Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 37

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1762 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marianka
2011 1025 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015
2011 1024 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Brody ".
2011 1027 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Brody.
2011 1026 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 667 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Brody
2011 666 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody
2011 669 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 668 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2011 642 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Brody
2011 499 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.
2011 500 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III / 7 / 10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Brody.
2011 501 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Brody w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 209 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/308/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brody lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 210 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 70 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Brody.
2011 71 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1720 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII /301/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1622 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
2010 1621 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 1444 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/295/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w m. Brody.
2010 1443 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/294/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy placowi w m. Brody.
2010 1103 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/ 284 /10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brody oraz warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
2010 1102 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/283/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi w m. Brody.
2010 1104 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/285/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/116/08 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2008-2012.
2010 1106 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI / 289 / 10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Przedszkolu Samorządowym w Brodach oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin
2010 1105 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/286/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2010 963 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki uchwalonego uchwałą Nr XIII/116/95 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 1995 r., obejmującej tereny położone: 1) w centralnej części miejscowości, 2) w północnej części miejscowości.
2010 927 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XL/278/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 795 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brody
2010 612 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 258 /10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sposobu i zasad zapewnienia pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasy ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno- bytowej oraz w sprawie określenia warunków odpłatności tj. zasad zwrotu w części lub całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tej formie w latach 2010- 2013.
2010 351 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 stycznia 2010r. uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012
2010 352 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 stycznia 2010r. uchwała w sprawie zarządu i korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Brody.
2010 185 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustawienia obelisku.
2010 183 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w przedszkolu samorządowym w Brodach w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2010 184 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Brody z dnia 4.12.2008r. Nr XXII/150/08.
2009 1786 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV /223 /09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej