Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 230

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2253 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Żagań z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2019 2254 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Żagań z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 2255 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Żagań z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1752 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Gminy Żagań z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1450 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Żagań z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2019 1451 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Żagań z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1452 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Żagań z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1084 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2019 1085 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1086 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 660 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żagań
2019 642 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2019 641 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2019 640 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żagań
2019 644 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 645 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań
2019 643 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Żagań z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 32 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2019 rok
2018 3054 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3053 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 3056 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 3055 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2603 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/20/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagań
2018 2604 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych
2018 2545 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 2546 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2019 r.
2018 2192 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Żagań z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żagań
2018 1858 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/18 Rady Gminy Żagań z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu
2018 1797 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/18 Rady Gminy Żagań z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2018 1370 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/232/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 1371 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/18 Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Żagań
2018 709 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/93 Rady Gminy Żagań z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Tomaszowo.
2018 708 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego uczniów, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań
2018 707 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 712 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań
2018 711 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 710 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/18 Rady Gminy Żagań z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 329 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/18 Rady Gminy Żagań z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Żagań instrumentem płatniczym
2018 3 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/218/17 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok
2017 2793 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/215/17 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 poz. 573) na rok 2018
2017 2794 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/221/17 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2017 2795 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/222/17 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Żaganiu oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2551 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 2543 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Gryżyce, gmina Żagań
2017 2532 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2018 r.
2017 2531 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2534 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żagań
2017 2533 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 1979 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Żagań z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa ,opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2017 1980 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/17 Rady Gminy Żagań z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1375 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/180/17 Rady Gminy Żagań z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań
2017 780 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/17 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań
2017 781 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/17 Rady Gminy Żagań z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów dostosowanej do nowego ustroju szkolnego
2017 407 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/158/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2017 408 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/159/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 405 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/155/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Stary Żagań i Pożarów, gmina Żagań
2017 406 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/156/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 411 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/166/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Stary Żagań nazwy ulicy Migdałkowa
2017 412 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/167/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXI/150/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 409 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/164/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań , które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 410 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/165/17 Rady Gminy Żagań z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Żagań , które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I , liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 6 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/153/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2017 rok
2016 2808 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/150/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 2788 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/148/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.), na rok 2017
2016 2758 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/152/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/214/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne na terenie Gminy Żagań
2016 2757 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/151/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2756 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/149/16 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2016 2351 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/140/16 Rady Gminy Żagań z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2016 2350 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/139/16 Rady Gminy Żagań z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2017 rok
2016 2349 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/138/16 Rady Gminy Żagań z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 1876 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/16 Rady Gminy Żagań z dnia 13 września 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Bożnów nazwy ulicy Lawendowa
2016 1875 2016-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/16 Rady Gminy Żagań z dnia 13 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tomaszowo
2016 1490 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Żagań z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół , pedagogów, logopedów, psychologów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żagań
2016 613 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIV/97/16 Rady Gminy Żagań z dnia 2 marca 2016r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej, nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu dla dróg gminnych
2016 610 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/96/16 Rady Gminy Żagań z dnia 2 marca 2016r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 474 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań
2016 473 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/16 Rady Gminy Żagań z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany w uchwale nr XII/88/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 232 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), na rok 2016
2016 211 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/76/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Jelenin
2016 210 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Gorzupia
2016 213 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/78/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Miodnica
2016 212 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Łozy
2016 207 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Bukowina Bobrzańska
2016 206 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Bożnów
2016 209 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Dzietrzychowice
2016 208 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Chrobrów
2016 214 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Nieradza
2016 220 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzebów
2016 219 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Tomaszowo
2016 222 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok
2016 221 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXIII/160/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 216 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Rudawica
2016 215 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Pożarów
2016 218 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Żagań
2016 217 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Statutu Sołectwa Stara Kopernia
2015 2548 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji
2015 2419 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2016 rok
2015 2418 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2421 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/150/12 Rady Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz Uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2015 2420 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy Żagań z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2015 895 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Żagań z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań
2015 638 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Żagań z dnia 26 marca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w latach 2015-2020
2015 637 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Żagań z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żagań
2015 636 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Żagań z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 635 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Żagań z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa ,opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2015 343 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagań
2015 335 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Żagań
2015 326 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2015 325 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2015 316 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Żagań z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 151 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/16/14 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2015 rok
2014 2449 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.), na rok 2015
2014 2448 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXX/216/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2447 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 2324 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/14 Rady Gminy Żagań z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żagań i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2286 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/14 Rady Gminy Żagań z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2015 rok
2014 2285 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/14 Rady Gminy Żagań z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagan
2014 1260 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/14 Rady Gminy Żagań z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany tytułu uchwały nr XXXV/253/14 Rady Gminy Żagań z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Trzebowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tomaszowie
2014 1148 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/14 Rady Gminy Żagań z dnia 29 maja 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy
2014 1147 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/14 Rady Gminy Żagań z dnia 29 maja 2014r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań
2014 1146 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/14 Rady Gminy Żagań z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/215/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Żagań
2014 989 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/14 Rady Gminy Żagań z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Trzebowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tomaszowie
2014 988 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/14 Rady Gminy Żagań z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej we wsi Bożnów nazwy ulicy Chabrowa
2014 987 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/14 Rady Gminy Żagań z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żagań
2014 320 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/14 Rady Gminy Żagań z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania uczniów ” w latach 2014-2020
2014 321 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/14 Rady Gminy Żagań z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku dla dzieci i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w latach 2014-2020
2014 39 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2014 38 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok
2014 40 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu
2014 42 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/93 Rady Gminy Żagań z dnia 8 marca 1993r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Tomaszowo
2014 41 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żaganiu prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2013 2706 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/13 Rady Gminy Żagań z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze. zm.), na rok 2014
2013 2347 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/215/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Żagań
2013 2346 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/214/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne na terenie Gminy Żagań
2013 2349 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/217/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2014 rok
2013 2348 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/216/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 1871 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/13 Rady Gminy Żagań z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVI/189/13 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1870 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/13 Rady Gminy Żagań z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Bożnowie
2013 1873 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/13 Rady Gminy Żagań z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/165/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1872 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/13 Rady Gminy Żagań z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1544 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/13 Rady Gminy Żagań z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych
2013 1543 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Żagań z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Żagań
2013 1546 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/13 Rady Gminy Żagań z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Stary Żagań nazwy ulicy Mahoniowa
2013 1545 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/13 Rady Gminy Żagań z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/179/13 Rady Gminy Żagań z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań
2013 1106 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 409 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/179/13 Rady Gminy Żagań z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań
2013 160 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok
2013 82 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 83 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 80 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 81 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców na terenie gminy Żagań
2013 86 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań
2013 87 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2010 Nr 234, poz. 1536 ze. zm.), na rok 2013
2013 84 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 85 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 62 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 63 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2012 2258 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2013 rok
2012 2257 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2012 2260 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/147/12 Rady Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 2259 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/148/12 Rady Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1717 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Gminy Żagań z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań
2012 1720 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Żagań z dnia 27 września 2012r. w sprawie w sprawie zmiany w Uchwale Nr XX/129/12 Rady Gminy Żagań z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań
2012 1679 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/130/12 Rady Gminy Żagań z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr IX/63/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań
2012 1200 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/12 Rady Gminy Żagań z dnia 24 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1201 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Żagań z dnia 24 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 535 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Żagań z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 429 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Gminy Żagań z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok
2012 87 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Żagań z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji.
2012 28 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Gminy Żagań z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze. zm.), na rok 2012.
2012 29 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/94/11 Rady Gminy Żagań z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawiew nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2011 2366 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań za 2012 rok
2011 2367 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/81/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 2368 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2011 1893 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Żagań z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/185/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2011 1894 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Żagań z dnia 10 sierpnia 2011r. zmiany w Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań
2011 1895 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Żagań z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr IX/63/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Żagań
2011 1604 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań
2011 1490 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Żagań z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań
2011 1192 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowicach w Szkołę Filialną w Dzietrzychowicach
2011 1191 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bożnowie
2011 1193 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleninie w Szkołę Filialną w Jeleninie
2011 1195 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa ,opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2011 1194 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebowie w Szkołę Filialną w Trzebowie
2011 1079 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1080 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 marca 2011r. nadanie nazwy ulicy na terenie miejscowości Tomaszowo
2011 671 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Żagań z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Żagań z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żagań
2011 453 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Żagań z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2011 440 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Żagań z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 418 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadanie nazwy ulicy na terenie miejscowości Stary Żagań
2011 417 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 stycznia 2011r. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2011 420 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011.
2011 419 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadanie nazwy ulicy na terenie miejscowości Tomaszowo
2010 1787 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/289/10 Rady Gminy Żagań z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Żagań z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie
2010 1786 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/287/10 Rady Gminy Żagań z dnia 27 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 1816 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII/301/10 Rady Gminy Żagań z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/10 Rady Gminy Żagań z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2010 1788 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/297/10 Rady Gminy Żagań z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2010 1523 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XL/283/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1251 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/201 Rady Gminy Żagań z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów Publicznych Szkół Podstawowych oraz Publicznego Gimnazjum w Tomaszowie prowadzonych przez Gminę Żagań
2010 1252 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Żagań z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie
2010 1183 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 946 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/10 Rady Gminy Żagań z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań
2010 919 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/09 Rady Gminy Żagań z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2010
2010 896 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/178/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań.
2010 684 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym
2010 57 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Żagań z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 2198 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXII/227/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2009 1799 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1798 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żagań
2009 1608 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2009 1607 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany w uchwałę Nr XIX/146/08 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2009 1606 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 1609 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2009 1611 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji
2009 1610 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2009 1532 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań
2009 1422 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/211/09 Rady Gminy Żagań z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/128/05 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań
2009 1273 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/09 Rady Gminy Żagań z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rudawica
2009 1053 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/09 Rady Gminy Żagań z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej występujących na terenie leśnym Nadleśnictwa Szprotawa
2009 832 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/167/08 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żagań na rok 2009
2009 747 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/179/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej występujących na terenie leśnym Nadleśnictwa Żagań
2009 750 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/187/08 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIX/148/08 Rady Gminy Żagań z dnia 30 października 2008 r. w sprawie poboru podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 748 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 749 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/186/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr X/67/07 Rady Gminy Żagań z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminie płatności oraz sposobu jej poboru
2009 746 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/ 178/09 Rady Gminy Żagań z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań
2009 276 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/09 Rady Gminy Żagań z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Żagań
2009 134 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/162/08 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 132 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/159/08 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań
2009 135 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/165/08 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Żagań
2009 133 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/161/08 Rady Gminy Żagań z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego