Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1161 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLI/366/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2018
2018 1162 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLI/373/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/358/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1163 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/667/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp.
2018 1164 2018-05-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1129/17 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2017"
2018 1165 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr L/223/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 1166 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LI/299/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1167 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad naboru wniosku na finansowanie zadania pod nazwą „Ratownictwo na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubniewice”
2018 1168 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV.230.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Razem raźniej" w Skwierzynie
2018 1169 2018-05-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.71.2018.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.
2018 1170 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubniewice
2018 1171 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Skąpe w 2018 roku
2018 1172 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2018 roku na terenie Gminy Skąpe
2018 1173 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Skąpe
2018 1174 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2018 1175 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/308/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin
2018 1176 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/309/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sulęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1177 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/311/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Trzemeszno Lubuskie
2018 1178 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/300/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2018 1179 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zwierzyn
2018 1180 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie
2018 1181 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1182 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2018 1183 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bytom Odrzański instrumentem płatniczym
2018 1184 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1185 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2018 1186 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2018 1187 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/430/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Witnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1188 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV.282.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 1189 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV.283.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 1190 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLV.255.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łęknica
2018 1191 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwał Rady Gminy Skąpe w sprawie statutów sołectw i osiedla
2018 1192 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/635/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. uchylająca upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
2018 1193 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/636/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1194 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/640/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Świebodzin jest organem prowadzącym
2018 1195 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/641/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2018 1196 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/647/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Świebodzin na rok 2018.
2018 1197 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/1/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
2018 1198 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/2/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
2018 1199 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/3/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem.
2018 1200 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/4/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
2018 1201 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/5/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
2018 1202 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Gminy Czerwieńsk; Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 1) przebudowy dróg wojewódzkich nr 279 i nr 280 polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego m. Zielona Góra" 2) letniego i zimowego utrzymania ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego m. Zielona Góra"
2018 1203 2018-05-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.78.2018.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 2 maja 2018 r.
2018 1204 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/378/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Deszczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1205 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/379/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Deszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1206 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LXII/767/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi
2018 1207 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LXII/768/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy ul. Okrzei
2018 1208 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/318/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Stadion w Szczańcu"
2018 1209 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII236/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cybinka
2018 1210 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Gozdnica oraz zasad jego używania
2018 1211 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/251/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie al. Wolności i ul. ks. Stefana Wyszyńskiego w Strzelcach Krajeńskich
2018 1212 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/252/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich
2018 1213 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/253/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Danków
2018 1214 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/254/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie
2018 1215 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/255/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2018 1216 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/256/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2018.
2018 1217 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Bledzew
2018 1218 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Bledzew na lata 2018 - 2022"
2018 1219 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1220 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku
2018 1221 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru oraz warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku
2018 1222 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LV/349/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szprotawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1223 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/643/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Zachodniej
2018 1224 2018-05-08 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.
2018 1225 2018-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXVI.3.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2018 1226 2018-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXVI.4.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
2018 1227 2018-05-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1148/17 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków gminy Gubin
2018 1228 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII.226.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko miejscowości Marianki
2018 1229 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII.227.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko wsi Uście
2018 1230 2018-05-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.8.2018.JRaj Wojewody Lubuskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/350/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych w części obejmującej § 18 ust. 5 uchwały.
2018 1231 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/297/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2018 roku na terenie Gminy Kłodawa
2018 1232 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/298/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kąpieliska oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku nad Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie"
2018 1233 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Gubin o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1234 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Miasta Kostrzyn nad Odrą; Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1235 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Rzepin; Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1236 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1237 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Pszczew; Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1238 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Słońsk; Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1239 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Lubsko; Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1240 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Świebodzin; Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1241 2018-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Żary o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1242 2018-05-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 marca 2018 r. z realizacji budżetu Powiatu Świebodzińskiego za rok 2017
2018 1243 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2018 1244 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/18 Rady Gminy Santok z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo.
2018 1245 2018-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2018 r. o sprostowaniu błędów
2018 1246 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2018 1247 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLV/210/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bojadła
2018 1248 2018-05-15 Porozumienie Porozumienie Gminy Żagań o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1249 2018-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 19/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica
2018 1250 2018-05-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1150/17 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2018 1251 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr LIX/323/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2018 1252 2018-05-16 Komunikat Komunikat nr 2/2018 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Programie Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego
2018 1253 2018-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1192/17 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2017"
2018 1254 2018-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 76/18 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2017 roku
2018 1255 2018-05-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 85/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2018 1256 2018-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 37/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kargowa i zasady zwrotu wydatków
2018 1257 2018-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 73/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1258 2018-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1203/17 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1259 2018-05-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 29/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1260 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów
2018 1261 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na 2018 rok
2018 1262 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 0007.520.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania i opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1263 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 0007.521.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Sulechów
2018 1264 2018-05-18 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.2.2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2018 1265 2018-05-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 21 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2017 Wprowadzenie
2018 1266 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Gminy Cybinka; Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1267 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Gminy Krosno Odrzańskie; Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1268 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Gminy Kożuchów; Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1269 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 0007.517.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 1270 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.249.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Łagów
2018 1271 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.251.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sielska drodze gminnej w miejscowości Łagów
2018 1272 2018-05-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 77/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków
2018 1273 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr L/413/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/401/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1274 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr L/414/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018
2018 1275 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr L/415/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleja Solidarności Krośnieńskiej w Krośnie Odrzańskim
2018 1276 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rzepin
2018 1277 2018-05-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 marca 2017 r. z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2016 rok
2018 1278 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 1279 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych
2018 1280 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.
2018 1281 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających z napędem spalinowym na niektórych Jeziorach Powiatu Wschowskiego
2018 1282 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV.285.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Pszczew
2018 1283 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV.287.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Pszczew na rok 2018
2018 1284 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1285 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Tuplice
2018 1286 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/200/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Wymiarkach.
2018 1287 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/202/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/163/2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Witoszyn
2018 1288 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubniewice w roku 2018
2018 1289 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpieliska położonego przy plaży miejskiej w Lubniewicach
2018 1290 2018-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Słubicach
2018 1291 2018-05-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 1292 2018-05-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 38/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Brzezie k. Sulechowa
2018 1293 2018-05-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 52/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Łęgowo
2018 1294 2018-05-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 69/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk
2018 1295 2018-05-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 75/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2016 roku
2018 1296 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1297 2018-05-25 Decyzja Decyzja nr OA-0151bu-9/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 22 maja 2018 r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołanych przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze
2018 1298 2018-05-25 Porozumienie Porozumienie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1299 2018-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminy Iłowa; Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1300 2018-05-25 Porozumienie Porozumienie Gminy Skwierzyna; Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1301 2018-05-25 Porozumienie Porozumienie Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 1302 2018-05-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 28/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w 2017 roku
2018 1303 2018-05-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 41/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Cigacice
2018 1304 2018-05-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 48/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Kalsk
2018 1305 2018-05-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 56/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Okunin
2018 1306 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobiegniew
2018 1307 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.237.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli specjalistów
2018 1308 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.238.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert
2018 1309 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.239.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabór
2018 1310 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/692/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz oraz nr 296 w m. Żagań
2018 1311 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLV/695/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Las Żarski"
2018 1312 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LX/531/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drezdenko – Radowo
2018 1313 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LX/532/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1314 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2018 1315 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Sława
2018 1316 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LII/409/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2018 1317 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LII/405/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016 – 2022
2018 1318 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LII/411/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słubice oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1319 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LX/530/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagórze
2018 1320 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/319/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 maja 2018 r. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie
2018 1321 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/320/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzciel
2018 1322 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXIX/443/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1323 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXIX/459/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann miejskich na terenie Miasta i Gminy Witnica
2018 1324 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/37/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbąszynek
2018 1325 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/38/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1326 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/39/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbąszynek ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 1327 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/40/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1328 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/41/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2018 1329 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLVI.289.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału powiatu zielonogórskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 1330 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LI/229/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1331 2018-05-30 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.6.2018 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza"
2018 1332 2018-05-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 28 maja 2018 r.
2018 1333 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 102/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta Zielona Góra
2018 1334 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 40/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Brody
2018 1335 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 44/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Głogusz
2018 1336 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 46/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Krężoły
2018 1337 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 51/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Leśna Góra
2018 1338 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 53/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Mozów
2018 1339 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 54/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Nowy Świat
2018 1340 2018-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 67/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków