Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1341 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/466/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego od 1 września 2018 roku uczniom oddziałów klas III i uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
2018 1342 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/467/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Międzyrzecz za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 1343 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1204F relacji Smardzewo - Karczyn - Łęgowo - Krężoły, na odcinku Smardzewo (skrzyżowanie z DW nr 303) - granica powiatu świebodzińskiego, kategorii drogi powiatowej
2018 1344 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 1345 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXI/328/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubsko oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2018 1346 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXI/329/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej, zlokalizowanej przy Placu Jana Pawła II w Lubsku
2018 1347 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXI/330/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko
2018 1348 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXI/521/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól-Miasto
2018 1349 2018-06-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne . z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku od planowanej budowy Tłoczni P2 na ul. Łęknickiej w miejscowości Nowe Czaple do włączenia w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęknica na ul. Dworcowej oraz powierzenia gminie Łęknica częściowej realizacji zadania własnego gminy Trzebiel w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, a także przekazania środków finansowych na wspólną realizację zadania.
2018 1350 2018-06-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2/2018 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 marca 2018 r. z rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego oraz informacji o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.
2018 1351 2018-06-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Sławy z dnia 24 maja 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Sława za 2017 rok.
2018 1352 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 536/15 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skibice, gmina Nowogród Bobrzański
2018 1353 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 45/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Kruszyna
2018 1354 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 47/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Karczyn
2018 1355 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 104/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1356 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 55/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Obłotne
2018 1357 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 42/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Górzykowo
2018 1358 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 49/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Klępsk
2018 1359 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 57/18 z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Pomorsko
2018 1360 2018-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 97/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Starym Kurowie
2018 1361 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII.270.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1362 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/43/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 25 maja 2018 r. o zmianie uchwały XX/18/2012 Rady Miasta Żagań w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu.
2018 1363 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/45/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1364 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/47/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 25 maja 2018 r. o zmianie uchwały nr LII/30/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w roku 2018.
2018 1365 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr 0007.256.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kargowa
2018 1366 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2018r.
2018 1367 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2018 r.
2018 1368 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/372/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1369 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/373/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
2018 1370 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/232/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 1371 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Żagań
2018 1372 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2017 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2018.
2018 1373 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
2018 1374 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/239/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Cybinki za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2018 1375 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/166/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2018 1376 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 1377 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowa Sól
2018 1378 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVII.964.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2018 1379 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVII.970.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze.
2018 1380 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVII.975.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze
2018 1381 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVII.976.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1382 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna
2018 1383 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/361/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1384 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin.
2018 1385 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/666/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1386 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie
2018 1387 2018-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXVII.5.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2018 1388 2018-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXVII.6.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra
2018 1389 2018-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXVII.7.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędów
2018 1390 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r.
2018 1391 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r.
2018 1392 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 1393 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/784/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2018 1394 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/795/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondo Zgody
2018 1395 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/798/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 1396 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/271/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowice
2018 1397 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/272/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bobrowice
2018 1398 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/273/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 1399 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/274/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 1400 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie
2018 1401 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbie na lata 2018- 2022
2018 1402 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVII/458/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kożuchów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 1403 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVII/469/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie przeznaczonego do kąpieli
2018 1404 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVI/362/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z infrastruktury kajakowej wzdłuż rzeki Szprotawa, której właścicielem lub\ władającym jest Gmina Szprotawa
2018 1405 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LII/304/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Świdnica na rok 2018
2018 1406 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/653/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Świebodzin oraz sposobu ich rozliczania.
2018 1407 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/50/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2018 1408 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/51/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarach
2018 1409 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/53/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 1410 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/54/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2018 1411 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LIII.20.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
2018 1412 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXIV/789/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego i rzeką Kłodawką
2018 1413 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko
2018 1414 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlisko
2018 1415 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/270/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2018 1416 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/306/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
2018 1417 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/309/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1418 2018-06-07 Porozumienie Porozumienie nr 1/WED/Religia/2018 . z dnia 21 maja 2018 r.
2018 1419 2018-06-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej Gminy Świdnica za 2017 rok
2018 1420 2018-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.88.2018.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 28 maja 2018 r.
2018 1421 2018-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.90.2018.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2018 r.
2018 1422 2018-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.83.2018.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 5 czerwca 2018 r.
2018 1423 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/420/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
2018 1424 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/421/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2018 1425 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/422/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie.
2018 1426 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/426/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Baczyńskiego w mieście Krosno Odrzańskie
2018 1427 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/427/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną we wsi Marcinowice
2018 1428 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/428/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną we wsi Marcinowice
2018 1429 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/227/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2018 roku
2018 1430 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/228/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Małomice
2018 1431 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/230/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1432 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/231/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Małomice
2018 1433 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/18 Rady Gminy Brody z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody
2018 1434 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia liczby godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Torzym
2018 1435 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krzeszyce maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzeszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1436 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gozdnica
2018 1437 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gozdnica
2018 1438 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1439 2018-06-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 1440 2018-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 czerwca 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bogdańcu
2018 1441 2018-06-11 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwo Lubuskie
2018 1442 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
2018 1443 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2018 1444 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/88/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2018
2018 1445 2018-06-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Bobrowice
2018 1446 2018-06-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Międzyrzeckiego z dnia 17 maja 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2017.
2018 1447 2018-06-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Kargowej z dnia 28 maja 2018 r. z wykonania budżetu gminy Kargowa za 2017 rok
2018 1448 2018-06-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 43/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Górki Małe
2018 1449 2018-06-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 110/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gozdnica
2018 1450 2018-06-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 122/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w przedmiocie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa
2018 1451 2018-06-13 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach zadania wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”,
2018 1452 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Małomice
2018 1453 2018-06-14 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Lubuskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu posiadania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa lubuskiego
2018 1454 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII.978.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
2018 1455 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 5/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2018
2018 1456 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIV.284.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gubina, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1457 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1458 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiechów
2018 1459 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzebiechów
2018 1460 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/92/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 1461 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/93/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2018 1462 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/255/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/340/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasień
2018 1463 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1464 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2018 1465 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1466 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przewóz
2018 1467 2018-06-19 Informacja Informacja nr OSZ.4110.2.7.2018.1286.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2018 r. o decyzji Nr OSZ.4110.2.6.2018.1286.EŻ
2018 1468 2018-06-19 Informacja Informacja nr OSZ.4110.10-11.3.2018.334.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 czerwca 2018 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesje
2018 1469 2018-06-19 Informacja Informacja nr OSZ.4110.6,9.5.2018.620.RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2018 r. o decyzjach Nr OSZ.4110.6.4.2018.620.RN i Nr OSZ.4110.9.4.2018.620.RN
2018 1470 2018-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 18 czerwca 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice
2018 1471 2018-06-19 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.10.2018 Gminy Łagów; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Łagów realizacji zadania pn.: "Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1225F w m. Toporów"
2018 1472 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXX/307/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czerwieńsk
2018 1473 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza
2018 1474 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2018
2018 1475 2018-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2018 Wójta Gminy Łagów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łagów
2018 1476 2018-06-20 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.207.2017AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2018 r.
2018 1477 2018-06-20 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.244.2017.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.
2018 1478 2018-06-20 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.245.2017.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.
2018 1479 2018-06-20 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.34.17.2017.2018.20684.V.RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 czerwca 2018 r.
2018 1480 2018-06-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Sulęcińskiego
2018 1481 2018-06-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 0050.65.2018 Burmistrza Czerwieńska z dnia 20 czerwca 2018 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Czerwieńsk
2018 1482 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/233/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 1483 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Bytnica w 2018 roku
2018 1484 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Bytnica w 2018 roku
2018 1485 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/475/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2018 1486 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/476/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
2018 1487 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/477/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2018 1488 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/481/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1489 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LXIV/333/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubsko
2018 1490 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LXIV/334/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Lubskiemu Domu Kultury
2018 1491 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LXIV/339/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Lubsko w 2018 roku
2018 1492 2018-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 50/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie statutu sołectwa Kije
2018 1493 2018-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 86/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2018 1494 2018-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 132/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wimiarki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1495 2018-06-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 109/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2018 1496 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2018 1497 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia go z użytkowania.
2018 1498 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia go z użytkowania
2018 1499 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słońsk oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 1500 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słońsk
2018 1501 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXII/539/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2018 1502 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr LXII/543/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów
2018 1503 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/670/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/495/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Świebodzin.
2018 1504 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/671/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1505 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/673/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałego osiedla mieszkalnego w Świebodzinie
2018 1506 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/684/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1507 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV.256.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2018 1508 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/729/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
2018 1509 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/730/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2018 1510 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/732/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2018 1511 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/733/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2018 1512 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/734/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
2018 1513 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Powiatu Świebodzińskiego
2018 1514 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.535.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa
2018 1515 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.537.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Brzezie k. Sulechowa i części terenów w obrębie 1 miasta Sulechów
2018 1516 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.539.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 2 miasta Sulechów
2018 1517 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LVI/55/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żagań.
2018 1518 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i bibliotekarzy bibliotek publicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Krośnieński jest organem założycielskim
2018 1519 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2018 1520 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2018 1521 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice
2018 1522 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok
2018 1523 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice
2018 1524 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/308/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2018 1525 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/249/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego
2018 1526 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/250/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Słubicki
2018 1527 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LII/251/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki”
2018 1528 2018-06-26 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.19.2018.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2018 r.
2018 1529 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/405/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018 1530 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/406/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie
2018 1531 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2018 1532 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/408/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 2 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 2 „Bajkowa Przystań”
2018 1533 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/409/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 3 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 3 „Bajkowa Przystań”
2018 1534 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/410/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych
2018 1535 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/360/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1536 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/361/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2018 1537 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bledzew w 2018 roku
2018 1538 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/418/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice
2018 1539 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy prowadzonym przez gminę Łęknica
2018 1540 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łęknica.
2018 1541 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łęknica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1542 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.260.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2018 1543 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr 0007.263.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Kargowa na rok 2018
2018 1544 2018-06-27 Porozumienie Porozumienie Gminy Drezdenko; Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dotyczącego utrzymania czystości i zieleni w pasie dróg wojewódzkich nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka
2018 1545 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr L/208/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 1546 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr L/209/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
2018 1547 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018
2018 1548 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLI/304/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice
2018 1549 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLI/307/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1550 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LXV/801/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”
2018 1551 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr lxv/802/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2018 1552 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LXV/803/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich samorządowych szkołach i placówkach oświatowych nieobjętych regulacją ustawy - Karta Nauczyciela
2018 1553 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LXV/809/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Żwirowej
2018 1554 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LXV/822/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomosci zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
2018 1555 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 197/XXXVIII/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych
2018 1556 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2018 1557 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1558 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobiegniew w roku 2018
2018 1559 2018-06-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 39/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w przedmiocie statutu sołectwa Buków
2018 1560 2018-06-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 101/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych
2018 1561 2018-06-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 155/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1562 2018-06-28 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia
2018 1563 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.296.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 1564 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.297.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk
2018 1565 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.300.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńska
2018 1566 2018-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2018 Burmistrza Iłowej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa
2018 1567 2018-06-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 103/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w przedmiocie ograniczenia populacji zwierząt
2018 1568 2018-06-29 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa
2018 1569 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennego opiekuna na terenie Gminy Siedlisko.
2018 1570 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli wspomagających oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kłodawa
2018 1571 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlisko
2018 1572 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV.258.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Łagów w 2018r. oraz określenia sezonu kąpielowego