Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 119

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1666 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Bytnica w 2019 r.
2019 1594 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1595 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1596 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie Gminy Bytnica
2019 901 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytnica w 2019 roku
2019 313 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 312 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
2019 315 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2019 314 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3034 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2019 rok
2018 2777 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytnica.
2018 2778 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie Gminy Bytnica
2018 2779 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytnica
2018 2117 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bytnica
2018 1834 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2018 poz. 450 z późn. zm) na 2019 rok”
2018 1826 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bytnica
2018 1827 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bytnica
2018 1483 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Bytnica w 2018 roku
2018 1484 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Bytnica w 2018 roku
2018 743 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2018 roku
2018 742 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkola samorządowego w Gminie Bytnica
2018 745 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bytnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 744 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 280 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 stycznia 2018 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Bytnica i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2018 281 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej dla której Gmina Bytnica jest organem prowadzącym
2018 282 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bytnica instrumentem płatniczym
2017 2797 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie Gminy Bytnica
2017 2796 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2799 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Bytnica na lata 2017-2021
2017 2798 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2018 rok
2017 2522 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 1817 z późn. zm) na 2018 rok”
2017 2523 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytnica
2017 1431 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2017 roku
2017 653 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 652 2017-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2017 roku
2017 423 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 lutego 2017 r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Bytnica i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 424 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej dla której Gmina Bytnica jest organem prowadzącym
2017 208 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2017 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkola samorządowego w Gminie Bytnica
2016 2742 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica
2016 2743 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/81/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały bydżetowej Gminy Bytnica na 2017 rok
2016 2744 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytnica
2016 2111 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2016 2113 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239 z późn. zm) na 2017 rok”
2016 1354 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XII/70/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytnicy
2016 634 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr X/57/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 marca 2016r. o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytnica i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2016 633 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr X/56/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Bytnica jest organem prowadzącym
2016 632 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr X/55/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2016 roku
2015 2712 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2016 rok
2015 2154 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2015 2153 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2014 poz. 1118 z późn. zm) na 2016 rok”
2015 2155 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bytnica
2015 2157 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytnica
2015 2156 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1096 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1095 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1094 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/18/2011 Rady Gminy w Bytnicy sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 525 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - alei 165 dębów szypułkowych w obrębie ewidencyjnym Gryżyna, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica
2015 523 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zasad zarządu mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe oraz określenie stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością Gminy Bytnica
2015 524 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 marca 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2014 2439 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2015 rok
2014 1926 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/16/98 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 21 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2014 1925 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2014 poz. 1118 z późn. zm) na 2015 rok”
2014 1217 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkola samorządowego w Gminie Bytnica
2014 949 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców na wspieranie inwestycji, związanych z wypoczynkiem, turystyką, sportem, rekreacją, działalnością opiekuńczą, zdrowotną, rehabilitacyjną lub szkoleniową na terenie Gminy Bytnica
2014 548 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 241 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 239 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 240 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 2803 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2014 rok
2013 2278 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bytnica
2013 2279 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2013 2265 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) na 2014 rok”
2013 1766 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 1607 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 1608 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytnica
2013 1483 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy
2013 1051 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bytnicy
2013 10 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2013 rok
2012 2268 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm) na 2013 rok”
2012 2269 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bytnicy nr XIII/64/2008 z dnia 05 lutego 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2012 2270 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2012 1757 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1758 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bytnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1578 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 1306 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 1136 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bytnica
2012 756 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/72/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Budachowie
2012 542 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2012 roku.
2012 335 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie Statutu Gminy Bytnica
2011 3032 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2012 rok
2011 2978 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
2011 2980 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty miejscowej, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej.
2011 2979 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2283 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm) na 2012rok”
2011 2284 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2011 2010 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkoli samorządowych w Gminie Bytnica.
2011 1415 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym
2011 855 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 653 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2011 rok
2011 502 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) na 2011 rok”
2010 1568 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2010 z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1352 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXVIII/196/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
2010 1351 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXVIII/195/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej.
2010 838 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Brytnica z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2010 rok
2009 2194 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/09 Rady Gminy Brytnica z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zasad zarządu mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe oraz określenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością Gminy Bytnica
2009 1961 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/149/09 Rady Gminy Brytnica z dnia 27 października 2009r. w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej pomnika przyrody
2009 1962 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/150/09 Rady Gminy Brytnica z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy
2009 1963 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy Brytnica z dnia 27 października 2009r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 1733 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/153/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2009 1569 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie przyjęcia statutów Sołectw na terenie Gminy Bytnica
2009 1570 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie dziecka oraz opłat za zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bytnica
2009 801 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica
2009 802 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/98 Zarządu Gminy w Bytnicy z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 696 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie Statutu Gminy Bytnica
2009 697 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 698 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie obniżenia wysokości stawek podatku od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, polegającej na zapewnieniu osobom fizycznym możliwości wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych
2009 442 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/108/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 lutego 2009r. o zmianie uchwały Nr XXI/100/08 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica
2009 443 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/111/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Bytnica na lata 2009 - 2013
2009 444 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/112/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości