Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 140

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2143 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojadła.
2019 1480 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1481 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2019
2019 874 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/143/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków.
2019 478 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania.
2019 238 2019-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/16/18 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 27 grudnia 2018 r. na rok 2019
2018 2938 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2937 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II /6/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 2940 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2939 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
2018 2695 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr LII/237/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
2018 2644 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LII /235 /2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bojadła
2018 2587 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LI/232/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 25 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 "
2018 1840 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/224/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania
2018 1838 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIX /225/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2018 1839 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLIX /227/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bojadła miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1714 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/217 /2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Bojadła
2018 1715 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 214/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategori dróg gminnych wewnętrznych.
2018 1716 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVII /216/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bojadła miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 1706 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/215/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2018 1247 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLV/210/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bojadła
2018 695 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 696 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 674 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/202/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 675 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/203/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bojadłach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 638 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XLII/200/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały, w sprawie zasad nabycia, zbycia obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2018 411 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/195/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła, zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat
2018 410 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/194/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bojadła.
2018 409 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/193/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Bojadła
2018 414 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/199/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Bojadła, dla których Gmina Bojadła jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2018 413 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/198/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 412 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/196/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania.
2018 68 2018-01-09 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXIX/188/17 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 30 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/17 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 2460 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
2017 1654 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bojadła wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bojadła za 2016 rok
2017 980 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2017
2017 981 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania
2017 978 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 977 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojadła
2017 438 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 437 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2017 377 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2017 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
2017 136 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
2017 134 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/16 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 123 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/16 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojadła
2017 124 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/16 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2016 2585 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Bojadła
2016 2584 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
2016 2279 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
2016 2280 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2039 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII/109/16 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 10 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
2016 2038 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2016 925 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2016
2016 595 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVII /93/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 14 marca 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, na wolne miejsca, dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji
2016 594 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 14 marca 2016r. w sprawie programu osłonowego "Pomoc Gminy Bojadła w zakresie dożywiania " na lata 2016-2020
2016 363 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła
2016 361 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 360 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, na wolne miejsca, dzieci i młodzieży spoza obwodu danej szkoły oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacji
2016 155 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 stycznia 2016r. uchwała budżetowa na rok 2016
2016 154 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/81/ 2016 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia w innych dziedzinach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła
2016 50 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 47 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Bojadła
2016 32 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bojadła na lata 2015 - 2020
2015 2090 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym w Gminie Bojadła
2015 2081 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2080 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
2015 2082 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2084 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2015 2083 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w Gminie Bojadła.
2015 1842 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/55/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
2015 1837 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/54/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 października 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
2015 1694 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 września 2015r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Bojadła”.
2015 1692 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych .
2015 1684 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2015 1683 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 28 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2015 1097 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2015 890 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
2015 843 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
2015 262 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 3 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 130 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/11/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Bojadła
2015 54 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/8/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2411 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Bojadła
2014 2197 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/254/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Bojadła
2014 2149 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/250/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 1880 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 13 października 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
2014 1488 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLII/237/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojadła
2014 901 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 900 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 kwietnia 2014r. zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 166 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 165 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 168 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2014 167 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
2013 2818 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych dla, których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym.
2013 2808 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 12 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2013 2786 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2013 2526 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr XXXII/186/13 z dnia 18 listopada 2013r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 2426 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
2013 2423 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 2424 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2425 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 1820 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2013 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła.
2013 1821 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2013 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2013 1665 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2013 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła.
2013 1666 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
2013 841 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/148/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr XXIV/138/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 832 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/149/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
2013 833 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/150/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2013 682 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2013 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
2013 336 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2013 77 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 2431 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.
2012 2253 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 2235 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2012 2236 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2012 2237 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bojadła
2012 2225 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2226 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/122/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2227 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 1523 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIX/115/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1507 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bojadła
2012 1218 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/104/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawki i zasad pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Bojadła.
2012 976 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI \ 95 \ 12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 975 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI \ 96 \ 12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Bojadła na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 878 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/86/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach
2012 879 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/91/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2012 880 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/90/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia w innych dziedzinach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła
2012 805 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2012 r.
2012 752 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr XXIV/114/09 w sprawie określenia wysokości stawki i zasad pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Bojadła.
2012 436 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 423 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2012 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie oraz nieruchomości na cele mieszkaniowe sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej.
2012 424 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą:  „Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach”
2012 379 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Bojadła.
2012 41 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
2011 2817 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2012
2011 2816 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Bojadła
2011 2815 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
2011 2820 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2011 2819 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/67/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2012.
2011 2818 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/66/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.