Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 28547

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1250 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/77/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych
2019 1251 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1248 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piękne Kąty
2019 1249 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/66/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2019 1252 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Świdnica w prawo własności tych gruntów.
2019 1255 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1256 2019-04-19 Postanowienie Postanowienie nr 127/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Jasień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1253 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2019 1254 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego orazpodatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1247 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr 26/387/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok
2019 1238 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bielawy
2019 1239 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Różanówka
2019 1240 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Borowiec
2019 1235 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2019
2019 1236 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczaniec
2019 1237 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siedlisko
2019 1244 2019-04-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 901/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2018 rok"
2019 1245 2019-04-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 874/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2019 1246 2019-04-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 8/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegosławice
2019 1241 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków oraz opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1242 2019-04-18 Postanowienie Postanowienie nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Szczaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1243 2019-04-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 842/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2018
2019 1224 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 73/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 kwietnia 2019 r.
2019 1225 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.80.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat
2019 1226 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.82.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2019 1223 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 67/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 kwietnia 2019 r.
2019 1220 2019-04-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą"
2019 1221 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 65/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 kwietnia 2019 r.
2019 1222 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 66/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 12 kwietnia 2019 r.
2019 1227 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.83.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 1232 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie Gminy Międzyrzecz; Wojewody Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1233 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie Gminy Pszczew; Wojewody Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1234 2019-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Sulechowa z dnia 26 marca 2019 r. z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2018
2019 1231 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 97/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1228 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.84.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bagno Buków” na terenie gminy Sulechów.
2019 1229 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2019 1230 2019-04-17 Postanowienie Postanowienie nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Strzelce Krajeńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1217 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.174.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1218 2019-04-16 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Ośno Lubuskie
2019 1219 2019-04-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 913/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 1210 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Drezdenko w roku 2019
2019 1211 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 1209 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI.10.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w budynkach i gruntach oddanych w trwały zarząd, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
2019 1207 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2019"
2019 1208 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2019 1215 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Drezdenko, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Drezdenka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2019 1216 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 1214 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w roku szkolnym 2019/2020
2019 1212 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2019 1213 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 1192 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2019 roku.
2019 1191 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 1193 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański oraz określenia granic ich obwodów.
2019 1195 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Czerwieńsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych'
2019 1194 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Łagów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2019 1187 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2019 1186 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2019 roku
2019 1188 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1190 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII.18.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2019 r.
2019 1189 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII.17.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Winogronowej na Osiedlu Ogrodowym w Otyniu
2019 1196 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2019 1203 2019-04-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin CZG-12
2019 1202 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 1204 2019-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 2 kwietnia 2019 r. z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2018
2019 1206 2019-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.89.2019.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r.
2019 1205 2019-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Przytoczna z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2018 rok
2019 1198 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 119/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2019 1197 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 118/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Gozdnicy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2019 1199 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 1201 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 122/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sława na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2019 1200 2019-04-12 Postanowienie Postanowienie nr 121/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2019 1175 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1176 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 1177 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2019 1174 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej, zarządzenie poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokość ich wynagrodzenia
2019 1171 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa w gminie Kłodawa
2019 1172 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2019 roku.
2019 1173 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Zwierzyn.
2019 1178 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnego Łagowa
2019 1183 2019-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
2019 1184 2019-04-11 Postanowienie Postanowienie nr 117/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 1185 2019-04-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 859/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2018 roku
2019 1182 2019-04-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok położonych na obszarze Gminy Bogdaniec
2019 1179 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI.25.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabór oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1180 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI.26.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2019 1181 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 1156 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 0007.44.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
2019 1155 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 0007.43.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 1157 2019-04-10 Aneks Aneks nr 1 Gminy Szlichtyngowa; Miasta Leszna z dnia 22 stycznia 2019 r. do porozumienia nr MOPR NR 064.25.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno
2019 1159 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2019 1158 2019-04-10 Decyzja Decyzja nr OPO.4210.10.2019.ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 kwietnia 2019 r.
2019 1151 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2019 roku
2019 1150 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/75/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2019 1152 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierżów
2019 1154 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagsopodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek o numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2. 232/3, 232/1, 235/1 i 233.
2019 1153 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok
2019 1160 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Kostrzyn nad Odrą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1167 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1166 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1168 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 80/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Słońsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1170 2019-04-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 919/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2018 rok
2019 1169 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 81/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sulęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1162 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Santok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1161 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1163 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bledzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1165 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Stare Kurowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1164 2019-04-10 Postanowienie Postanowienie nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Skwierzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1143 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Drezdenko w formie dotacji celowej na zadania z zakresu działalności gminnych instytucji kultury na rok 2019
2019 1144 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/14/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2019 r. o zmianie uchwały nr XXVIII/90/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 roku w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty dodatkowej.
2019 1142 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Strzelecko - Drezdenecki stypendium studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarskim – Program Stypendialny „Pielęgniarka”.
2019 1140 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2019 roku
2019 1141 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.44.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty
2019 1148 2019-04-09 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Burmistrza Świebodzina z dnia 28 marca 2019 r.
2019 1149 2019-04-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 920/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1147 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w roku 2019.
2019 1145 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/5/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2019 1146 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/7/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1137 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty uchwał.
2019 1136 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr 44/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Związku
2019 1139 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2019 1138 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn na 2019 rok.
2019 1119 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 43/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miejscowości Czerna i Konin Żagański
2019 1118 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 42/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Iłowej oraz nadanie statutu Centrum Kultury w Iłowej
2019 1117 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 36/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
2019 1122 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2019 1121 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice.
2019 1120 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice
2019 1113 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie użytku ekologicznego
2019 1112 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie miasta Babimost
2019 1111 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2019 roku
2019 1116 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2019 roku
2019 1115 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2019 1114 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2019 1123 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice na rok 2019”.
2019 1132 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/107/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu oraz flagi Gminy Świebodzin
2019 1131 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/106/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1130 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/104/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 1135 2019-04-08 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018r. położonych na obszarze Gminy Trzebiel
2019 1134 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/114/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1133 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/110/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2019 rok.
2019 1126 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2019 1125 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 marca 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2019"
2019 1124 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2019
2019 1129 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/100/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1128 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.43.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górzyca
2019 1127 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2019”
2019 1110 2019-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa
2019 1087 2019-04-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 01/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu międzyrzeckiego.
2019 1088 2019-04-05 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Międzyrzecz
2019 1085 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1086 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 1091 2019-04-05 Porozumienie Porozumienie Gminy Żary o statusie miejskim; Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1092 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 50/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Świebodzin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1089 2019-04-05 Informacja Informacja nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Górzyca
2019 1090 2019-04-05 Porozumienie Porozumienie Gminy Cybinka; Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1079 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2019 roku.
2019 1080 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1077 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie.
2019 1078 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI.45.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnego Łagowa
2019 1083 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1084 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2019 1081 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1082 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Sól - Miasto.
2019 1093 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1104 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 65/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Słubice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1105 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dobiegniew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1102 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 63/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pszczew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1103 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 64/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Skwierzyna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1108 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 69/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Sulęcin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1109 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 70/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Torzym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1106 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Drezdenko w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1107 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Słońsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1096 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 57/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1097 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 58/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Gorzów Wielkopolski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1094 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Skąpe w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1095 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sulechów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1100 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 61/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Międzyrzecz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1101 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Przytoczna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1098 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 59/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kostrzyn nad Odrą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1099 2019-04-05 Postanowienie Postanowienie nr 60/2019 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Witnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1071 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2019 1072 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Torzym w 2019 r.
2019 1069 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2019 roku.
2019 1070 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2019 1075 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wymiarki
2019 1076 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2019 roku
2019 1073 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Torzym lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2019 1074 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów sołectw
2019 1059 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.42.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2019r.
2019 1060 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.43.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Łagów.
2019 1061 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2019.
2019 1058 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Łagów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1055 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/107/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 1056 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/113/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 1057 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/114/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz nadania jej statutu
2019 1066 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2019 1067 2019-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Skąpe z dnia 29 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Skąpe
2019 1068 2019-04-04 Postanowienie Postanowienie nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Szprotawa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1065 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1062 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2019 1063 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2019 1064 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1045 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica na rok 2019
2019 1046 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gozdnica o statusie miejskim
2019 1047 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”
2019 1044 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1041 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gozdnica
2019 1042 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 1043 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom
2019 1052 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/100/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 1053 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/102/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2019 1054 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/106/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 1051 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII.132.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze.
2019 1048 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 1049 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2019 1050 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych .
2019 1027 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.135.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1026 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.129.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2019 roku.
2019 1028 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.136.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie warunków, form zakresu oraz trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół.
2019 1030 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1029 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1022 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI.33.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Przytocznej
2019 1021 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
2019 1023 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2019
2019 1025 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.125.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2019 1024 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2019 roku
2019 1037 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Żagań w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1036 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 106/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Żary na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1038 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 108/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Lubsko w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1040 2019-04-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1.2019 Burmistrza Lubska z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubsko zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osoby bezdomnej z terenu Gminy Jasień usługą świadczoną przez ogrzewalnię prowadzoną przez Gminę Lubsko z siedzibą pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, reprezentowaną przez: 1. Burmistrza Lubska – Janusza Dudojcia z kontrasygnatą Skarbnika – Danuty Szewczyk; a Gminą Jasień, z siedzibą, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jasień, reprezentowaną przez 1. Burmistrza Jasienia – Andrzeja Kamyszka z kontrasygnatą Skarbnika– Agnieszki Woźniak; o następującej treści:
2019 1039 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 109/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lubsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1032 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 1031 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego w terminie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2019 1033 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Nowa Sól w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1035 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 105/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Żary w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 1034 2019-04-03 Postanowienie Postanowienie nr 104/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Nowa Sól na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1018 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2019 1017 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej.
2019 1020 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 1019 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz upoważnienia Wójta Gminy Bobrowice do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i pomieszczeń
2019 1008 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Ogrodowa drodze wewnętrznej w Kowalowie.
2019 1009 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin w 2019r.
2019 1010 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/66/03 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Sława
2019 1007 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna drodze wewnętrznej w Kowalowie.
2019 1004 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII.141.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2019 1005 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1006 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 1014 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 99/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2019 1015 2019-04-02 Postanowienie Postanowienie nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 1016 2019-04-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr SO.26.2019 Gminy Gubin; Gminy Gubin o statusie miejskim z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Gubin
2019 1011 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sława
2019 1012 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sława w 2019 roku.
2019 1013 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 995 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo
2019 996 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/17/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2019 997 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 992 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słońsk
2019 993 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
2019 994 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 998 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
2019 1002 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2019 – 2023.
2019 1003 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2019.
2019 1001 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V.63.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 999 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 1000 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V.62.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2019 r.
2019 982 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie połączenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
2019 981 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2019
2019 984 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
2019 983 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/22/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbąszynek
2019 978 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 977 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim
2019 980 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2020 rok
2019 979 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku.
2019 989 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2019
2019 990 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2019 roku.
2019 991 2019-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Miasta i  Gminy Witnica.
2019 988 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/69/19 Rady Gminy Żary z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2019 985 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/65/19 Rady Gminy Żary z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary"
2019 986 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/67/19 Rady Gminy Żary z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Żary
2019 987 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/68/19 Rady Gminy Żary z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary na 2019 rok
2019 959 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 958 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica
2019 957 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bledzew w 2019 roku
2019 960 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 964 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 56/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 marca 2019 r.
2019 963 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 961 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 956 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbąszynek
2019 949 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017r w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2019 948 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2019”
2019 947 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brudzewo
2019 950 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
2019 953 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/16/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2019 roku
2019 952 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek prowadzonych przez Gminę Maszewo
2019 951 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 966 2019-03-29 Informacja Informacja nr 1/2019 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Bobrowice
2019 954 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/19/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 976 2019-03-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.83.2019.AOlc Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2019 r.
2019 975 2019-03-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 898/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Racula - Wincentego Witosa i granica sołectwa Racula w Zielonej Górze
2019 955 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/20/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Zbąszynek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 968 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 65/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 965 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 57/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 marca 2019 r.
2019 962 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie, w obrębie ewidencyjnym gruntów Strzelce Krajeńskie.
2019 970 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gubin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 969 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Zielona Góra w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 967 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 64/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Gubin w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 971 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Otyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 974 2019-03-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 871/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12)
2019 973 2019-03-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 870/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Zielonogórskiej dz. nr 43/31, 43/36, 43/38, 43/35, 43/23, 43/33, 43/29, 43/34 oraz 43/30)
2019 972 2019-03-29 Postanowienie Postanowienie nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprostowania błędu
2019 935 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2019 933 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 936 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 938 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 937 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów
2019 929 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2019 roku.
2019 928 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa.
2019 930 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Pszczew na rok 2019.
2019 932 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie „ programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” na 2019 rok
2019 931 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczew na lata 2019 - 2023.
2019 945 2019-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2019 944 2019-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr RO.1.2019 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Bojadła
2019 934 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja
2019 946 2019-03-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2019 roku i III kwartale 2019 roku na terenie województwa lubuskiego
2019 943 2019-03-28 Informacja Informacja nr GM.7113.1.2019 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 28 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
2019 940 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2019 r.
2019 939 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 942 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/32/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 941 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Tuplice
2019 915 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 39/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzesin
2019 914 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 38/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Kłopot
2019 916 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 40/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Maczków
2019 918 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 42/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Radzików
2019 917 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 41/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Mielesznica
2019 913 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 37/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Grzmiąca
2019 909 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2019 908 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
2019 910 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 34/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Białków
2019 912 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 36/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Drzeniów
2019 911 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 35/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Bieganów
2019 926 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
2019 925 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 919 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 43/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Rąpice
2019 927 2019-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Burmistrza Sławy z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Sława
2019 924 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 921 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 45/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Urad
2019 920 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 44/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Sądów
2019 923 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2019 roku.
2019 922 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 894 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2019 r.”
2019 893 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Cybinka instrumentem płatniczym
2019 895 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2019
2019 897 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie
2019 896 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej usytuowanej na terenie gminy Łęknica
2019 888 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy Ośno Lubuskie oraz zasad ich używania
2019 887 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.122.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.
2019 889 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 892 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku
2019 890 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Ośno Lubuskie
2019 899 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2019r.
2019 906 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 49/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nowogród Bobrzański w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 905 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 48/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krosno Odrzańskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 907 2019-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN.7113.1.2019 Burmistrza Drezdenka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Drezdenko
2019 898 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2019 roku
2019 891 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego.
2019 901 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytnica w 2019 roku
2019 900 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Bogdaniec oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 902 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 45/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sulechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 904 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 47/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Krosno Odrzańskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 903 2019-03-26 Postanowienie Postanowienie nr 46/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 874 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/143/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.
2019 873 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2019 876 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty
2019 875 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 0007.69.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nowy Świat
2019 872 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 869 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stanów
2019 868 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonów
2019 871 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wrzesiny
2019 870 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wichów
2019 877 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie górnych stawek opłat za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 886 2019-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 marca 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Skwierzynie przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.
2019 885 2019-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 marca 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r.
2019 881 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Siedlisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 879 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 884 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 81/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście i Gminie Wschowa w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019 880 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasteczko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 878 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis
2019 883 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 80/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lipinki Łużyckie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 882 2019-03-25 Postanowienie Postanowienie nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Żagań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019 855 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Karczówka
2019 854 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jabłonów
2019 858 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2019 857 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przylaski
2019 853 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chotków
2019 850 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wolimirzyce
2019 849 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kiełcze
2019 852 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeźnica
2019 851 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Myszęcin
2019 859 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 867 2019-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.46.2019.ACZE Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2019 r.
