Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2019

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1585 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 1586 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 1587 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ośno Lubuskie na rok 2020
2019 1588 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000 r.
2019 1589 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, będących w zarządzie Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim
2019 1590 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14  marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku
2019 1591 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2019 1592 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII.44.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Przytoczna
2019 1593 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII.45.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2019-2023
2019 1594 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1595 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1596 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie Gminy Bytnica
2019 1597 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 52/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego
2019 1598 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
2019 1599 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 1600 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/103/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie opłaty targowej
2019 1601 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/165/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1602 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc oraz ograniczeń czasowych sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz
2019 1603 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/92/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 1604 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/93/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Sława
2019 1605 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 1606 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie nr 4/WZK/2019 Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. na zakup radiowozu oznakowanego z przedziałem do przewozu psów służbowych
2019 1607 2019-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.128.2019 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 maja 2019 r.
2019 1608 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól"
2019 1609 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 1610 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Sól.
2019 1611 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy Santok z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.
2019 1612 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 54/8/VIII/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1613 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”
2019 1614 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lubrzy oraz nadanie statutu instytucji w Lubrzy
2019 1615 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1616 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: Harcerska Baza Obozowa „Krzeczków” ZHP Hufiec Wrocław i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
2019 1617 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Lubrza
2019 1618 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2019r.
2019 1619 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1620 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1621 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Kowalów
2019 1622 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1623 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1624 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy „Osiedle Grafitowe” dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Kunowice – obręb 8, gm. Słubice
2019 1625 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016 – 2022
2019 1626 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Słubice
2019 1627 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łęknica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1628 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI.68.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Niegosławice instrumentem płatniczym
2019 1629 2019-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.127.2019.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 31 maja 2019 r.
2019 1630 2019-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.130.2019.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 maja 2019 r.
2019 1631 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXXVIII/249/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2019 1632 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.160.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze.
2019 1633 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.161.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1634 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.170.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dębowej i ul. Borówkowej w Zielonej Górze.
2019 1635 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.173.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
2019 1636 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.174.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.
2019 1637 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.176.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2019 1638 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.181.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 1639 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.182.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze
2019 1640 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1641 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gubin dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Gubin”
2019 1642 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1643 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2019
2019 1644 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XII/136/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z kąpieliska na zbiorniku wodnym w Kożuchowie"
2019 1645 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1646 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1647 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.69.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 1648 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.71.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2019 1649 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1650 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2022
2019 1651 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Trzebiel w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2019 1652 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 1653 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1654 2019-06-05 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Kolsko
2019 1655 2019-06-05 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 117/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łagów
2019 1656 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1657 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 1658 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego w Skwierzynie - "Mój Rynek"
2019 1659 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej w Babimoście
2019 1660 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Nowym Kramsku
2019 1661 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1662 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 1663 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Babimoście
2019 1664 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2023
2019 1665 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa w przedmiocie projektów statutów sołectw
2019 1666 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Bytnica w 2019 r.
2019 1667 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1668 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, prowadzonych przez Gminę Wymiarki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 1669 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól - Miasto oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1670 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Zielonogórskiej dz. nr 43/31, 43/36, 43/38, 43/35, 43/23, 43/33, 43/29, 43/34 oraz 43/30).
2019 1671 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12).
2019 1672 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego północną część Zatorza.
2019 1673 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/86/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2019 1674 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/47/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuplice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1675 2019-06-06 Porozumienie Porozumienie Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zadania innych powiatów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2019 1676 2019-06-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Międzyrzeckiego z dnia 29 maja 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2018 r.
2019 1677 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1678 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Babimost
2019 1679 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/60/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Dobiegniew.
2019 1680 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobiegniew w roku 2019.
2019 1681 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 005602 F poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 1682 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 103731 F poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 1683 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2019 1684 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy osiedlu Armii Krajowej).
2019 1685 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 0007.102.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1686 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/66/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1687 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VII/70/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wschowa
2019 1688 2019-06-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.121.2019.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 maja 2019 r.
2019 1689 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Witnica
2019 1690 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Lubiszyn publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2019 1691 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b-3c ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2019 1692 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/ 54 /2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Zwierzyn.
2019 1693 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie.
2019 1694 2019-06-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Trzebiel z dnia 22 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2018
2019 1695 2019-06-10 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 119/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niedźwiedź
2019 1696 2019-06-10 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 123/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Toporów
2019 1697 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/133/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1698 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/135/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Świebodzin
2019 1699 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/192/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 1700 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/145/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1701 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/146/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kwalifikowania osób do uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy
2019 1702 2019-06-11 Aneks Aneks nr 1 Gminy Szczaniec; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. do porozumienia nr DG.032.11.2018 z dnia 19.10.2018r.
2019 1703 2019-06-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Kolsko z dnia 21 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Kolsko za 2018 rok
2019 1704 2019-06-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Sławy z wykonania budżetu Gminy Sława za 2018 rok.
2019 1705 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 136/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karszyn
2019 1706 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 138/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Jaromierz
2019 1707 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 139/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Jaromierz położonego w Gminie Kargowa
2019 1708 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 120/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Poźrzadło
2019 1709 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 140/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka położonego w Gminie Kargowa
2019 1710 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 144/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 1711 2019-06-11 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 116/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gronów
2019 1712 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1713 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1714 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 111/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 czerwca 2019 r.
2019 1715 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 112/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 czerwca 2019 r.
2019 1716 2019-06-13 Uchwała Uchwała nr 116/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 czerwca 2019 r.
2019 1717 2019-06-13 Informacja Informacja nr OSZ.4210.9.7.2019.14725.IX.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 czerwca 2019 r. o decyzji Nr OSZ.4210.9.6.2019.14725.IX.EŻ
2019 1718 2019-06-14 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe Wojewody Lubuskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu posiadania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa lubuskiego
2019 1719 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1720 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
2019 1721 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bledzew
2019 1722 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Kleszczewo
2019 1723 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz pomiędzy ulicą Zachodnią i ulicą Ożoga
2019 1724 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe oraz określenia granic ich obwodów
2019 1725 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „ZHP Świdnica” i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
2019 1726 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2019 1727 2019-06-14 Postanowienie Postanowienie nr 176/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1728 2019-06-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 122/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stok
2019 1729 2019-06-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 141/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obra Dolna położonego w Gminie Kargowa
2019 1730 2019-06-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 171/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Dolna Kargowa
2019 1731 2019-06-14 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 135/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smolno Małe położonego w Gminie Kargowa
2019 1732 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 14/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1733 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr 15/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1734 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw
2019 1735 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 1736 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1737 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr XI/76/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podgórzyce
2019 1738 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/238/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel
2019 1739 2019-06-17 Decyzja Decyzja nr OSZ.4210.11.9.2019.620.XV.BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2019 r.
2019 1740 2019-06-17 Postanowienie Postanowienie nr 143/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1741 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1742 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1743 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Turów
2019 1744 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/79/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 1745 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/80/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
2019 1746 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/81/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
2019 1747 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 1748 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański
2019 1749 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1750 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII.64.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
2019 1751 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 1752 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Gminy Żagań z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1753 2019-06-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Słubickiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 1754 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2019 1755 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2019 1756 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Motylewo
2019 1757 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso
2019 1758 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.108.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 w placówkach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2019 1759 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.110.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1760 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 0007.116.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Sulechów na 2020 rok
2019 1761 2019-06-19 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 177/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Niekarzyn
2019 1762 2019-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą oraz urzadzeń cmentarnych
2019 1763 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
2019 1764 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Deszczno
2019 1765 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr 0007.49.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 1766 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 1767 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach etatu
2019 1768 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1769 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1770 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2019 1771 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2019 1772 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica
2019 1773 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/105/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i barw Gminy Żary
2019 1774 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/106/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Żary
2019 1775 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/114/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1776 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 01.09.2019 roku
2019 1777 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bledzew
2019 1778 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/82/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bieniów
2019 1779 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/83/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Bogumiłów - Janików
2019 1780 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/84/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drozdów - Rusocice
2019 1781 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/85/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Drożków
2019 1782 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/86/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Grabik
2019 1783 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/87/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kadłubia
2019 1784 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/88/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lubomyśl
2019 1785 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/89/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lubanice
2019 1786 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/91/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łukawy
2019 1787 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX.64.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1788 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 1789 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1790 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/92/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Marszów
2019 1791 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/93/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Miłowice
2019 1792 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/94/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mirostowice Dolne
2019 1793 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/95/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mirostowice Górne
2019 1794 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/96/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Olbrachtów
2019 1795 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/97/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Olszyniec
2019 1796 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/98/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rościce
2019 1797 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/99/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sieniawa Żarska
2019 1798 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/100/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Siodło
2019 1799 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/101/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stawnik
2019 1800 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/102/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Surowa
2019 1801 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/103/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Włostów - Dąbrowiec
2019 1802 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/104/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Złotnik
2019 1803 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Źródlanym na terenie Nadleśnictwa Karwin
2019 1804 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Lubowo k. miejscowości Rąpin.
2019 1805 2019-06-26 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej
2019 1806 2019-06-26 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa
2019 1807 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1808 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/81/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Biedrzychowice Dolne
2019 1809 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/90/19 Rady Gminy Żary z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łaz
2019 1810 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1811 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1812 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1813 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica od dnia 1 września 2019 roku
2019 1814 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2019 1815 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/73/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/186/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym-spalinowym na obszarze wodnym Jeziora Osiek, Żabie, Ogardzka Odnoga, Lipie zlokalizowanych na terenie Gminy Dobiegniew.
2019 1816 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krośnieńskiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 1817 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2019 rok
2019 1818 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Źródlanym na terenie Nadleśnictwa Karwin
2019 1819 2019-06-27 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.23.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2019 r.
2019 1820 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie
2019 1821 2019-06-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nowosolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nowej Soli na kadencję w latach 2019 - 2023
2019 1822 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2019 1823 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek oraz sposobu ich rozliczania
2019 1824 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie
2019 1825 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1826 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr VI/32/2019 w sprawie wysokości opłaty targowej
2019 1827 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1828 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1829 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
2019 1830 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2019 1831 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
2019 1832 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
2019 1833 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
2019 1834 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2019.
2019 1835 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X.209.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
2019 1836 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/148/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin
2019 1837 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/146/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w grupie żłobkowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w grupie żłobkowej oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 1838 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/99/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Sława
2019 1839 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Lubiszyn oraz sposobu ich rozliczania
2019 1840 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn
2019 1841 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 1842 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom
2019 1843 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1844 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gozdnica