Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 291 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2019
2019 292 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jasień instrumentem płatniczym
2019 293 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr II/6/2019 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SGO5 na 2019 rok
2019 294 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 295 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
2019 296 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2019 297 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2019 r. o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 298 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 299 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/32/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel
2019 300 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel
2019 301 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 302 2019-02-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Krośnieńskiego
2019 303 2019-02-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Żarskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie średniorocznego średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Zarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku.
2019 304 2019-02-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 737/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Kopernika
2019 305 2019-02-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 744/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście
2019 306 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
2019 307 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.23.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 308 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.24.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2019 309 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.25.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty
2019 310 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel
2019 311 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2019 rok”
2019 312 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 313 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 314 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 315 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 316 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały II/10/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok
2019 317 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
2019 318 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
2019 319 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 320 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sława w prawo własności tych gruntów
2019 321 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 322 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 323 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023
2019 324 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2019.
2019 325 2019-02-04 Porozumienie Porozumienie nr 5/2018 Powiatu Nowosolskiego; Powiatu Wschowskiego z dnia 31 grudnia 2018 r.
2019 326 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr I/9/2018 Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Związku Powiatów Lubuskich na 2019 rok
2019 327 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK GMINY SZPROTAWA
2019 328 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Sulęcin
2019 329 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody
2019 330 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sulęcin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sulęcin.
2019 331 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Sulęcin
2019 332 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 333 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Słubicach
2019 334 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku
2019 335 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na rok 2019
2019 336 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/23/ 2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: nadania nazwy drodze na terenie miejscowości Sarbiewo.
2019 337 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górzyca oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 338 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/19/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Małomice.
2019 339 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 340 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 341 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 342 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
2019 343 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Drzecinie, gmina Słubice
2019 344 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Samorządowy w Rzepinie.
2019 345 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Sułów
2019 346 2019-02-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 739/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Słoneczne
2019 347 2019-02-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 746/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wojska Polskiego
2019 348 2019-02-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 742/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sobieskiego
2019 349 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 350 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 351 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów oraz określenia warunków i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 352 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.64.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian statutów sołectw Kiełpin i Ochla.
2019 353 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.72.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2019 354 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.82.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 355 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.83.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 356 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.84.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
2019 357 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2019 358 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 359 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 360 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 361 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2019 362 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowe Miasteczko.
2019 363 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/6/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 365 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2019 366 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 367 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 368 2019-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Sulęcińskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie
2019 369 2019-02-06 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lutego 2019 r.
2019 364 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Gospodarczej i drogi krajowej DK 27 w Żarach.
2019 371 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok
2019 372 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III.36.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2019 373 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.22.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2019
2019 374 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 30/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019  GMINY IŁOWA
2019 375 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok
2019 376 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2019 378 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu – „Świebodzińska Rodzina 3+” na terenie Gminy Świebodzin
2019 379 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałego osiedla mieszkalnego w Świebodzinie
2019 380 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście
2019 381 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/66/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sikorskiego
2019 382 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Słoneczne
2019 383 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/68/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sobieskiego
2019 384 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/69/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Kopernika
2019 385 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/70/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Widok
2019 386 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/71/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Wojska Polskiego
2019 387 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/72/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Żaków
2019 370 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2019 rok.
2019 377 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Witnica w miejscowości Stare Dzieduszyce
2019 389 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI.29.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok
2019 390 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 4/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2019
2019 391 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipinki Łużyckie
2019 392 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2019 393 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2019 roku
2019 394 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kożuchów
2019 395 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2019 396 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2019
2019 397 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/19/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2019 398 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 399 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 401 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 402 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2019 403 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Torzym
2019 404 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Torzym
2019 405 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty
2019 406 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV.26.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 407 2019-02-08 Informacja Informacja nr GGR 7113.1.2019 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Brzeźnica.
2019 408 2019-02-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr PU.1.2019 Gminy Gubin; Gminy Gubin o statusie miejskim z dnia 31 stycznia 2019 r.
2019 409 2019-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.27.2019.ASzc Wojewody Lubuskiego z dnia 6 lutego 2019 r.
2019 410 2019-02-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 805/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Skąpem oraz szczególowe warunki jego funkcjonowani
2019 388 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2019.
2019 400 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 411 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2019
2019 412 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 413 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.22.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.37.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2019 414 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.26.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
2019 415 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V.36.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.102.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Łagów
2019 416 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/295/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.02.2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 417 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko
2019 418 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 419 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 6/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 30/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku.
2019 420 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 07/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 422 2019-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 8 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 421 2019-02-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żagańskiego
2019 423 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2019
2019 424 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2019 rok
2019 425 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2019
2019 426 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 427 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 428 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2019 430 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych na 2019 r.
2019 431 2019-02-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Tuplice z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Tuplice
2019 432 2019-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 642/18 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2019 429 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim dla kobiet przewlekle psychicznie chorych na 2019 r.
2019 433 2019-02-12 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 848/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 434 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański”
2019 435 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 1 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2019 436 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV.3.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy pod nazwą „Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie”.
2019 437 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie
2019 438 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2019 roku.
2019 439 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 440 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 441 2019-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Żagańskiego za 2018 rok
2019 442 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr I/V/8/2018 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 10 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Łużyckiego Związku Gmin na rok 2019
2019 444 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2019 445 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/335/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie.
2019 446 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/300/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2019 447 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001528F w m. Dzierżów
2019 448 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej w Witoszynie.
2019 449 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr 34/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 lutego 2019 r.
2019 450 2019-02-14 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.59.2018.2019.ASp Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2019 r.
2019 443 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/26/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
2019 451 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
2019 452 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Drogomin
2019 453 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Brzeźno
2019 455 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Grochowo
2019 456 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Małuszów
2019 457 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Miechów
2019 458 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Rychlik
2019 459 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Trzebów
2019 460 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno
2019 461 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Tursk
2019 463 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Zarzyń
2019 464 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Żubrów
2019 465 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Ostrów
2019 466 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 467 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 468 2019-02-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słubicach z/s w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu słubickiego
2019 469 2019-02-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sulęcinie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sulęcińskiego
2019 470 2019-02-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra
2019 471 2019-02-15 Aneks Aneks nr 3 Starosty Nowosolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2019 r. Wojewody Lubuskiego do porozumienia z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2019 472 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Żagań z dnia 14 lutego 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Żagań.
2019 473 2019-02-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
2019 475 2019-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2019 Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2019 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za rok 2018.
2019 454 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Długoszyn
2019 462 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Wielowieś
2019 474 2019-02-15 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2019 477 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V.35.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 478 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania.
2019 479 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 480 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr VI/66/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr IV/29/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 481 2019-02-18 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 18 lutego 2019 r.
2019 476 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr 0007.15.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2019 rok
2019 482 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania
2019 483 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Broniszów
2019 484 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bielice
2019 485 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bulin
2019 486 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cisów
2019 487 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czciradz
2019 489 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dziadoszyce z przysiółkiem Zawada
2019 490 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Książ Śląski
2019 491 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lasocin
2019 492 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Dolny
2019 493 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Górny
2019 494 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Średni
2019 495 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Podbrzezie Dolne
2019 496 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Podbrzezie Górne
2019 497 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Radwanów
2019 498 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Słocina
2019 499 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sokołów
2019 500 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Solniki
2019 501 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Studzieniec
2019 502 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stypułów z przysiółkiem Kierzkowice
2019 503 2019-02-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żarskiego
2019 504 2019-02-19 Informacja Informacja Burmistrza Cybinki z dnia 19 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018r. położonych na obszarze Miasta Cybinka
2019 488 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Drwalewice
2019 505 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zasieki
2019 506 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wierzchno
2019 507 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Suchodół
2019 508 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nabłoto
2019 509 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Marianka
2019 510 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kumiałtowice
2019 511 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Koło
2019 512 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jasienica
2019 513 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Janiszowice
2019 514 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jałowice
2019 515 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jeziory Dolne
2019 516 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jeziory Wysokie
2019 517 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Grodziszcze
2019 518 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Datyń
2019 519 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Brody
2019 522 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2019 r.
