Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Sierpień 2018

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1809 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV.245.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1810 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV.246.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Kolsku
2018 1811 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
2018 1812 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr 14/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2018
2018 1813 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LII/215/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wymiarki na lata 2018-2023
2018 1814 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LII/216/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wymiarki przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 1815 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LII/217/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Wymiarki
2018 1816 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/289/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/154/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych
2018 1817 2018-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu
2018 1818 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.110.2018.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2018 r.
2018 1819 2018-08-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.128.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r.
2018 1820 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLV/261/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 1821 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa
2018 1822 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/380/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Szprotawa
2018 1823 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/381/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia na terenie Gminy Szprotawa godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2018 1824 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1825 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/173/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i tryb obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowe Miasteczko
2018 1826 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bytnica
2018 1827 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bytnica
2018 1828 2018-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.118.2018.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 31 lipca 2018 r.
2018 1829 2018-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.120.2018 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r.
2018 1830 2018-08-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 271/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra
2018 1831 2018-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.123.2018.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
2018 1832 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LXXI/513/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego „Witnickie Drogowskazy i Słupy Milowe Cywilizacji”
2018 1833 2018-08-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FN.3034.3.2018 Wójta Gminy Zabór z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Zabór na dzień 31.12.2017r.
2018 1834 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2018 poz. 450 z późn. zm) na 2019 rok”
2018 1835 2018-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.126.2018.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r.
2018 1836 2018-08-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.114.2018.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r.
2018 1837 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVI/236/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko
2018 1838 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIX /225/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2018 1839 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIX /227/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bojadła miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1840 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/224/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania
2018 1841 2018-08-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 325/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grodziszcze
2018 1842 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIV/245/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Małomice w 2018  roku
2018 1843 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 1844 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/422/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/405/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018 1845 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 330/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubogóra
2018 1846 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 334/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jordanowo
2018 1847 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 322/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borów
2018 1848 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 340/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rosin
2018 1849 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 342/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rzeczyca
2018 1850 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowe Miasteczko
2018 1851 2018-08-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 328/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gościkowo
2018 1852 2018-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.137.2018 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r.
2018 1853 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2018 1854 2018-08-16 Komunikat Komunikat nr 4/2018 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Programie Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego
2018 1855 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLII.215.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2017 rok
2018 1856 2018-08-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2017 rok
2018 1857 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXXII.1002.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście Zielona Góra
2018 1858 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/18 Rady Gminy Żagań z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 1859 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LXXII.999.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. R. Traugutta w Zielonej Górze
2018 1860 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LXXII.1001.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 111/1, 111/2 i 131/2 przy ul. Barcikowice w Zielonej Górze
2018 1861 2018-08-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXIX.8.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Zielonogórską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2018 1862 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 235/18 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1863 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 321/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kupienino
2018 1864 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 323/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chociule
2018 1865 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 329/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie statutu Sołectwa Ługów
2018 1866 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 333/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępsko
2018 1867 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 335/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenie statutu Sołectwa Jeziory
2018 1868 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 339/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Raków
2018 1869 2018-08-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 341/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rudgerzowice
2018 1870 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LV/248/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2018 1871 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LV/249/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2018 1872 2018-08-22 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu słubickiego
2018 1873 2018-08-22 Informacja Informacja nr OSZ.4110.10,11.11.334.2018.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2018 r. o decyzjach nr OSZ.4110.10.10.334.2018.JC Nr OSZ.4110.11.10.334.2018.JC
2018 1874 2018-08-22 Informacja Informacja nr OSZ.4110.19,20.5.334.2018.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2018 r. o decyzjach Nr OSZ.4110.19.4.334.2018.JC Nr OSZ.4110.20.4.334.2018.JC
2018 1875 2018-08-22 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2018 1876 2018-08-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr RF.3035.1.2018 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 29 maja 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2017 ROK
2018 1877 2018-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 327/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Dworek
2018 1878 2018-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 337/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rozłogi
2018 1879 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.268.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kargowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1880 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.269.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa
2018 1881 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.270.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kargowa
2018 1882 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 0007.275.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2019 rok
2018 1883 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/326/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - publicznej drodze gminnej w miejscowości Ostrów
2018 1884 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/327/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 1885 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 1886 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/333/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sulęcin
2018 1887 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/388/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skąpe
2018 1888 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/329/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kłodawa
2018 1889 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/330/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2018 1890 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/394/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1891 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/395/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2018 1892 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/396/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2018 1893 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/397/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1894 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Lubniewice
2018 1895 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok
2018 1896 2018-08-24 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.215.2017.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.
2018 1897 2018-08-24 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.254.2017.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.
2018 1898 2018-08-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 marca 2018 r. Zarzadu Powiatu Żarskiego z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017
2018 1899 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.553.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sulechów
2018 1900 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.554.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sulechów
2018 1901 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.556.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2018 1902 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.558.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Sulechów na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 1903 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.559.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1904 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/18 Rady Gminy Santok z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1905 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XL/307/18 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Żary
2018 1906 2018-08-27 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nietoperek PLH080003
2018 1907 2018-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 sierpnia 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu Sulęcińskiego
2018 1908 2018-08-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 338/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Sołectwa Witosław
2018 1909 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/310/18 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary
2018 1910 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/311/18 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary
2018 1911 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/312/18 Rady Gminy Żary z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żary na realizację zadań służących ochronie gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub gnojówkę i płyt gnojowych
2018 1912 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/558/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej utworzonej na terenie gminy Drezdenko
2018 1913 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/559/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 1914 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/83/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/136/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2018 1915 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/89/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1916 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.259.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Łagów
2018 1917 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.260.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Łagów
2018 1918 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/317/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/73/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2018 1919 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/318/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/74/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1920 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna
2018 1921 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 1922 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przytoczna
2018 1923 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LV/318/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
2018 1924 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1015.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Zielona Góra dotacji celowych na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
2018 1925 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1019.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1926 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1020.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2018 1927 2018-08-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 326/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podlesie
2018 1928 2018-08-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 332/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osogóra
2018 1929 2018-08-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 357/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1930 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański
2018 1931 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i  gminy Bytom Odrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1932 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/190/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Maszewo
2018 1933 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/191/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo
2018 1934 2018-08-30 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.6.13.2018.627.XII.BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2018 r.
2018 1935 2018-08-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sulęcinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sulęcińskiego.
2018 1936 2018-08-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach
2018 1937 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1003.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Dąbrówki, ul. Jedności i ul. Polną w Zielonej Górze
2018 1938 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1016.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta.
2018 1939 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1026.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 1940 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1028.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze.
2018 1941 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1029.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze.
2018 1942 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/247/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1943 2018-08-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 343/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rusinów