Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2091

Słowa kluczowe: zmiana uchwały

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2224 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
2019 2223 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2019 2228 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X.72.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2019 2226 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad korzystania z sal komunalnych należących do gminy Nowogród Bobrzański
2019 2212 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2019 2168 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/144/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin.
2019 2156 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr XII/58/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/51/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 2127 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
2019 2098 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 0007.123.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sulechów
2019 2068 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/183/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/177/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Witnica dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica
2019 2011 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/66/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2019 r.”
2019 2013 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/74/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadaniu statutu
2019 1983 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie
2019 1981 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 1912 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
2019 1747 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 1734 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw
2019 1683 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2019 1658 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego w Skwierzynie - "Mój Rynek"
2019 1632 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.160.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze.
2019 1635 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.173.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
2019 1650 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2022
2019 1618 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2019r.
2019 1619 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1596 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie Gminy Bytnica
2019 1602 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc oraz ograniczeń czasowych sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz
2019 1573 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII.51.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2019 1569 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/108/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
2019 1583 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r.
2019 1578 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1537 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/101/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Wielowieś
2019 1536 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/100/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Tursk
2019 1535 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/98/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzebów
2019 1550 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII.6.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.1.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego
2019 1539 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/103/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Żubrów
2019 1538 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/102/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Zarzyń
2019 1534 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Rychlik
2019 1521 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Drogomin
2019 1520 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Długoszyn
2019 1519 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzeźno
2019 1522 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/93/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Grochowo
2019 1525 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/96/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostrów
2019 1524 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/95/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Miechów
2019 1523 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Małuszów
2019 1514 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/99/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/45/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno
2019 1495 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2019 1496 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2019 1463 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 1451 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Żagań z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1426 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
2019 1372 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2019 1376 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.31.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.49.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Stare Kurowo.
2019 1378 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.207.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z 23 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 1346 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.158.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2019 1344 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.152.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.
2019 1349 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1357 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/165/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1350 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2019 1316 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/81/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2019 1289 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr X/109/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1262 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1263 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2019 1226 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.82.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2019 1217 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.174.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1211 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 1212 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2019 1115 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2019 1125 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 marca 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2019"
2019 1084 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2019 1085 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1066 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2019 1052 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/100/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 1021 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
2019 1018 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2019 1004 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII.141.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2019 1010 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/66/03 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Sława
2019 999 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 949 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017r w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2019 942 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/32/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 913 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 37/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Grzmiąca
2019 914 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 38/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Kłopot
2019 915 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 39/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzesin
2019 910 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 34/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Białków
2019 911 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 35/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Bieganów
2019 912 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 36/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Drzeniów
2019 916 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 40/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Maczków
2019 921 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 45/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Urad
2019 922 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 919 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 43/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Rąpice
2019 917 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 41/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Mielesznica
2019 918 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 42/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Radzików
2019 920 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 44/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Sądów
2019 844 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.71.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze gminy Sulechów
2019 748 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/295/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
2019 753 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019
2019 751 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
2019 731 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 733 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/72/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXX/172/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
2019 715 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.111.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2019 695 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz nadania statutu
2019 686 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.92.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
2019 679 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2019 680 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2019 643 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 632 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
2019 598 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/16/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku
2019 435 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 1 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2019 440 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 413 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.22.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.37.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2019 416 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/295/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.02.2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 420 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr 07/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 395 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2019 390 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 4/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2019
2019 404 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Torzym
2019 403 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Torzym
2019 381 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/66/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sikorskiego
2019 382 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Słoneczne
2019 376 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2019 380 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście
2019 383 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/68/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sobieskiego
2019 386 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/71/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Wojska Polskiego
2019 387 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/72/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Żaków
2019 384 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/69/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Kopernika
2019 385 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/70/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Widok
2019 350 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 349 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 357 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2019 352 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.64.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian statutów sołectw Kiełpin i Ochla.
2019 334 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku
2019 338 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/19/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Małomice.
2019 339 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 316 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały II/10/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok
2019 319 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 297 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2019 r. o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 240 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2019 188 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kotewka” na terenie Gminy Sulechów
2019 47 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/40/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 3149 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/250/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Cybinka
2018 3127 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok.
2018 3103 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki zmienionej uchwałą Nr XX/135/2016 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki.
2018 3073 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.13.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego
2018 3045 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 22 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
2018 3062 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Żarskiego.
2018 3063 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/255/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
2018 3011 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3012 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański
2018 2896 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2022
2018 2867 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
2018 2846 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2853 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2018 2798 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2018 2773 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2018 2771 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2018 2785 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2784 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2018 2759 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 2760 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2018 2761 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach.
2018 2740 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2018 2710 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr 21/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2018
2018 2711 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr 23/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2018
2018 2685 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/568/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nowa Sól
2018 2658 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 2603 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/20/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagań
2018 2588 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/256/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 2575 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1074.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2018 2578 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1082.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2018 2579 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1087.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra
2018 2561 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dąbie
2018 2538 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
2018 2549 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.324.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 2552 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr 0007.327.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk oraz nadanie mu statutu
2018 2524 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/796/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie"
2018 2525 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/797/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 2530 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr L/795/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska"
2018 2512 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 0007.586.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 października 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Sulechów
2018 2489 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Babimost
2018 2493 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVII/408/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna
2018 2499 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LXI/504/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2018 2468 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LIII/434/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Deszczno
2018 2471 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 2480 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/254/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 2449 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański
2018 2457 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/244/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuplice
2018 2438 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/199/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
2018 2436 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.269.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w Statutu Gminy Łagów
2018 2445 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/2003 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dobiegniew
2018 2439 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/200/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/150/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego
2018 2428 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/893/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2427 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/877/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/720/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2433 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/402/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2432 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/401/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym klubie dziecięcym w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 2414 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Cybinka
2018 2415 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/391/18 Rady Gminy Santok z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Santok
2018 2419 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2018 2412 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 2397 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/125/16 z dn. 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Torzym
2018 2398 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr 0007.286.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa
2018 2402 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2018 2388 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/342/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 2386 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/339/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta.
2018 2393 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr 0007.289.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania Nagrody Burmistrza dla dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Kargowa
2018 2389 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/345/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów
2018 2380 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/403/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szprotawy
2018 2369 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich
2018 2370 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
2018 2355 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz.
2018 2357 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLI.214.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górzyca
2018 2359 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.262.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Niegosławice
2018 2326 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LV/504/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012", Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej "Kasztelanka" w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego "Głębokie" w Głębokim
2018 2335 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/287/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jasień
2018 2336 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LVI/ 288/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/61/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2018 2320 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LIX/342/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 5 października 2018 r. o uchyleniu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
2018 2305 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/338/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
2018 2316 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/98/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 2291 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/ 263/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie
2018 2296 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/396/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 2299 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/715/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świebodzin
2018 2252 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/857/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”
2018 2266 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/492/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2018 2277 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.314.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pszczew
2018 2232 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.253.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu powiatu międzyrzeckiego
2018 2245 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/327/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLIV/323/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Lubniewice
2018 2204 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1037.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2206 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1051.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy parku w Zielonej Górze.
2018 2210 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1063.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
2018 2191 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/249/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/219/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2018 2189 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIII/246/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/197/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2018 r.
2018 2198 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/339/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad i trybu korzystania z zadaszonego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Strączu i Krzepielowie oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie i Szkole Podstawowej w Ciosańcu.
2018 2197 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LIV/337/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany do załącznika Statutu Biblioteki Publicznej w Sławie
2018 2151 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.285.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
2018 2147 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2018 2153 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.309.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk
2018 2158 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LI/432/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/410/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych
2018 2154 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 0007.310.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
2018 2145 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/350/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubsko
2018 2128 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXII/401/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Szprotawa
2018 2127 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXII/400/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szprotawa
2018 2126 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXI/397/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Szprotawa
2018 2130 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr 0007.562.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat
2018 2136 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LXI/396/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szprotawa
2018 2133 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/396/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowymlub krajowym
2018 2132 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/253/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 2120 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.266.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII.63.2015 Rady Gminy Łagów z 19.06.2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów
2018 2119 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.265.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.226.2014 Rady Gminy Łagów z 31 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2116 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuplice
2018 2118 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr LIV/284/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/278/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Jasień.
2018 2107 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr LIII/278/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Jasień
2018 2103 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr LIII/279/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/270/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budziechów
2018 2073 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXVIII/852/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gorzowa Wielkopolskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2062 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/831/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Nagrody Honorowej "Mecenas Kultury - Gorzów Przystań"
2018 2063 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/832/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2065 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/835/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
2018 2044 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LXV/569/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/397/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
2018 2016 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LX/387/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
2018 1994 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/63/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2018 1965 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Trzebiechowskiemu Ośrodkowi Kultury
2018 1966 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1949 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/385/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 1951 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/326/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1942 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/247/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1922 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przytoczna
2018 1925 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1019.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1912 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr LXIV/558/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej utworzonej na terenie gminy Drezdenko
2018 1918 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/317/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/73/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2018 1919 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/318/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/74/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1901 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr 0007.556.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2018 1891 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/395/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2018 1892 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/396/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2018 1895 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok
2018 1843 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 1812 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr 14/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2018
2018 1805 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LX/373/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 31 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1772 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/416/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu Statutu
2018 1773 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr 0007.543.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 10 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2018 1778 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie
2018 1674 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kręgielni mieszczącej się w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1671 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Babimost
2018 1666 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Torzym
2018 1675 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich i bieżni w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1685 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 1681 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr LVII/370/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 1676 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kortów tenisowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
2018 1643 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/129/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na obszarze wodnym na terenie gminy Ośno Lubuskie
2018 1644 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2009 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie
2018 1639 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2018 1636 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Trześniów, gmina Ośno Lubuskie
2018 1638 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 września 2011r w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1658 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LIII/239/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 1662 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1656 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/443/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku
2018 1651 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/432/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie
2018 1654 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/440/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
2018 1628 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/49/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Zbąszynek
2018 1621 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/318/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2018 1630 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/57/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1629 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/54/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2018 1580 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr 9/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2018
2018 1581 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3  Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1592 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.204.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/165/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca
2018 1564 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 0007.297.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk
2018 1530 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/406/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie
2018 1531 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2018 1519 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2018 1518 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i bibliotekarzy bibliotek publicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Krośnieński jest organem założycielskim
2018 1524 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/308/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2018 1520 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2018 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/176/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Krośnieńskiego
2018 1509 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/730/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2018 1503 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/670/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/495/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Świebodzin.
2018 1482 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/233/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 1462 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/255/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/340/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasień
2018 1465 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1460 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/92/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 1455 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 5/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2018
2018 1444 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/88/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2018
2018 1374 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/239/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza Cybinki za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cybinka
2018 1382 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna
2018 1370 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/232/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 1371 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Żagań
2018 1328 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XLI/41/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2018 1330 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LI/229/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1279 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych
2018 1284 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1273 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr L/413/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/401/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1262 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 0007.520.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania i opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1263 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 0007.521.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Sulechów
2018 1243 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/228/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki
2018 1212 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/252/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich
2018 1213 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/253/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Danków
2018 1192 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/635/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. uchylająca upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
2018 1195 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/641/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2018 1175 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/308/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin
2018 1181 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1165 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr L/223/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 1168 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XLV.230.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Razem raźniej" w Skwierzynie
2018 1150 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 0007.245.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kargowa
2018 1125 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
2018 1128 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 0007.281.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i  opłaty targowej
2018 1136 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LVI/455/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie
2018 1112 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LVI/348/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2018 1095 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/672/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”
2018 1052 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.514.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie Statutu Gminy Sulechów
2018 1039 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2018 1032 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2018 920 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LX/750/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2018 936 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/615/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokosci dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2018 946 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIX/490/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji, sportu i kultury
2018 902 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVII/226/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
2018 894 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/447/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2018 905 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/23/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 903 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVIII/190/09 z dnia 26 listopada 2009 r.
2018 835 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2018 860 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2018 816 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXIV/153/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2018 792 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr LVII/315/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku
2018 808 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr 0007.276.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 763 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2018 758 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.209.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie
2018 734 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 3/2018 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2018
2018 687 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/17/2002 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 czerwca 2002 r.
2018 641 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
2018 643 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/350/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2018 605 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/253/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 608 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/736/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2018 618 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/216/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji
2018 572 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/220/18 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/197/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2018 roku
2018 577 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/504/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goszczanówko
2018 568 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 569 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 582 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LIV/433/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 589 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XL.236.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Niegosławice
2018 578 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/505/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lipno
2018 579 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LVII/506/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Lubiewo
2018 548 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.873.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
2018 555 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.891.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zielona Góra.