2019 523 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 524 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 525 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Tuplice
2019 526 2019-02-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego
2019 527 2019-02-20 Informacja Informacja nr RGKRiOŚ.7113.2.2019 Burmistrza Otynia z dnia 5 lutego 2019 r. ZESTAWIENIE danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Otyń
2019 528 2019-02-20 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.1.2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2019 529 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 828/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Reymonta i ul. Andrzeja Struga w Zielonej Górze
2019 530 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 813/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązkujących w roku 2018
2019 531 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 815/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2018 roku
2019 532 2019-02-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 818/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
2019 520 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Biecz
2019 521 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2019 536 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/34/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich
2019 534 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/30/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
2019 533 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/29/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10
2019 535 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/32/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Puszczy Noteckiej"
2019 539 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/41/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 541 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maszewo
2019 542 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwica
2019 543 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzelec
2019 546 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prądocin
2019 548 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 0007.47.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 549 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Trzebiel publicznym przedszkolu samorządowym oraz określenia warunków zwolnienia z tych opłat
2019 550 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Trzebiel
2019 551 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 552 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2019 553 2019-02-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 02/0808/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu świebodzińskiego
2019 554 2019-02-21 Postanowienie Postanowienie nr 28/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 555 2019-02-21 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 19 lutego 2019 r.
2019 556 2019-02-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.1.2019.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2019 r. stwierdzające nieważność w częsci nieważność uchwały Nr III.23.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Długą, ul. 1 Maja i ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze
2019 538 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/39/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego
2019 540 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagodzin
2019 544 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/60/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiedle Poznańskie
2019 545 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/61/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płonica
2019 547 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/63/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulim
2019 537 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr III/31/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny
2019 557 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białobłocie
2019 558 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolemin
2019 561 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciecierzyce
2019 562 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Deszczno
2019 563 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziersławice
2019 564 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżów
2019 566 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karnin
2019 567 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełpin
2019 568 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszęcin
2019 569 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasowiec
2019 559 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borek
2019 560 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzozowiec
2019 565 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik
2019 570 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2019 571 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 572 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 573 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 574 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 32/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2019 575 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 576 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty targowej.
2019 577 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Lubieszowie oraz zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii.
2019 578 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/65/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2019 579 2019-02-25 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.1.2019 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Skąpe wykonania zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika - etap I"
2019 580 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII.33.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie oraz zmiany do uchwały Nr XXIV/148/96 w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie z Środowiskowym Domem Samopomocy
2019 581 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII.36.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pszczew
2019 583 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 584 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2019 585 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.49.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niegosławice oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat
2019 586 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.50.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków w Niegosławicach
2019 587 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.51.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Fasolki w Przecławiu
2019 588 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.52.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Elfiki w Gościeszowicach
2019 589 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.53.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 590 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.54.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 591 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.55.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 592 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.56.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2019 593 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V.29.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 594 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V.30.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 595 2019-02-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 801/18 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśny Dwór oraz terenu sąsiadujacego w Zielonej Górze
2019 582 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII.38.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/53/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew
2019 596 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.24.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2019 597 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.25.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo.
2019 598 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/16/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku
2019 599 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 600 2019-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 20/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
2019 602 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Henryków
2019 603 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szprotawie
2019 604 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/208/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szprotawie
2019 605 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów.
2019 606 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Miasteczko.
2019 607 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Wschowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka we Wschowie w 2019 roku.
2019 608 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Wschowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2019 roku.
2019 609 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2019 Starosty Wschowskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2019 roku.
2019 610 2019-02-28 Postanowienie Postanowienie nr 41/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 601 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica.