Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1371 2019-05-06 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2019 1372 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2019 1373 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego nr 2 w Skwierzynie i ustalenia jego statutu
2019 1374 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX.56.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 1375 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.30.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Kurowo
2019 1376 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.31.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.49.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Stare Kurowo.
2019 1377 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonym przez Gminę Stare Kurowo.
2019 1378 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.207.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z 23 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 1379 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo
2019 1380 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Santok z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1381 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2019 1382 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1383 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/26/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek oraz sposobu ich rozliczania
2019 1384 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 1385 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/79/19 Rady Gminy Żary z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żary oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1386 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/80/19 Rady Gminy Żary z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendium Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żary
2019 1387 2019-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 1388 2019-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym klubie dziecięcym w Nowogrodzie Bobrzańskim
2019 1389 2019-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VIII.2.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2019 1390 2019-05-06 Porozumienie Porozumienie Gminy Żagań o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1391 2019-05-06 Porozumienie Porozumienie Gminy Gubin o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1392 2019-05-06 Porozumienie Porozumienie Gminy Kożuchów; Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1393 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/78/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku.
2019 1394 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew.
2019 1395 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/123/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski
2019 1396 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/132/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Fryderyka Chopina
2019 1397 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/134/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 1398 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/83/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2019
2019 1399 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wschowa, a także ustalenie granic ich obwodów.
2019 1400 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/267/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
2019 1401 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznym przedszkolu i oddziałach podstawowych w publicznych szkołach podstawowych.
2019 1402 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2019.
2019 1403 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2019r.
2019 1404 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2019r.
2019 1405 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2019 roku
2019 1406 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/121/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1407 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/121/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Witnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 1408 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jasień
2019 1409 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzeszyce
2019 1410 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie Gminy Krzeszyce
2019 1411 2019-05-07 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Świdnica
2019 1412 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Gminy Słońsk; Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1413 2019-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 1414 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru leżącego przy ul. Północnej i ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie
2019 1415 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolsko w roku 2019".
2019 1416 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i reklam, na drogach gminnych
2019 1417 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
2019 1418 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1419 2019-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom na 2019 r.
2019 1420 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII.57.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.
2019 1421 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
2019 1422 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Potok Sucha"
2019 1423 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr 86/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 maja 2019 r.
2019 1424 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Bledzew
2019 1425 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2019 1426 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
2019 1427 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2019 roku.
2019 1428 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/123/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Świebodzin jest organem prowadzącym
2019 1429 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/124/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Świebodzin
2019 1430 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szprotawa na 2019 roku”
2019 1431 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1432 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2019 r. Statut Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
2019 1433 2019-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w tytule uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 roku nr VI/114/2019
2019 1434 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/111/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kożuchów w roku 2019
2019 1435 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1436 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2019 1437 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 1438 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1439 2019-05-10 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 8 maja 2019 r.
2019 1440 2019-05-10 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 8 maja 2019 r.
2019 1441 2019-05-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Kożuchowa z dnia 27 marca 2019 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA 2018 ROK.
2019 1442 2019-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.83.2019 Burmistrza Kożuchowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania opłat za korzystanie z toalety publicznej stanowiącej własność Gminy Kożuchów
2019 1443 2019-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.113.2019.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 10 maja 2019 r.
2019 1444 2019-05-13 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 946/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 1445 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu terenów rekreacji przy stawach w Szczańcu
2019 1446 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczaniec, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1447 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1448 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/71/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1449 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Wójt Gminy Szczaniec
2019 1450 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Żagań z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2019 1451 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Żagań z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1452 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Żagań z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1453 2019-05-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WIT.031.3.2019 BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Kargowa przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w Schronisku
2019 1454 2019-05-14 Porozumienie Porozumienie międzygminnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Kostrzyn nad Odrą części zadania publicznego w postaci „Zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy”
2019 1455 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/122/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Świebodzin na rok 2019
2019 1456 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 47/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1457 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr 49/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 164/3/XXXVIII/02 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 1458 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
2019 1459 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rzepin
2019 1460 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2019 roku
2019 1461 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla niego sezonu kąpielowego.
2019 1462 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla niego sezonu kąpielowego.
2019 1463 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 1464 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1465 2019-05-15 Porozumienie Porozumienie Miasta Kostrzyn nad Odrą; Wojewody Lubuskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1466 2019-05-15 Porozumienie Porozumienie Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1467 2019-05-15 Porozumienie Porozumienie Gminy Świebodzin; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1468 2019-05-15 Porozumienie Porozumienie Gminy Krosno Odrzańskie; Wojewody Lubuskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1469 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr 48/8/VII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi
2019 1470 2019-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubniewic z dnia 27 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za 2018r.
2019 1471 2019-05-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ratno”
2019 1472 2019-05-17 Informacja Informacja nr 0801-IEW.0320.3.2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2019 1473 2019-05-17 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2019 r.
2019 1474 2019-05-17 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 17 maja 2019 r.
2019 1475 2019-05-17 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych dot. pielęgnacji i utrzymania czystości terenów zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz
2019 1476 2019-05-17 Porozumienie Porozumienie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1477 2019-05-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.111.2019.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 16 maja 2019 r.
2019 1478 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 0007.39.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 1479 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr 0007.40.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kargowa w 2019 roku
2019 1480 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1481 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2019
2019 1482 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2019 1483 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 1484 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Świebodzińskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1485 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1486 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1487 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 1488 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023.
2019 1489 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
2019 1490 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2019
2019 1491 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
2019 1492 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
2019 1493 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym
2019 1494 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1495 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2019 1496 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2019 1497 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2019 1498 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1499 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2019 1500 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr X.62.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX.56.2019r. Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 1501 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VII.48.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym
2019 1502 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej w Bledzewie
2019 1503 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Bledzew
2019 1504 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.93.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2019 1505 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr 0007.97.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1506 2019-05-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świebodzińskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego.
2019 1507 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Dolnośląskie"
2019 1508 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Gozdnica
2019 1509 2019-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.123.2019.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1510 2019-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr NK-I.4131.126.2019.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2019 r.
2019 1511 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki II”
2019 1512 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X.61.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Pszczew
2019 1513 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin oraz granic obwodów tych szkół
2019 1514 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/99/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/45/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno
2019 1515 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/105/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin.
2019 1516 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/99/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Lubniewicko - Sulęcińskie"
2019 1517 2019-05-27 Porozumienie Porozumienie Powiatu Nowosolskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 1/ przebudowy dróg wojewódzkich nr 315, 283, 278 polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego” 2/ letniego i zimowego utrzymania ścieżek rowerowych wybudowanych w ramach zadania „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego” w ciągu dróg wojewódzkich nr 315, 283, 278
2019 1518 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzciel
2019 1519 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzeźno
2019 1520 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Długoszyn
2019 1521 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Drogomin
2019 1522 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/93/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Grochowo
2019 1523 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Małuszów
2019 1524 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/95/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Miechów
2019 1525 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/96/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostrów
2019 1526 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/107/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1527 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Świdnica na rok 2019
2019 1528 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica
2019 1529 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2019 1530 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/56/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1531 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r.w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel
2019 1532 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 1533 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII.40.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso
2019 1534 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Rychlik
2019 1535 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/98/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzebów
2019 1536 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/100/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Tursk
2019 1537 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/101/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Wielowieś
2019 1538 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/102/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Zarzyń
2019 1539 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/103/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Żubrów
2019 1540 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1541 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
2019 1542 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1543 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2019 1544 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/42/19 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
2019 1545 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Świdnicy oraz nadania jej statutu.
2019 1546 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 91/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1547 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 92/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1548 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 104/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1549 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr 105/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.
2019 1550 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII.6.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.1.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego
2019 1551 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie: 1/ budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim (odcinek 2 – działka nr ew. 106) 2/ letniego i zimowego utrzymania ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Leśniowie Wielkim”
2019 1552 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/57/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku i nadania jej Statutu
2019 1553 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr XI/58/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Drezdenku i nadania jej Statutu
2019 1554 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą
2019 1555 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/162/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2019 1556 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
2019 1557 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/44/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2019-2023.
2019 1558 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1559 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szlichtyngowa.
2019 1560 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
2019 1561 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr IX/50/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu słubickiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1562 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sulęcińskiego, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1563 2019-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 659/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską, a rzeką Wartą
2019 1564 2019-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 872/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 4
2019 1565 2019-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 912/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze
2019 1566 2019-05-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 916/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stefana Batorego i ul. Energetyków w Zielonej Górze
2019 1567 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości.
2019 1568 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
2019 1569 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/108/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
2019 1570 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szlichtyngowa.
2019 1571 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szlichtyngowa.
2019 1572 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII.50.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2019 1573 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII.51.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2019 1574 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII.53.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Łagów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1575 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1576 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.
2019 1577 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew z gatunku sosna pospolita Pinus sylvestris uznanych za pomnik przyrody
2019 1578 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1579 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 0007.52.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czerwieńsk
2019 1580 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 0007.53.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Płoty.
2019 1581 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2019 roku
2019 1582 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przewóz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1583 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r.
2019 1584 2019-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.124.2019.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 30 maja 2019 r.