2018 537 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/18/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenów centrum miasta w Żarach.
2018 513 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012r.w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2018 484 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/13/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 437 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/208/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2018 423 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim.
2018 424 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
2018 395 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/211/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2018 396 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/214/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 377 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu
2018 352 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII//725/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Gorzowska Karta Dużej Rodziny"
2018 356 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII.219.18 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 334 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/2017 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 327 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/236/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2018 294 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/335/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/433/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa
2018 288 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr L/326/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szprotawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2018 303 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.855.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania
2018 307 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.864.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park Braniborski”
2018 304 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.856.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania
2018 263 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/470/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto
2018 216 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu
2018 217 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/344/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna
2018 229 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz nadania jej statutu
2018 191 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLV/266/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/248/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXV/152/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sława
2018 129 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 61 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/143/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasień, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 25 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LII/316/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2018 17 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2017 2839 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/200/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 2826 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Nr XXXI/193/2017 r. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
2017 2841 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 2856 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2017 2842 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2017 2808 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.821.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2017 2809 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.824.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2017 2803 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LVII/713/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 2806 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XL/610/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego
2017 2810 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.825.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2017 2818 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta.
2017 2820 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XL/353/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2017 2812 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.831.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 2813 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.833.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2017 2771 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.220.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niegosławice
2017 2764 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Babimost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2761 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2017 2758 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 2755 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.230.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX.68.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 04 sierpnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 2753 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.229.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.102.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Łagów
2017 2733 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2017 2734 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/188/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego.
2017 2735 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego.
2017 2684 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2017 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2668 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/202/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2017 2660 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2003 Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Niegosławice
2017 2662 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 18/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 4 grudnia 2017 r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2017
2017 2617 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/676/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gorzowie Wlkp.
2017 2638 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/560/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świebodzin
2017 2574 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLV/216/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli
2017 2580 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/358/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2556 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LI/302/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 2566 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.814.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park Braniborski”.
2017 2549 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/137/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2551 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 2508 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/191/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 2513 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/280/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/15 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2017 2533 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 2497 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.184.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2499 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.187.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na czas nieoznaczony
2017 2503 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.195.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2017r.
2017 2484 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2017 2474 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 166/XXXI/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 224/XLI/2006 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w placówkach samorządowych powiatu gorzowskiego nie objętych regulacją ustawy – Karta Nauczyciela.
2017 2475 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr 0007.205.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +” w Kargowej
2017 2477 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LIX.757.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok.
2017 2434 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego
2017 2433 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2017 2435 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego
2017 2437 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2017 2436 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz
2017 2379 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 2380 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 2376 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa
2017 2377 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/212/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa
2017 2372 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2017 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok.
2017 2373 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/17 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 2368 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/80/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 2367 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/79/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2017 2366 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/78/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2017 2353 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV.181.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 2354 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV.182.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 2341 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/307/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2017 2322 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.190.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2017 2324 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.192.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Kargowej
2017 2327 2017-11-09 Uchwała Uchwała nr 0007.200.2017 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2017 2305 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.738.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
2017 2280 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/459/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2017 2277 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/444/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/426/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 września 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Drezdenko, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, poz. 1931
2017 2301 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r.
2017 2284 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2251 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.192.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.65.2015 Rady Gminy Niegosławice w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2017 2237 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/672/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/498/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 2238 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/673/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/533/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 2240 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/132/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2017 2227 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII.734.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok.
2017 2219 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/227/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2202 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/238/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiel
2017 2205 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2017 2206 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2017 2183 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.
2017 2173 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/141/2017 Rady Gminy Przewóz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz
2017 2156 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/570/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego
2017 2157 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/574/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie"
2017 2149 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2146 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/71/2017 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
2017 2128 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 2107 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr LII/600/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2110 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.176.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2017 2112 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/259/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
2017 2104 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/183/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany części graficznej załącznika nr 1 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice obejmującego tereny położone przy ul. Szkolnej, przy ul. Żeromskiego, przy ul. Piastowskiej, przy ul. Kościuszki, przy ul. Słowiańskiej
2017 2102 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
2017 2083 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2017 2082 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/306/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie określenia warunków, rodzaju świadczeń i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Dobiegniew
2017 2081 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2017 2094 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2017 2092 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
2017 2087 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/417/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.