Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 164

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1083 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 869 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stanów
2019 868 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jabłonów
2019 871 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wrzesiny
2019 870 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wichów
2019 854 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jabłonów
2019 853 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chotków
2019 852 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeźnica
2019 856 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Marcinów
2019 857 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Przylaski
2019 855 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Karczówka
2019 840 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeźnica
2019 841 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2019
2019 842 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy
2019 115 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów innych niż jednostki samorządu terytorialnego Gminy Brzeźnica
2019 116 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2019 rok
2018 3154 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3135 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3108 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
2018 3109 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 3078 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2018 3079 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 3057 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3058 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom z terenu Gminy Brzeźnica na lata 2019-2023
2018 2787 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2582 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
2018 2583 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 2570 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeźnica
2018 1584 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica.
2018 1583 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1582 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania
2018 1587 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1586 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brzeźnica
2018 1585 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica.
2018 980 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2018
2018 981 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 982 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 103 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2018 rok
2017 2865 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brzeźnica na lata 2017 – 2020.
2017 2396 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok.
2017 2395 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 2393 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2046 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem bądź zarządca jest Gmina Brzeźnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2017 2047 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1518 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2017 1499 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Brzeźnica.
2017 1500 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/121/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1004 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/123/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Brzeźnica.
2017 1003 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/121/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1002 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/120/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2017
2017 443 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2017 121 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2017 rok
2017 12 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/91/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica.
2017 13 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2016 2593 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
2016 2592 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2591 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 2590 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
2016 2249 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2016 2242 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 2241 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2240 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 1894 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 15 września 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Brzeźnica
2016 1893 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 15 września 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brzeźnica
2016 1145 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 maja 2016r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Brzeźnica.
2016 1131 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeźnica.
2016 719 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XII/66/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2016
2016 113 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/52/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2015 2619 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
2015 2551 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2036 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 1912 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci
2015 1911 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1906 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 1905 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 769 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 768 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 173 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 102 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
2014 2206 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
2014 2205 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 2204 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2015 r.
2014 1379 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Brzeźnica
2014 421 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego dożywiania dzieci z rodzin w trudnych sytuacjach
2014 422 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 415 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 414 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
2014 417 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 416 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeźnica.
2014 411 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica.
2014 76 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała budżetowa na 2014 rok
2013 2890 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościach
2013 2891 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przejęcia przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych
2013 2892 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2745 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
2013 2695 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie sposobu realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2013 2684 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeźnica.
2013 2382 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2376 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także planu sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz granic ich obwodów
2013 2377 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 2099 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/171/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Jabłonów
2013 2100 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2101 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 1717 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeźnica na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”.
2013 1723 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1724 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica
2013 1539 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 10 maja 2013 r, poz. 1298)
2013 1540 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2013 1541 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Brzeźnica
2013 1298 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1286 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzeźnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 767 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 768 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Brzeźnica
2013 321 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok
2013 146 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeźnica
2013 152 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku w Gminie Brzeźnica
2013 46 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych
2013 47 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości
2013 36 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Brzeźnica
2013 37 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 29 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 30 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Brzeźnica
2012 2674 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.
2012 2675 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2676 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2271 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2272 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2012 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadanych psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty, poboru oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.
2012 1984 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 1985 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1986 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1435 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
2012 358 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Brzeźnica
2012 307 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brzeźnica, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2012 308 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 309 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzeźnica.
2011 2954 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2011 2714 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr XII/56/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2715 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2353 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2352 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i dekalaracji podatkowych
2011 2354 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2356 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 2355 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 października 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 1899 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/ 41 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych
2011 1236 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłonowie
2011 879 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/10/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwała budżetowa na 2011 rok
2011 805 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
2011 454 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 363 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie lokalizacji zbiornika retencyjnego rzeki Brzeźnica i terenów sąsiednich we wsi Brzeźnica.
2011 200 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Usługowemu w Brzeźnicy - jednostce budżetowej Gminy Brzeźnica
2010 1461 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Brzeźnica oraz zwolnień z tego podatku
2010 1462 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1375 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/192/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Brzeźnica na 2010 rok.
2009 1751 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica
2009 1655 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomosciach i obiektach budowlanych
2009 1654 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 października 2009r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2009 1656 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku rolnym
2009 1658 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Brzeźnica oraz zwolnień z tego podatku
2009 1657 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/176 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 7 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o odatku leśnym
2009 1561 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/145/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
2009 919 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/161/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica
2009 920 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/164/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 7 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2008 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok 2009