąszynek; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2018 380 2018-02-08 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lutego 2018 r.
2018 381 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok
2018 382 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice
2018 383 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2018 384 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 385 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/228/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 386 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/229/18 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Szlichtyngowa.
2018 387 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XL/230/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2018 388 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr 40/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 lutego 2018 r.
2018 389 2018-02-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/0808/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu świebodzińskiego
2018 390 2018-02-09 Porozumienie Porozumienie Gminy Sulechów; Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Sulechów dotacji celowej z budżetu państwa
2018 391 2018-02-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.35.2018.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lutego 2018 r.
2018 392 2018-02-09 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 9 lutego 2018 r.
2018 393 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/206/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik
2018 394 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/209/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Małomice
2018 395 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/211/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2018 396 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/214/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 397 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.273.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2018 398 2018-02-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żarskiego
2018 399 2018-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 lutego 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławie
2018 400 2018-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1045/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie Przewóz
2018 401 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 402 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/376/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 403 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII.269.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 404 2018-02-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.1.2017.PGOL Wojewody Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXV/140/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenów Centrum miasta w Żarach.
2018 405 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie
2018 406 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia ochrony drzew będących pomnikami przyrody
2018 407 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie.
2018 408 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin
2018 409 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/193/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Bojadła
2018 410 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/194/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bojadła.
2018 411 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/195/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła, zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat
2018 412 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/196/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania.
2018 413 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/198/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 414 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/199/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Bojadła, dla których Gmina Bojadła jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 415 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 416 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXI.19.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 417 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 418 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 419 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2018 420 2018-02-14 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 13 lutego 2018 r.
2018 421 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/XIII/2/2017 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 14 grudnia 2017 r.
2018 422 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/227/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018
2018 423 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim.
2018 424 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
2018 425 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2018 426 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/435/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
2018 427 2018-02-15 Komunikat Komunikat nr 1/2018 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Programie Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego
2018 428 2018-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1040/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Lubsku
2018 429 2018-02-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1056/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Mieście Zielona Góra
2018 430 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 431 2018-02-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.37.2018.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 15 lutego 2018 r.
2018 432 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 433 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie
2018 434 2018-02-19 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu geodezji i kartografii
2018 435 2018-02-20 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.9.2017.1 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 436 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/204/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice – Miasto
2018 437 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/208/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2018 438 2018-02-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żagańskiego
2018 439 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański
2018 440 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytom Odrzański
2018 441 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/212/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bytom Odrzański
2018 442 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/213/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2018 roku
2018 443 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/214/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 444 2018-02-22 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 445 2018-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Głogowskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Słowo Życia" w Głogowie
2018 446 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2018 447 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2018 448 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXI/204/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 449 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XLI/236/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szlichtyngowa na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 450 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 365/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 451 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 364/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 452 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 0007.489.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 453 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/405/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz”
2018 454 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/229/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dobiegniew
2018 455 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/230/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobiegniew i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2018 456 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/231/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobiegniew dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 457 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/232/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2018 458 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/18 Rady Gminy Żary z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/182/01 Rady Gminy w Żarach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary (Dz. Urz. Woj. Lub. 2001 r. Nr 125, poz. 946)
2018 459 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/18 Rady Gminy Żary z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Gminy Żary nr XLI/465/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/446/14 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Mirostowicach Dolnych
2018 460 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/18 Rady Gminy Żary z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/446/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Mirostowicach Dolnych
2018 461 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/18 Rady Gminy Żary z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mirostowicach Dolnych
2018 462 2018-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Żagań z dnia 22 lutego 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Żagań.
2018 463 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Gorzowskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim dla kobiet przewlekle psychicznie chorych na 2018 r.
2018 464 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Gorzowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych na 2018 r.
2018 465 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 181.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2018.
2018 466 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 182.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2018.
2018 467 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 183.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2018.
2018 468 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Przewóz.
2018 469 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/148/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
2018 470 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 471 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 472 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2018 roku.
2018 473 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2018
2018 474 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2018 roku
2018 475 2018-02-27 Informacja Informacja BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim.
2018 476 2018-02-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1048/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2018 477 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 16 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2018 478 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 479 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 480 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim
2018 481 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego
2018 482 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze.
2018 483 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2018 roku
2018 484 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/13/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 485 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/14/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Zbąszynek w rejonie ulic: Ogrodowa, Zachodnia i Henryka Sienkiewicza
2018 486 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.185.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Górzyca na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 487 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.186.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Górzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 488 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.190.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Górzyca
2018 489 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 490 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Nowa Sól publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 491 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowa Sól w roku 2018".
2018 492 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 54/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 493 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 55/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 494 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 56/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 495 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 57/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 496 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr 60/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2018 r.
2018 497 2018-02-28 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2018 r.
2018 498 2018-02-28 Informacja Informacja nr 1/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 27 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Brody
2018 499 2018-02-28 Informacja Informacja nr OSZ.4210.29.11.2017.2018.22721.II.APo1.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2018 r. o decyzji Nr OSZ.4210.29.10.2017.2018.22721.II.APo1.JC
2018 500 2018-02-28 Informacja Informacja nr RGKRiOŚ.7113.2.2018 Burmistrza Otynia z dnia 31 stycznia 2018 r. ZESTAWIENIE danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Otyń
2018 501 2018-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.47.2018.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lutego 2018 r.
2018 502 2018-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 1080/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa