Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 503 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XII/37/2018 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Celowego Związku Gmin SGO5
2018 504 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/624/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Brzeźnicy"
2018 505 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/625/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci"
2018 506 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/626/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych
2018 507 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2018 roku
2018 508 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 509 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 510 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/340/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2018 511 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/341/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok
2018 512 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/343/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 513 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012r.w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2018 514 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Sława
2018 515 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2018.
2018 516 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad i trybu korzystania z zadaszonego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Strączu oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie.
2018 517 2018-03-01 Zestawienie Zestawienie nr GKN.7113.2018 Wójta Gminy Zabór z dnia 28 lutego 2018 r. Danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Zabór
2018 518 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 189/XXXV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu gorzowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 519 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 191/XXXV/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Gorzowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gorzowski oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich.
2018 520 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.260.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 521 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.261.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018
2018 522 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.262.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk
2018 523 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.263.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2018 roku
2018 524 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.264.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
2018 525 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.265.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 526 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.266.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 527 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.267.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2018 528 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.269.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
2018 529 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.271.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 530 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 0007.272.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 531 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/9/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 532 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 533 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/10/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie GminyŻary o statusie miejskim
2018 534 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/13/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 535 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/14/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim
2018 536 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/17/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest przez Gminę Żary o statusie miejskich
2018 537 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/18/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenów centrum miasta w Żarach.
2018 538 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.276.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pszczew na okregi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2018 539 2018-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 22/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
2018 540 2018-03-02 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.26.15.2017.2018.1286.XIX.RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 marca 2018 r.
2018 541 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXII/381/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2018 542 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2018 roku
2018 543 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bledzew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 544 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bledzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 545 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.870.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.
2018 546 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.871.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 547 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.872.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z urządzeń użyteczności publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze służących realizacji usług publicznych w zakresie agospodarowania i unieszkodliwiania odpadów oraz o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne.
2018 548 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.873.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
2018 549 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.877.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze
2018 550 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.878.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 551 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.881.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze
2018 552 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.883.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.
2018 553 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.887.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 554 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.888.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2018 555 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.891.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zielona Góra.
2018 556 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/497/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2018 roku
2018 557 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2018 558 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zapewnionych uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2018 559 2018-03-08 Informacja Informacja nr 1/2018 Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2018 560 2018-03-08 Informacja Informacja nr GM.7113.1.2018 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 7 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
2018 561 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 562 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowe Miasteczko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 563 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowe Miasteczko dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 564 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.
2018 565 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Babimost na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 566 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 567 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2018 roku
2018 568 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 569 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 570 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2018 – 2022
2018 571 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/219/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2018 572 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/220/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/197/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2018 roku
2018 573 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/500/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Drezdenko dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 574 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/501/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku od roku szkolnego 2018/2019
2018 575 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/502/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Drezdenko, w tym w obszarze podstrefy Kostrzyńsko–Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją
2018 576 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/503/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bagniewo
2018 577 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/504/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goszczanówko
2018 578 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/505/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipno
2018 579 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/506/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubiewo
2018 580 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/508/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Drezdenko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 581 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LIV/432/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie działki ozn. nr ewid. 178/2 poł. w obrębie Studzieniec gmina Kożuchów
2018 582 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LIV/433/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 583 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LIV/434/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2018 584 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2018 585 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 586 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.233.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 587 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.234.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2018 588 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.235.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2018 r.
2018 589 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.236.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Niegosławice
2018 590 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze na terenie miejscowości Zwierzyn
2018 591 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 592 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zwierzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 593 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie  podziału Gminy Zwierzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 594 2018-03-08 Informacja Informacja nr 1/2018 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 roku położonych na obszarze Gminy Bobrowice
2018 595 2018-03-08 Zestawienie Zestawienie nr 1/2018 Burmistrza Zbąszynka z dnia 5 marca 2018 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek
2018 596 2018-03-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Tuplice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Tuplice
2018 597 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Borów Polski
2018 598 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Stokrotkowa” w Lubrzy
2018 599 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2018 600 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIV/325/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 601 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIV/329/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański”
2018 602 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/246/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym
2018 603 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/251/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2018 roku
2018 604 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/252/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2018 605 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/253/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 606 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/734/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim
2018 607 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/735/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2018 roku
2018 608 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/736/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2018 609 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/745/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz opłaty manipulacyjnej
2018 610 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/746/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez osoby niebędące obywatelami polskimi za naukę w publicznych szkołach artystycznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2018 611 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/747/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 612 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIV/436/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody tj. pomnika przyrody drzewa z gatunku modrzew europejski zlokalizowanego na działce ozn. nr ewid. 273 obręb 1 w Kożuchowie
2018 613 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin w 2018r.
2018 614 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Rzepin, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy
2018 615 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski
2018 616 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/484/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 617 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2018.
2018 618 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/216/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 619 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 położonych na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2018 620 2018-03-09 Zestawienie Zestawienie nr GKR.7130.3.2018 Burmistrza Sulechowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 na obszarze Gminy Sulechów
2018 621 2018-03-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu międzyrzeckiego
2018 622 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/18 Starosty Słubickiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2018r.
2018 623 2018-03-09 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.38.10.2017.2018.40.XIV.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 marca 2018 r.
2018 624 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.35.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 5 marca 2018 r.
2018 625 2018-03-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.42.2018.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2018 r.
2018 626 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/330/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2018 rok
2018 627 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 628 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Borów Wielki
2018 629 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Konin
2018 630 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Gołaszyn
2018 631 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Miłaków
2018 632 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Nieciecz
2018 633 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Popęszyce
2018 634 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Rejów
2018 635 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Szyba
2018 636 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Sołectwa Żuków
2018 637 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr LVII/496/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy rurociągów w ramach zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Drezdenko.
2018 638 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/200/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały, w sprawie zasad nabycia, zbycia obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2018 639 2018-03-12 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Santockie Zakole”
2018 640 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Skwierzyna w rejonie Pól Międzyrzeckich
2018 641 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
2018 642 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Skwierzyna publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
2018 643 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/350/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2018 644 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania parkowi znajdującemu się pomiędzy ulicami Garnizonową, Parkową i Grunwaldzką nazwy " Park Króla Przemysła II"
2018 645 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2018 roku
2018 646 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018
2018 647 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipinki Łużyckie
2018 648 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Lipinki Łużyckie przedszkolu oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2018 649 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 650 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 651 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody
2018 652 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2018-2022
2018 653 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 654 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 655 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Torzym na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 656 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie Gminy
2018 657 2018-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świebodzińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 658 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 659 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szprotawa oraz nadania jej statutu
2018 660 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Łęknicy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 661 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Łęknicy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 662 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy prowadzonym przez Gminę Łęknica
2018 663 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Łęknica publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2018 664 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018 roku
2018 665 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.0033.2018 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych usytuowanych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
2018 666 2018-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorzowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 667 2018-03-14 Informacja Informacja Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Miasta Bytom Odrzański
2018 668 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Gminy Świebodzin; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Świebodzin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 669 2018-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Słubic z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
2018 670 2018-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.40.2018.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 6 marca 2018 r.
2018 671 2018-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.41.2018.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 13 marca 2018 r.
2018 672 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/351/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skwierzyna na lata 2018-2022
2018 673 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/386/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2018 674 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/202/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 675 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/203/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bojadłach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 676 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/29/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018 r. o zmianie uchwały Nr XX/18/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu.
2018 677 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzciel za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 678 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w  Trzcielu z  dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2018 679 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Trzciel, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 680 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzciel na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 681 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzciel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 682 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubiszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 683 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubiszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 684 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych i przyłączenia ich do ciągu drogi nr 002817F
2018 685 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr LII/22/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2018 686 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr LII/30/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w roku 2018.
2018 687 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/17/2002 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 czerwca 2002 r.
2018 688 2018-03-16 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.199.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 16 marca 2018 r.
2018 689 2018-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.55.2018.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2018 r.
2018 690 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr XLI/226/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2018 ROK
2018 691 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 66/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 marca 2018 r.
2018 692 2018-03-19 Uchwała Uchwała nr 67/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 marca 2018 r.
2018 693 2018-03-19 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Santok
2018 694 2018-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 19 marca 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Sól
2018 695 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 696 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 697 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku 2018 r.
2018 698 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2018 roku
2018 699 2018-03-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.1.2018.PD BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2018 700 2018-03-21 Informacja Informacja nr 0050.197.2018 Wójta Gminy Górzyca z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Górzyca
2018 701 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.208.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2018r.
2018 702 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2018 r.”
2018 703 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Cybinka oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 704 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Senior+ w Cybince
2018 705 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 706 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 707 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 708 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego uczniów, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań
2018 709 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/93 Rady Gminy Żagań z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Tomaszowo.
2018 710 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 711 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 712 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań
2018 713 2018-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowosolskiego
2018 714 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX.225.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 715 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX.226.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Na rozdrożu” obejmującego obszar położony w miejscowościach Droszków i Łaz, gmina Zabór
2018 716 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.211.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bogdaniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 717 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.212.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bogdaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 718 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/440/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2018
2018 719 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/446/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 720 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/448/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzyrzecz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 721 2018-03-22 Informacja Informacja nr RN.7113.1.2018 Burmistrza Lubska z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko
2018 722 2018-03-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1073/17 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żagań
2018 723 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.224.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2018 roku
2018 724 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.225.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
2018 725 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.226.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Kargowej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kargowa
2018 726 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.227.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2018
2018 727 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.229.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kargowa
2018 728 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.230.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 729 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.231.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 730 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 0007.240.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Kargowa
2018 731 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 368/7/XLIX/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
2018 732 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/361/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Skwierzyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 733 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/362/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna
2018 734 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 3/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2018
2018 735 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.498.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2018 736 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.499.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 737 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.500.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów na 2018 rok
2018 738 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.501.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Sulechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 739 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2018 roku
2018 740 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 741 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 742 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkola samorządowego w Gminie Bytnica
2018 743 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2018 roku
2018 744 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 745 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bytnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 746 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 747 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 748 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2018 Starosty Żagańskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2018 roku
2018 749 2018-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 marca 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok
2018 750 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gozdnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 751 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gozdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 752 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gozdnica
2018 753 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica na rok 2018
2018 754 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/350/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych
2018 755 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.203.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 756 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.204.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 757 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.207.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2018 758 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.209.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie
2018 759 2018-03-27 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.210.2017 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r.
2018 760 2018-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.5.2018.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Małomicach Nr XLVII/206/2018 z dnia 2 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik
2018 761 2018-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.3.2018.PGol Wojewody Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/204/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - Miasto
2018 762 2018-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1/2018 Wójta Gminy Żary z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Żary
2018 763 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2018 764 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karta Nauczyciela
2018 765 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2018 766 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Dąbie na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 767 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 768 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Dąbie
2018 769 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica
2018 770 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/286/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 771 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2018 rok.
2018 772 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kłodawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 773 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 774 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2018 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.
2018 775 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2018
2018 776 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/386/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2018”.
2018 777 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/387/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach
2018 778 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/391/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach
2018 779 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/383/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słubice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 780 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/382/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 781 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 782 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 783 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 784 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
2018 785 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2018 roku.
2018 786 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXV.918.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 787 2018-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GK.7113.4.2018 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie.
2018 788 2018-03-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.56.2018.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2018 r.
2018 789 2018-03-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.58.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r.
2018 790 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 791 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVII/314/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 792 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVII/315/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku
2018 793 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVII/316/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko"
2018 794 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2018„
2018 795 2018-03-29 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.54.2018.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2018 r.
2018 796 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
2018 797 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krzeszyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 798 2018-03-29 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.53.2018.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2018 r.
2018 799 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 800 2018-03-29 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.204.2017.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2018 r.
2018 801 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Krośnieńskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 802 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2018 803 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2018 804 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2018 805 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2018 806 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 807 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 0007.275.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk, zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 808 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 809 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.1.2018 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w m. Staropole".
2018 810 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słońsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 811 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słońsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 812 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2018 roku
2018 813 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tuplice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 814 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/220/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 815 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tuplice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 816 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXIV/153/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2018 817 2018-03-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2018 roku i III kwartale 2018 roku na terenie województwa lubuskiego
2018 818 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/221/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Małomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 819 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/644/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2018 820 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/645/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018
2018 821 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/646/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
2018 822 2018-03-30 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.201.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2018 r.
2018 823 2018-03-30 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.225.2017.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2018 r.
2018 824 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 825 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 826 2018-03-30 Zestawienie Zestawienie nr 1/2018 Burmistrza Świebodzina z dnia 28 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Świebodzin
2018 827 2018-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN.7113.1.2018 Burmistrza Drezdenka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Drezdenko
2018 828 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/647/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”
2018 829 2018-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Miasta i  Gminy Witnica.
2018 830 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/651/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich
2018 831 2018-03-30 Informacja Informacja Burmistrza Cybinki z dnia 21 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017r. położonych na obszarze Miasta Cybinka
2018 832 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
2018 833 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Tuplicach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tuplice