Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 611 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2019 rok.
2019 612 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 613 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2019 614 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Szprotawa
2019 615 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 616 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 617 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/74/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2019 618 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 619 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 620 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 621 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 622 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty na terenie Gminy Drezdenko
2019 623 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 624 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko, warunków i trybu jej składania
2019 625 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 626 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 627 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planów sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2019 628 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2019 629 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego.
2019 630 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego.
2019 631 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2019 632 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
2019 633 2019-03-01 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów poł. na obszarze Gminy Zielona Góra o statusie miejskim
2019 634 2019-03-01 Aneks Aneks Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 1 marca 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących udzielania dotacji w celu realizacji zadań oświatowych zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty
2019 635 2019-03-01 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 1 marca 2019 r.
2019 636 2019-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nowosolskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego za 2018 r.
2019 637 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański
2019 638 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029.
2019 639 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bytom Odrzański
2019 640 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żagań
2019 641 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2019 642 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2019 643 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 645 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań
2019 646 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/391/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary
2019 647 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Biedrzychowice Dolne
2019 648 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bieniów
2019 649 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bogumiłów - Janików
2019 650 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drozdów - Rusocice
2019 651 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drożków
2019 652 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Grabik
2019 653 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kadłubia
2019 654 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
2019 655 2019-03-04 Informacja Informacja Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Miasta Bytom Odrzański
2019 656 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VI/21/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim
2019 657 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VI/22/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
2019 658 2019-03-04 Zestawienie Zestawienie nr GKR.7130.3.1.2019 Burmistrza Sulechowa z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 na obszarze Gminy Sulechów
2019 644 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 659 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały ws: ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminu
2019 660 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żagań
2019 661 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 662 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
2019 663 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego Gminy Czerwieńsk w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotów wydatków w tym zakresie
2019 664 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/70/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
2019 665 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lubomyśl
2019 666 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lubanice
2019 667 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łaz
2019 668 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łukawy
2019 669 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Marszów
2019 670 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Miłowice
2019 671 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mirostowice Dolne
2019 672 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mirostowice Górne
2019 673 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Olbrachtów
2019 674 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Olszyniec
2019 675 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Górzyca
2019 676 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2019 roku
2019 677 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Centrum Obsługi Pasażerów przy ul. Traugutta w Kożuchowie stanowiącej własność Gminy Kożuchów
2019 678 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Nowogród Bobrzański na rzecz dotychczasowych najemców
2019 679 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2019 680 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2019 681 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotowice gmina Nowogród Bobrzański
2019 682 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2019 683 2019-03-05 Zarządzenie zastępcze Zarządzenie zastępcze nr NK-I.4131.213.2017 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 marca 2019 r.
2019 684 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/260/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlisko”
2019 685 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.90.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 687 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.94.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
2019 688 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.95.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 689 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 690 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 0007.25.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Czerwieńsk instrumentem płatniczym
2019 691 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 0007.26.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
2019 692 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/71/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim
2019 693 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim
2019 694 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim
2019 695 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz nadania statutu
2019 696 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 697 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/85/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku
2019 698 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rościce
2019 699 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sieniawa Żarska
2019 700 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Siodło
2019 701 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stawnik
2019 702 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Surowa
2019 703 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Włostów - Dąbrowiec
2019 704 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/60/19 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotnik
2019 705 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 686 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.92.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
2019 706 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Otyń
2019 707 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Nowe Miasteczko
2019 708 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2019 709 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.91.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 29 w Zielonej Górze.
2019 710 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.96.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
2019 711 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.97.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 715 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.111.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2019 716 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.116.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 717 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.28.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
2019 719 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.30.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 720 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.32.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2019 roku.
2019 721 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.35.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
2019 722 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.36.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
2019 723 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/19 Starosty Słubickiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2019r.
2019 712 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.98.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra.
2019 725 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne
2019 727 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna
2019 728 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 729 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Kożuchowa do ustalania opłat za korzystanie z toalety publicznej stanowiącej własność Gminy Kożuchów
2019 730 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 731 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 732 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 733 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/72/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXX/172/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
2019 734 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Nowe Ogrody
2019 735 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty.
2019 736 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2019 737 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2019 roku
2019 738 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 739 2019-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr V.1.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Zielonej Górze
2019 740 2019-03-08 Porozumienie Porozumienie nr 01/2019 Miasta Zielona Góra; Powiatu Zielonogórskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2019 741 2019-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świebodzińskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 724 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Bogdaniec w rejonie ul. Pocztowej.
2019 714 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.110.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kąpielowej w Zielonej Górze.
2019 742 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice.
2019 743 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2019 744 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2019 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 746 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.
2019 747 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 748 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/295/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
2019 749 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żary konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2020.
2019 750 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 752 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Sulęcinie
2019 753 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019
2019 755 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 756 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie programu „Karta Seniora”
2019 757 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2019 Starosty Żagańskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2019 roku
2019 758 2019-03-11 Informacja Informacja nr GA.7113.2.2018 BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim.
2019 759 2019-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzyca przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 r.
2019 760 2019-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 r.
2019 761 2019-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 11 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolsko przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 r.
2019 762 2019-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 11 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice przeprowadzonych w dniu 10 marca 2019 r.
2019 745 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlisko w 2019 roku.
2019 751 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
2019 754 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2019r.
2019 763 2019-03-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/19/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
2019 764 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2019.
2019 765 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słubice
2019 767 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Świecko
2019 768 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Stare Biskupice
2019 769 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Rybocice
2019 771 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Nowy Lubusz
2019 772 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Nowe Biskupice
2019 773 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Lisów
2019 774 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Kunowice
2019 775 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Kunice
2019 776 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Golice
2019 777 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Drzecin
2019 778 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 779 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 780 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 179.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2019.
2019 781 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 180.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2019.
2019 782 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 181.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2019.
2019 783 2019-03-12 Informacja Informacja nr RN.7113.1.2019 Burmistrza Lubska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko
2019 784 2019-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin z siedzibą w Żaganiu
2019 785 2019-03-12 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
2019 786 2019-03-12 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.2.2019 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza"
2019 770 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Pławidło
2019 766 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice, gmina Słubice.
2019 787 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Sulęcińskiego na lata 2019-2022.
2019 788 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI.5.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogi wewnętrznej położonej na osiedlu Ogrodowym w miejscowości Otyń
2019 789 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 44/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 790 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 46/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 791 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 47/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 792 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 48/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 793 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 51/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 794 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku.
2019 796 2019-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.49.2019.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 12 marca 2019 r.
2019 795 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2019 roku.
2019 797 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr II.22.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 r.
2019 798 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne
2019 799 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2019 roku
2019 800 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2019 801 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 802 2019-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Łużyckiego Związku Gmin za 2017 rok
2019 726 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Kręta" na ulicę "Poziomkową"
2019 713 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.108.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze.
2019 718 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 803 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2019 804 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 805 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień.
2019 806 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 807 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/55/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych
2019 808 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019
2019 809 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Szczaniec
2019 810 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Skąpe
2019 811 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Kargowa
2019 812 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów poł. na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto
2019 813 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”
2019 814 2019-03-18 Aneks Aneks Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica"
2019 815 2019-03-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 lutego 2019 r.
2019 816 2019-03-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 869/18 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 817 2019-03-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1134/17 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 818 2019-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBISZYN ZA 2017 ROK
2019 819 2019-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GK.7113.3.2019 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie.
2019 820 2019-03-19 Zestawienie Zestawienie nr 1.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Miasta Zielona Góra
2019 821 2019-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 18 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Sól
2019 822 2019-03-19 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Wójta Gminy Żary z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Żary
2019 823 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2019 824 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.23.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2019.
2019 825 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2019 roku
2019 826 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kolsku oraz nadania jej statutu.
2019 827 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 828 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.39.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2019 829 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.41.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 830 2019-03-20 Informacja Informacja nr GM.7113.1.2019.MR Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok
2019 831 2019-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Słubic z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
2019 833 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczaniec
2019 834 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardzewo
2019 835 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ojerzyce
2019 836 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbrówka Mała
2019 837 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Opalewo
2019 838 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilenko
2019 839 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Koźminek
2019 840 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica
2019 841 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2019
2019 842 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy
2019 843 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2019 844 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.71.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze gminy Sulechów
2019 845 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.77.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów na 2019 rok
2019 846 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 847 2019-03-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żagańskiego
2019 848 2019-03-21 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2019 r.
2019 832 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/84/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wielkopolski zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2025
2019 849 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kiełcze
2019 850 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wolimirzyce
2019 851 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Myszęcin
2019 852 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeźnica
2019 853 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chotków
2019 854 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jabłonów
2019 855 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Karczówka
2019 857 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przylaski
2019 858 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2019 859 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 860 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 861 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”
2019 862 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLI/306/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2019 863 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiel
2019 864 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 866 2019-03-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
2019 867 2019-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.46.2019.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2019 r.
2019 856 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Marcinów
2019 865 2019-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2019 roku.
2019 868 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonów
2019 869 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stanów
2019 870 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wichów
2019 871 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wrzesiny
2019 872 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 873 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2019 874 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/143/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.
2019 875 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 0007.69.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nowy Świat
2019 876 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty
2019 877 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie górnych stawek opłat za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 878 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis
2019 880 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasteczko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 882 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Żagań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 883 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 80/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lipinki Łużyckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 884 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 81/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Wschowa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 885 2019-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.
2019 886 2019-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 marca 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Skwierzynie przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.
2019 879 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 881 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Siedlisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 887 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.122.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.
2019 888 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy Ośno Lubuskie oraz zasad ich używania
2019 889 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 890 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Ośno Lubuskie
2019 892 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku
2019 893 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Cybinka instrumentem płatniczym
2019 894 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2019 r.”
2019 895 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2019
2019 896 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej usytuowanej na terenie gminy Łęknica
2019 897 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie
2019 899 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2019r.
2019 900 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Bogdaniec oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 901 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytnica w 2019 roku
2019 902 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 45/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sulechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 903 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 46/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 904 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 47/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Krosno Odrzańskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 905 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 48/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krosno Odrzańskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 906 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 49/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nowogród Bobrzański w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 907 2019-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN.7113.1.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Drezdenko
2019 908 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
2019 909 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2019 910 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 34/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Białków
2019 911 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 35/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Bieganów
2019 912 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 36/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Drzeniów
2019 913 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 37/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Grzmiąca
2019 914 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 38/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Kłopot
2019 915 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 39/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzesin
2019 916 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 40/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Maczków
2019 917 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 41/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Mielesznica
2019 918 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 42/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Radzików
2019 920 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 44/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Sądów
2019 921 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 45/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Urad
2019 922 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 923 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2019 roku.
2019 924 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 925 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 926 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
2019 927 2019-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Burmistrza Sławy z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Sława
2019 898 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2019 roku
2019 919 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 43/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Rąpice
2019 928 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa.
2019 929 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2019 roku.
2019 930 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Pszczew na rok 2019.
2019 931 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczew na lata 2019 - 2023.
2019 932 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie „ programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” na 2019 rok
2019 933 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 935 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2019 936 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 937 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów
2019 938 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 939 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 940 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2019 r.
2019 941 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Tuplice
2019 942 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/32/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 943 2019-03-28 Informacja Informacja nr GM.7113.1.2019 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 28 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
2019 944 2019-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr RO.1.2019 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Bojadła
2019 945 2019-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2019 946 2019-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2019 roku i III kwartale 2019 roku na terenie województwa lubuskiego
2019 934 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja
2019 947 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brudzewo
2019 948 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2019”
2019 949 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017r w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2019 950 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
2019 951 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 952 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek prowadzonych przez Gminę Maszewo
2019 953 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/16/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2019 roku
2019 956 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbąszynek
2019 957 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bledzew w 2019 roku
2019 958 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica
2019 959 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 960 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 961 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 963 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 964 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 56/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 marca 2019 r.
2019 966 2019-03-29 Informacja Informacja nr 1/2019 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Bobrowice
2019 967 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 64/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Gubin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 969 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Zielona Góra w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 970 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gubin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 971 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Otyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 972 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 973 2019-03-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 870/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Zielonogórskiej dz. nr 43/31, 43/36, 43/38, 43/35, 43/23, 43/33, 43/29, 43/34 oraz 43/30)
2019 974 2019-03-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 871/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12)
2019 975 2019-03-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 898/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Racula - Wincentego Witosa i granica sołectwa Racula w Zielonej Górze
2019 976 2019-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.83.2019.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2019 r.
2019 954 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/19/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 955 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/20/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Zbąszynek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 962 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie, w obrębie ewidencyjnym gruntów Strzelce Krajeńskie.
2019 965 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 57/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 marca 2019 r.
2019 968 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 65/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 891 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego.