Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 36

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1993 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 RADA GMINY BOJADŁA z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Bojadła
2011 1994 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 RADA GMINY BOJADŁA z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1981 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 RADA GMINY BOJADŁA z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bojadła na lata 2011 - 2014
2011 1253 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 16 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1254 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 16 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Bojadła
2011 894 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.
2011 695 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 694 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/185/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 697 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 696 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 -2015
2011 480 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 408 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/185/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 396 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie
2011 244 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr I/8/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu na obszarze gminy Bojadła.
2011 245 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr I/9/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację w ramach inicjatywy lokalnej
2010 1751 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII\184\10 Rady Gminy Bojadła z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2011.
2010 1752 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII\185\10 Rady Gminy Bojadła z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 1091 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXV\175\10 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/113/06 z dnia 15 lutego 2006 r. Aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach i nadania jej statutu
2010 793 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV\171\10 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bojadła na lata 2010 - 2014
2010 794 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV\173\10 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bojadła i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 772 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 624 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bojadła
2010 625 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Bojadła na stałe okręgi wyborcze
2009 2019 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX\145\09 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Bojadła w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2009 1994 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX\139\09 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych w roku 2010.
2009 1995 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX\146\09 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/135/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na rok 2010.
2009 1955 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bojadła na rok 2009
2009 1637 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 18 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1638 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 18 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła
2009 1623 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/135/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na rok 2010.
2009 1624 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XIX/136/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 805 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXV/119/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych, dla których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym
2009 370 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki i zasad pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Bojadła
2009 371 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bojadła
2009 216 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/84/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła
2009 5 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXII/100/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych, dla których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym