Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 28

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 526 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XI.55.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2015 521 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr XI.66.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 520 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr XI.56.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmian nazw ulic
2015 519 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr XI.53.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 421 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr X.51.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2015 420 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr X.45.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2015 419 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr X.44.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie statutu Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze
2015 418 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr X.43.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 324 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IX.40.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian nazw ulic
2015 313 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IX.39.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci
2015 312 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IX.38.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
2015 311 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IX.36.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 310 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IX.34.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 40 w Zielonej Górze
2015 309 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IX.33.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie udostępnienia urządzeń, obiektów sportowo-rekreacyjnych i powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do stanowienia o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych
2015 256 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VII.27.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 255 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VII.25.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zielona Góra
2015 254 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VII.24.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Rady Miasta Zielona Góra oraz Prezydenta Miasta Zielona Góra
2015 253 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr VII.23.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 191 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr VI.19.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
2015 192 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr VI.20.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie podwyższenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2015 193 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr VI.21.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015 - 2020
2015 170 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr V.17.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik
2015 159 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto
2015 158 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV.12.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 139 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III.6.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2015 126 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr II.5.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2015.
2015 9 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr I.1.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zielona Góra
2015 8 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr I.2.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.