Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 197

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2233 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.56.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 2232 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.55.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 2235 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2234 2019-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Bogdaniec publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
2019 1756 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Motylewo
2019 1757 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso
2019 1533 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII.40.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso
2019 899 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2019r.
2019 900 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Bogdaniec oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 724 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V.31.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Bogdaniec w rejonie ul. Pocztowej.
2019 307 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.23.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 308 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.24.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2019 309 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV.25.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty
2018 3021 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3022 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3023 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2018 2772 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.
2018 2463 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV.240.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2019
2018 2464 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXV.242.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bogdaniec
2018 2180 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.236.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne
2018 2179 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.235.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Bogdaniec w rejonie ul. Pocztowej.
2018 2182 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII.230.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2018 2181 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.237.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 2040 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.228.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 2041 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.229.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1645 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.224.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 716 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.211.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bogdaniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 717 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.212.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bogdaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 701 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.208.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2018r.
2018 278 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII.204.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2018 279 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII.205.2018 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2018
2018 18 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.198.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2017 2499 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.187.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na czas nieoznaczony
2017 2498 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.185.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2018
2017 2497 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.184.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2500 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.188.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce
2017 2503 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.195.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2017r.
2017 2502 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.190.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 2501 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.189.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 25 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec
2017 2353 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV.181.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 2354 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV.182.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 2109 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.172.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Jenin.
2017 2110 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.176.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2017 1956 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII.170.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 1957 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII.171.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 1892 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII.164.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bogdaniec
2017 1893 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII.165.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2017 1894 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXII.166.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego
2017 1596 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXI.157.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 1384 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XX.154.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 1378 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XX.152.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 1379 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XX.155.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 5 czerwca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Bogdaniec
2017 1189 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX.143.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Bogdaniec.
2017 1167 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX.142.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalny w Gminie Bogdaniec
2017 1168 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX.144.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 677 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.135.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2017r.
2017 676 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.134.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2017 675 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.132.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2017 656 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.130.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 657 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.136.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 658 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.137.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec
2017 341 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII.128.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 340 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII.126.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec
2017 339 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII.123.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2016 2786 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI.118.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 2785 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XVI.115.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu
2016 2354 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV.108.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2353 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV.107.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.
2016 2355 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV.109.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 2357 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV.111.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie na rok 2017
2016 2356 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XV.110.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2016 1480 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIII.98.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogdaniec
2016 1121 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XII.93.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 971 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XI.85.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2016r.
2016 972 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XI.88.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jenin
2016 544 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr X.71.2016 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Parku Kulturowego „Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu
2016 152 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr IX.60.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2015 2735 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr IX.66.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2380 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2379 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec
2015 2381 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2383 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2016
2015 2382 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i  deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 1044 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2015 626 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.27.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz wykazu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 625 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2015 39 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2014 2352 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II.11.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 2351 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2350 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2190 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.225.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 2128 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.226.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 2127 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.224.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec
2014 2130 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.228.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2015
2014 2129 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.227.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 1734 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI.217.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 1083 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.185.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu
2014 1084 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.208.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2014 1081 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.207.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włostów
2014 1080 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.206.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieprzyce
2014 1079 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.205.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanowice
2014 1078 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.204.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roszkowice
2014 1077 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.203.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racław
2014 1076 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.202.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podjenin
2014 1075 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.201.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Motylewo
2014 1074 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.200.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łupowo
2014 1073 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubczyno
2014 1072 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.198.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kwiatkowice
2014 1071 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.197.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyszczynka
2014 1067 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.193.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeniniec
2014 1066 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.192.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeninek
2014 1068 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.194.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeże
2014 1070 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.196.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyszczyna
2014 1069 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.195.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeżyki
2014 1058 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.188.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwałowice
2014 1057 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.187.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdaniec
2014 1059 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.189.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gostkowice
2014 1061 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.191.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jenin
2014 1060 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.190.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiniec
2014 704 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII.174.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 17 marca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2014 297 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.173.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 258 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.168.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 259 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.169.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 260 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.170.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 44 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.163.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2013 2331 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.154.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec
2013 2330 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.153.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XV/106/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2013 2329 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.152.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2014
2013 2334 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.157.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bogdaniec
2013 2333 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.156.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2332 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV.155.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 1626 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.147.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bogdaniec
2013 1163 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI.139.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogdaniec
2013 907 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XX.135.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 marca 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Bogdaniec
2013 908 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XX.137.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.
2013 754 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX.130.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Bogdaniec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 99 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 25 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przeznaczonego pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w obrębie Stanowice – gmina Bogdaniec
2013 26 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Bogdaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2822 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 2821 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2820 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2825 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec
2012 2824 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2823 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bogdaniec, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 1949 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 1948 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.
2012 1950 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bogdaniec na stałe okręgi wyborcze.
2012 1952 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.
2012 1951 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XV/105/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 1858 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 1859 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 1860 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2013
2012 862 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/83/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2012 roku.
2012 592 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/76/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bogdaniec.
2012 591 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.
2012 594 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/72/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 593 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XI/73/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 88 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Bogdaniec
2012 30 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bogdaniec
2011 3016 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Bogdaniec.
2011 3014 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogdańcu.
2011 3015 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2012.
2011 2977 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2976 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2721 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2720 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.
2011 2723 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2722 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2168 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Bogdaniec
2011 2169 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2011r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.
2011 1715 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Gminie Bogdaniec.
2011 1716 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1511 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogdaniec na 2011 rok.
2011 1484 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2011
2010 929 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bogdaniec
2010 863 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bogdaniec
2010 326 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu
2010 325 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Bogdaniec.
2010 324 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2010 327 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie
2010 330 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2010 329 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/161/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec.
2010 328 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnych Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2010 239 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/185/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich tryb pobierania
2010 240 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/189/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie utworzenia w Gminie Bogdaniec Straży Gminnej i nadania jej regulaminu
2009 1824 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/187/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1825 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/188/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1501 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/181/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 1502 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/182/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 15 września 2009r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowegoo wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach
2009 1238 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/170/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/163/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22-04-2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogdaniec
2009 1239 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/171/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1240 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/172/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniajaca uchwałę Nr XIV/141/2008 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
2009 1004 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XVI/150/08 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 859 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/161/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2009 860 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
2009 861 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogdaniec