Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 254

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1965 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1498 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1140 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2019 roku
2019 1139 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2019 1029 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 1030 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 510 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kumiałtowice
2019 509 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Marianka
2019 512 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jasienica
2019 511 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Koło
2019 506 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wierzchno
2019 505 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zasieki
2019 508 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nabłoto
2019 507 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Suchodół
2019 518 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Datyń
2019 517 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Grodziszcze
2019 520 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/37/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Biecz
2019 519 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Brody
2019 514 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jałowice
2019 513 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Janiszowice
2019 516 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jeziory Wysokie
2019 515 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jeziory Dolne
2019 482 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania
2019 411 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2019
2019 73 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 72 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 75 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019r.
2019 74 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Brody z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
2018 2738 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2479 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/18 Rady Gminy Brody z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie gminy
2018 2422 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/18 Rady Gminy Brody z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 2423 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/18 Rady Gminy Brody z dnia 16 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brody
2018 2111 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/18 Rady Gminy Brody z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brody
2018 1665 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody
2018 1634 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2018 1635 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy Brody z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2018 1433 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/18 Rady Gminy Brody z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody
2018 1087 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/18 Rady Gminy Brody z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2018-2022
2018 1088 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/18 Rady Gminy Brody z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Brody publicznym przedszkolu
2018 664 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2018 roku
2018 652 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2018-2022
2018 651 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody
2018 654 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 653 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 90 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/17 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2018
2017 2683 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/17 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2318 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/198/17 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/18/03 Rady Gminy Brody w sprawie Statutu Gminy Brody
2017 2317 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/196/17 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018r.
2017 2304 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/199/17 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2303 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/197/17 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/90/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach
2017 2125 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/17 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2124 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/17 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013 r. w  sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2017 1802 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/17 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 1801 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/17 Rady Gminy Brody z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody
2017 1404 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/166/17 Rady Gminy Brody w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1403 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/166/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1308 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/233/13 Rady Gminy Brody w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1307 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2017 1012 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV/168/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki
2017 1011 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/164/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brody
2017 1010 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/165/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr XXIV/159/17 z dnia 23 lutego 2017r. dotyczącej ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody
2017 1009 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/163/17 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017 roku
2017 569 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/17 Rady Gminy Brody z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XVI/99/16 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016r.
2017 458 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/17 Rady Gminy Brody z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 457 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/17 Rady Gminy Brody z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody
2017 272 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/17 Rady Gminy Brody z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brody
2017 116 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/142/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2017
2017 51 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/145/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2016 2243 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XXI/137/16 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2213 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/139/16 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017r.
2016 1407 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brody
2016 1382 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1383 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1384 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/16 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2016 982 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2016 910 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/113/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2016 909 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/109/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Brody
2016 908 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XVII/108/16 Rady Gminy Brody z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian do uchwały Nr XVI/99/16 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 r.
2016 740 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/99/16 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2016 roku
2016 741 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/102/16 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2016 576 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/97/16 Rady Gminy Brody z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2016 259 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/92/16 Rady Gminy Brody z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brody, przyznania poszczególnym kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 258 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIV/90/16 Rady Gminy Brody z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2016 163 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/85/15 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2016
2016 77 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/87/15 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 78 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie ”Wydma nad Dużym Stawem”
2015 2509 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2506 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016r.
2015 2495 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/63/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2494 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2493 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 2492 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/68/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały w sprawie zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody
2015 2491 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie gminy Brody
2015 2490 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/69/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2489 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/72/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2015 2488 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 2487 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 1323 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dnia 27 stycznia 2014r. oraz uchwałą nr XLII/314/14 z dnia 13 listopada 2014r.
2015 964 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Brody z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
2015 899 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/42/15 Rady Gminy Brody z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian Statutu Gminy Brody
2015 658 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Brody oraz powierzenia Wójtowi Gminy Brody uprawnień w zakresie ustalanie cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich Gminy Brody
2015 659 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XLII/316/14 Rady Gminy Brody z dnia 13 listopada 2014r. dotyczącej uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
2015 652 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Brody składników mienia do korzystania
2015 647 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brody oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 646 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2015 643 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Brody z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/194/09 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody
2015 415 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Brody z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
2015 397 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Brody z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXX/194/09 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody zmienionej Uchwałą Nr X/65/11 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2011 r.
2015 393 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Brody z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 392 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Brody z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody NR III/9/14 z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2015 382 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Brody z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 286 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2015
2015 264 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/11/15 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Brody z 23 grudnia 2014 r.
2015 100 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Brody z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/180/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
2015 2 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Brody z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2014 2183 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/316/14 Rady Gminy Brody z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
2014 2172 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/314/14 Rady Gminy Brody z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dnia 27 stycznia 2014r.
2014 1949 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2014 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2015
2014 1884 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr XLI/310/14 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2014 1539 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/2014 Rady Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki
2014 1532 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/14 Rady Gminy Brody z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli prowadzących świetlice szkolne
2014 825 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/14 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dnia 14 lutego 2011r.
2014 275 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/14 Rady Gminy Brody z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020
2014 276 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Brody z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2014 267 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/14 Rady Gminy Brody z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 268 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/14 Rady Gminy Brody z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.
2014 144 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2014
2013 2731 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa
2013 2613 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2612 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/95/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2003r.
2013 2614 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
2013 2616 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2013 2615 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.
2013 2285 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Brody z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2014
2013 2276 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/13 Rady Gminy Brody z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2277 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 252/ 2013 Rady Gminy Brody z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2013 2272 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/13 Rady Gminy Brody z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2082 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/13 Rady Gminy Brody z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2013 1769 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/241/13 Rady Gminy Brody z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziory Wysokie
2013 1770 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/242/13 Rady Gminy Brody z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr XXIX/237/13 z dnia 25 czerwca 2013r.
2013 1771 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/243/13 Rady Gminy Brody z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2013 1718 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2013 1694 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2013 1695 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2013 1689 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 1690 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/13 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
2013 1537 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody, obejmującego teren byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych – Płyta Północna
2013 1538 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/13 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/180/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody.
2013 1117 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na granicy miejscowości Zasieki i miejscowości Brożek
2013 1114 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2013 1110 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2013 r
2013 1111 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2013 1107 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1108 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2013r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2013 363 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/13 Rady Gminy Brody z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Brody
2013 124 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 123 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 122 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 131 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2013 126 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII/164/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Wąwozy”
2013 125 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
2013 115 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 116 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 2590 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/170/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brody
2012 2582 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/164/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Wąwozy”
2012 2583 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/165/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Brody
2012 2584 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.
2012 2577 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Brody do kategorii dróg gminnych
2012 2578 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/160/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2579 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/161/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dnia 14 lutego 2011r
2012 2127 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Brody
2012 2128 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/153/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody \
2012 2129 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/154/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brody
2012 2024 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/156/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2008 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2009 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/155/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1729 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XX / 146 / 12 Rady Gminy Brody z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym
2012 1730 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XX / 145 /12 Rady Gminy Brody z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian do uchwały Nr XV/116/08 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2008-2012.
2012 1665 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XIX/140 /12 Rady Gminy Brody z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2012 1499 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/ 130 /12 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia form ochrony przyrody.
2012 1457 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Brody.
2012 1453 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 122 / 12 Rady Gminy Brody z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zasad odpłatności za użytkowanie sali gimnastycznej, pracowni komputerowej i sal lekcyjnych w Zespole Szkól w Brodach
2012 1125 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/103/12 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki.
2012 773 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2012 roku.
2012 496 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/94/12 Rady Gminy Brody z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Brody
2012 126 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2011r. uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach
2012 125 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : zmian do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.
2012 2 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/93/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr XII/80/11 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r.  uchwala, co następuje:
2011 2960 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r. 
2011 2961 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012r. uchwala się, co następuje:
2011 2962 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dnia 14 lutego 2011r.
2011 2942 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brody.
2011 2852 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/72/ 11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/71/11 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 2853 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2011 2854 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012r. na terenie Gminy Brody.
2011 2338 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Brody z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 2183 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr IX/57/11 z dnia 22 lipca 2011r.
2011 2177 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr X/83/03 Rady Gminy Brody z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie określenia zasad korzystania z terenu pomilitarnego w miejscowości Brożek „Rokita”.
2011 2185 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Brody przy przejściu granicznym w miejscowości Olszyna do kategorii dróg gminnych.
2011 2184 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Brody z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXX/194/09 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody.
2011 2064 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 2065 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i psychologów
2011 1762 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marianka
2011 1025 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015
2011 1024 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody ".
2011 1027 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody.
2011 1026 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 667 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Brody
2011 666 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody
2011 669 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 668 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2011 642 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Brody
2011 499 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.
2011 500 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III / 7 / 10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Brody.
2011 501 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Brody w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 209 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brody lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 210 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 70 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Brody.
2011 71 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1720 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII /301/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1621 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1622 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2010 1444 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/295/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w m. Brody.
2010 1443 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/294/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy placowi w m. Brody.
2010 1103 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/ 284 /10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brody oraz warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
2010 1102 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/283/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi w m. Brody.
2010 1104 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/285/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/116/08 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2008-2012.
2010 1106 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI / 289 / 10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Przedszkolu Samorządowym w Brodach oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin
2010 1105 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/286/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2010 963 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki uchwalonego uchwałą Nr XIII/116/95 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 1995 r., obejmującej tereny położone: 1) w centralnej części miejscowości, 2) w północnej części miejscowości.
2010 927 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/278/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 836 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/09 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Brody
2010 795 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brody
2010 612 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 258 /10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sposobu i zasad zapewnienia pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasy ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno- bytowej oraz w sprawie określenia warunków odpłatności tj. zasad zwrotu w części lub całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tej formie w latach 2010- 2013.
2010 351 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 stycznia 2010r. uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012
2010 352 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 stycznia 2010r. uchwała w sprawie zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody.
2010 185 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustawienia obelisku.
2010 183 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w przedszkolu samorządowym w Brodach w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2010 184 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Brody z dnia 4.12.2008r. Nr XXII/150/08.
2009 1800 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/135/04 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2004r.
2009 1802 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2009 1814 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2009 1801 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r.
2009 1785 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1784 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1786 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV /223 /09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 1006 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/08 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na rok 2009
2009 1008 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/194/09 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Brody
2009 757 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/18/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 stycznia 2003r.
2009 685 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/09 Rady Gminy Brody z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Gminie Brody
2009 519 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/09 Rady Gminy Brody z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r.
2009 348 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym
2009 236 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/08 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę publicznego przedszkola samorządowego
2009 145 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/08 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2008r. w prawie poboru podatków w drodze inkasa