Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 245

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1831 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
2019 1811 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 1810 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/64/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1812 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1814 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2019 1813 2019-06-26 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica od dnia 1 września 2019 roku
2019 1545 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Świdnicy oraz nadania jej statutu.
2019 1527 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r. W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Świdnica na rok 2019
2019 1528 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica
2019 1529 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2019 1320 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lipno
2019 1321 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Piaski
2019 1318 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Koźla
2019 1319 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Letnica z gajówką Dobra
2019 1324 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Świdnica z przysiółkiem Łochowo
2019 1325 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Wilkanowo z przysiółkiem Rybno
2019 1322 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Radomia z przysiółkiem Orzewo
2019 1323 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słone
2019 1294 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Buchałów
2019 1295 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Drzonów z gajówką Wirówek
2019 1297 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Grabowiec
2019 1264 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2019.
2019 1265 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz nadania jej statutu
2019 1251 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1252 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Świdnica w prawo własności tych gruntów.
2019 908 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
2019 909 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2019 601 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica.
2019 242 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 243 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 166 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2019 rok.
2018 2841 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
2018 2842 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2018 2543 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIX/334/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali i budynków mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Świdnica
2018 2544 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LIX/335/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 października 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2018 2465 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LVIII/332/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY ŚWIDNICA”
2018 2184 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica
2018 2170 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/327/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone
2018 2169 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/325/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Świdnica – obręb Świdnica
2018 2171 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/328/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców gminy Świdnica oraz mieszkańców innej gminy
2018 2173 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/330/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu przydziału mieszkań socjalnych na terenie gminy Świdnica
2018 2172 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LVII/329/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świdnica w latach 2018-2022”
2018 2092 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/320/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej – ul. Rumiankowej w Świdnicy.
2018 2093 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/323/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Świdnica.
2018 1923 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LV/318/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
2018 1405 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LII/304/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Świdnica na rok 2018
2018 1178 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/300/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2018 1166 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr LI/299/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 769 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/285/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica
2018 770 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/286/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 557 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2018 558 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zapewnionych uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2018 33 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok.
2017 2744 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
2017 2743 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/265/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica
2017 2738 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy
2017 2737 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 2708 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica
2017 2707 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2017 2023 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej.
2017 2024 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/249/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych nr G006100F, G006001F, G006099F, G006005F, G006006 oraz nr G006029F.
2017 2022 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 1903 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XL/246/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 6 września 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 1828 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej.
2017 1736 2017-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2017 1731 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Świdnica instrumentem płatniczym
2017 1712 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej – ul. Rumiankowej w Świdnicy do kategorii dróg gminnych.
2017 1647 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2016 rok
2017 1634 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.
2017 1633 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2017.
2017 1632 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Świdnica
2017 1631 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2017 1630 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/137/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i  studentom na stałe zameldowanym i zamieszkałym na terenie gminy Świdnica.
2017 1629 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2017 1112 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdnica.
2017 1113 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/175/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2017 1114 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/13/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica
2017 684 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 683 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/175/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2017 425 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 265 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2017 87 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2017 rok.
2017 26 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych nr G006044F w Słonem.
2016 2469 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz nadania jej statutu
2016 2460 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2016 2446 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 2445 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2016 1898 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1694 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
2016 1374 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2015 r.
2016 1364 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica
2016 1332 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
2016 1329 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1328 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1324 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych na terenie gminy Świdnica
2016 1323 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica
2016 1322 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
2016 1321 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i studentom na stałe zameldowanym i zamieszkałym na terenie gminy Świdnica.
2016 1320 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2016 1051 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2016.
2016 1050 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych nr G006072F i G006074F w Piaskach.
2016 1049 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 534 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Słone, gmina Świdnica
2016 533 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 marca 2016r. sprawie nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Świdnica” i przywilejów przysługujących honorowym obywatelom na terenie gminy Świdnica
2016 273 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
2016 268 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie wysokości świadczeń pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych będących strażakami, za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym.
2016 19 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2016 rok.
2015 2710 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
2015 2711 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.
2015 2510 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych
2015 2147 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/96/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 2146 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/95/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2015 2145 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/94/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej – ul. Rumiankowej w Świdnicy.
2015 1674 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica.
2015 1429 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 1355 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica
2015 1354 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone
2015 1357 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 1356 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na terenie gminy Świdnica
2015 1350 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1284 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Świdnica
2015 1283 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2015 1274 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2015
2015 679 2015-04-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Świdnica z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/134/12 Rady Gminy Świdnica z 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 445 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 432 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2015 430 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany do uchwały nr 19/II/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 16.04.2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
2015 212 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Słone, gmina Świdnica
2015 211 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica
2015 208 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
2015 33 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok.
2015 27 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/278/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 1904 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LI/291/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica
2014 1434 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica.
2014 1424 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 1423 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/274/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 1426 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/278/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 1425 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/276/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1350 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/265/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica
2014 1349 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica i Piaski, gmina Świdnica
2014 1285 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/251/14 Rady Gminy Świdnica w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica
2014 1284 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/270/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i studentom na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2014 1283 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/269/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2014 1282 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/266/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Świdnica, stanowiących pomoc de minimis.
2014 1279 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1278 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/267/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr VII/25/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1277 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świdnica.
2014 1276 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/256/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Świdnica.
2014 1179 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica
2014 1140 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 1137 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
2014 929 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLV/241/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica na rok 2014
2014 678 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 679 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.
2014 281 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/228/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 282 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/229/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 170 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/225/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok.
2013 2700 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
2013 2694 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica
2013 1951 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica
2013 1952 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2013 1950 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Świdnica
2013 1933 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie gminy Świdnica
2013 1242 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/177/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica na rok 2013
2013 697 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica
2013 320 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXVI/163/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2013 rok.
2013 225 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
2013 180 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słone gmina Świdnica.
2012 2900 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/152/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słone gmina Świdnica.
2012 2901 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2902 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/159/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Świdnica w sprawie podatku od środków transportowych.
2012 2680 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 2493 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Świdnica.
2012 2492 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2491 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik
2012 2496 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 2495 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 2494 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świdnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2012 2477 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
2012 2478 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Świdnica i zagospodarowania tych odpadów
2012 1980 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1981 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 1978 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1562 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Świdnica.
2012 1498 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Świdnica, gmina Świdnica
2012 1471 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/114/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2012 1470 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/112/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących własność Gminy Świdnica
2012 1473 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/118/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i studentom na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2012 1472 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
2012 1433 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica
2012 1181 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XVII/100/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej – obręb Grabowiec, gmina Świdnica
2012 492 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
2012 288 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na 2012 rok.
2012 196 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.
2012 195 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica
2012 83 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Buchałów gmina Świdnica.
2012 82 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Świdnica, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz upoważnienia Wójta Gminy do stanowienia o ich wysokości
2011 2881 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 2278 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2011 2279 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 października 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości
2011 2280 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/46/11 Rady Gminy Świdnica z 29.06.2011 r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica
2011 2016 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości (gruntów użytkowanych rolniczo i na cele inne niż rolnicze) stanowiących własność Gminy Świdnica
2011 2017 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica.
2011 1817 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie osiedla Słoneczna Dolina w Świdnicy.
2011 1688 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica.
2011 1689 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica
2011 1532 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy.
2011 1533 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 1416 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/28/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment działki nr 472/3 we wsi Słone, gmina Świdnica.
2011 959 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/17/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica.
2011 960 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób z terenu Gminy Świdnica w ośrodkach wsparcia
2011 961 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/25/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 835 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/16/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy, sposobu ustalenia opłat za jej korzystanie oraz upoważnienia Wójta Gminy do stanowienia o ich wysokości
2011 774 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.
2011 663 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/3/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/2/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica
2011 538 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/2/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica.
2011 503 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/69/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świdnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 504 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/75/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021
2011 401 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/74/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na 2011 rok
2011 12 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/56/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2011 13 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/58/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 października 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
2011 14 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/59/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 października 2010r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.
2010 1506 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr VIII/52/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 1507 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr VIII/53/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1349 2010-09-30 uchwala Uchwala nr VII/45/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica
2010 1162 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr V/33/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 600/2 i nr 605/3 przy ulicy Dębowej w miejscowości Świdnica.
2010 955 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr V/32/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Wilkanowo – Rybno II.
2010 924 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2010 762 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2010 763 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 681 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/79/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na 2010 rok.
2010 476 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica
2010 196 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica.
2010 197 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/78/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2009 1898 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr X/66/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1320 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/55/08 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na rok 2009
2009 1211 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
2009 1212 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/45/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie tworzenia specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
2009 1076 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/31/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone.
2009 1060 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr IV/29/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony we wsi Słone, gmina Świdnica, na działkach o numerach ewidencyjnych 477/4 i 478/20
2009 620 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr II/4/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 621 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr II/6/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dwóch dróg do kategorii dróg gminnych na terenie osiedla Przylesie w Wilkanowie oraz ulic Drzymały i Piaskowej w Świdnicy
2009 392 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr I/1/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
2009 214 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr VIII/57/08 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica w roku 2009
2009 215 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr VIII/58/08 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomia, Gmina Świdnica