2019 866 2019-03-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
2019 865 2019-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2019 roku.
2019 856 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Marcinów
2019 864 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 861 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”
2019 860 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 863 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiel
2019 862 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLI/306/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2019 838 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilenko
2019 837 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Opalewo
2019 840 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica
2019 839 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Koźminek
2019 834 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardzewo
2019 833 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczaniec
2019 836 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbrówka Mała
2019 835 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ojerzyce
2019 841 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2019
2019 847 2019-03-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żaganiu z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu żagańskiego
2019 846 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 832 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/84/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wielkopolski zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2025
2019 848 2019-03-21 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2019 r.
2019 843 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2019 842 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy
2019 845 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.77.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów na 2019 rok
2019 844 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.71.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze gminy Sulechów
2019 825 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2019 roku
2019 826 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kolsku oraz nadania jej statutu.
2019 823 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2019 824 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.23.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2019.
2019 827 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 830 2019-03-20 Informacja Informacja nr GM.7113.1.2019.MR Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok
2019 831 2019-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Słubic z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
2019 828 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.39.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2019 829 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.41.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 822 2019-03-19 Zestawienie Zestawienie nr 1/2019 Wójta Gminy Żary z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Żary
2019 821 2019-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 18 marca 2019 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Nowa Sól
2019 818 2019-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2018 r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBISZYN ZA 2017 ROK
2019 819 2019-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GK.7113.3.2019 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie.
2019 820 2019-03-19 Zestawienie Zestawienie nr 1.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Miasta Zielona Góra
2019 814 2019-03-18 Aneks Aneks Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica"
2019 813 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr V.33.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2019”
2019 815 2019-03-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 lutego 2019 r.
2019 817 2019-03-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1134/17 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 816 2019-03-18 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 869/18 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 806 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 807 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/55/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych
2019 805 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień.
2019 803 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2019 804 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 811 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Kargowa
2019 812 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów poł. na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto
2019 810 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Skąpe
2019 808 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/57/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019
2019 809 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Szczaniec
2019 799 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2019 roku
2019 800 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2019 797 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr II.22.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 r.
2019 798 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne
2019 801 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 802 2019-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu Łużyckiego Związku Gmin za 2017 rok
2019 795 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2019 roku.
2019 796 2019-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.49.2019.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 12 marca 2019 r.
2019 787 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Sulęcińskiego na lata 2019-2022.
2019 788 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI.5.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogi wewnętrznej położonej na osiedlu Ogrodowym w miejscowości Otyń
2019 794 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku.
2019 793 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 51/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 792 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 48/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 791 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 47/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 790 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 46/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 789 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 44/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 marca 2019 r.
2019 781 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 180.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2019.
2019 782 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 181.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2019.
2019 783 2019-03-12 Informacja Informacja nr RN.7113.1.2019 Burmistrza Lubska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu gminy Lubsko
2019 780 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 179.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2019.
2019 777 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Drzecin
2019 778 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 779 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 784 2019-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin z siedzibą w Żaganiu
2019 786 2019-03-12 Porozumienie Porozumienie nr DG.032.2.2019 Gminy Lubrza; Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza"
2019 785 2019-03-12 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
2019 769 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Rybocice
2019 768 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Stare Biskupice
2019 772 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Nowe Biskupice
2019 771 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Nowy Lubusz
2019 764 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2019.
2019 763 2019-03-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/19/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
2019 767 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Świecko
2019 765 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słubice
2019 773 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Lisów
2019 770 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Pławidło
2019 766 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice, gmina Słubice.
2019 776 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Golice
2019 774 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Kunowice
2019 775 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Kunice
2019 749 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Żary konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2020.
2019 750 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 752 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Sulęcinie
2019 756 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie programu „Karta Seniora”
2019 755 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 753 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019