Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 183

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1683 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2019 1381 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2019 1382 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII.47.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 1217 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI.41.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.174.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 1141 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI.44.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty
2019 1127 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2019”
2019 1128 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.43.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górzyca
2019 675 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V.34.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Górzyca
2019 337 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górzyca oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2019 193 2019-01-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Górzyca.
2019 187 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.29.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzyca na 2019r.
2019 76 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
2019 77 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.19.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 78 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górzyca
2018 2964 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki na terenie Gminy Górzyca
2018 2645 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII.215.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2019 rok
2018 2646 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII.216.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2019 roku.
2018 2647 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLII.217.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2019 roku
2018 2357 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLI.214.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górzyca
2018 2250 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XL.209.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2251 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XL.210.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górzyca
2018 1633 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.200.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Górzyca
2018 1590 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.202.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Górzyca
2018 1591 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.203.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnów
2018 1592 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.204.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/165/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca
2018 955 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.193.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2018”
2018 956 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.194.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Górzyca
2018 486 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.185.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Górzyca na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 487 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.186.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Górzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 488 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.190.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Górzyca
2018 29 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII.182.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2018r.
2017 2866 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.172.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2017 2867 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.173.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2017 2868 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII.174.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 2454 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.163.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2018 roku
2017 2453 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.162.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2018 roku
2017 2455 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.164.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2017 2457 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.167.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2017 2456 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI.166.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy
2017 2154 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.148.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Górzyca dotyczących projektów statutów sołectw
2017 2049 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.149.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 1871 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.144.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 1872 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.145.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2017 1462 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.136.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie Gminy Górzyca
2017 1463 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.137.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabice
2017 1464 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.138.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnów
2017 1461 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.135.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2017 1459 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII.134.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 1130 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV.131.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy
2017 808 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV.127.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2017”
2017 809 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV.128.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 133 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.123.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Górzyca
2017 132 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII.121.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 32 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI.119.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2017r
2016 2550 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX.106.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2534 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX.107.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2535 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX.108.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2017 roku
2016 2536 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XX.109.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 roku
2016 2181 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XIX.104.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.101.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 września 2016 w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 1917 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII.101.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 września 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 1916 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII.100.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 23 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca
2016 1746 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVII.98.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca
2016 1348 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVI.95.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1345 2016-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Górzyca z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Górzyca
2016 1103 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XV.89.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 20 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Górzyca na lata 2016 - 2019
2016 614 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2016”
2016 429 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XII.79.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Górzyca
2015 2756 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI.74.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2016r.
2015 2641 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XI.67.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2015 2643 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Górzyca
2015 2337 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2015 2330 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X.61.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2016 roku
2015 2331 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X.62.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2016 roku
2015 2332 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górzyca na lata 2016-2020
2015 1678 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/165/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca
2015 1029 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.38.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 1023 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1022 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 858 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V.34.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Górzyca
2015 758 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IV.30.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Górzyca
2015 757 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IV.29.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górzyca na rok 2015”
2015 436 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III.24.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 2471 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II.18.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2014 2302 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr I.11.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII.230.2014 r. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2015 r.
2014 2053 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.230.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2015 roku
2014 2051 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.229.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 2050 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.226.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2005 Rady Gminy Górzyca w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Górzyca
2014 1833 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XLII.222.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 września 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Górzyca
2014 1828 2014-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Górzyca z dnia 26 września 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębie miejscowości Górzyca
2014 1825 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII.218.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 września 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 1308 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI.215.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1301 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI.214.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.155.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 maja 2013 r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2014 1300 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI.213.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych Nr 4 i Nr 15 utworzonych na terenie Gminy Górzyca
2014 1151 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XL.210.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się na terenie gminy Górzyca o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 991 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.204.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy oraz nadania mu statutu
2014 983 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.205.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy
2014 611 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.198.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Górzyca przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
2014 247 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.195.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 248 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.196.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 6 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV.189.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzyca na 2014r.
2013 2826 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXV.184.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV.178.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r w sprawie określenia wzorów formularzy dla osób fizycznych i prawnych niezbędnych do wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości
2013 2540 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2013 2531 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.176.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2014 rok
2013 2530 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.179.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2014 roku
2013 2529 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.177.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 2528 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.178.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla osób fizycznych i prawnych niezbędnych do wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości
2013 2068 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.171.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 września 2013r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2069 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.174.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.85.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębie miejscowości Górzyca
2013 1935 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.167.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. Murawy w Górzycy”
2013 1456 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.156.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zasad wydzierżawiania części nieruchomości stanowiacych drogi wewnętrzne bedące własnością Gminy Górzyca
2013 1452 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.155.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2013 1450 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.154.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1232 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII.147.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 929 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 936 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.141.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 937 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.143.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Górzyca
2013 925 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII.142.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 660 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI.136.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Górzyca
2013 661 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI.135.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.112.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca
2012 2896 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV.121.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2012 2895 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV.123.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2898 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV.128.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2013r.
2012 2897 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV.122.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2635 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr xxiv.118.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 2626 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.117.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 2627 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.116.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2013 rok
2012 2614 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.113.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2615 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.112.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca
2012 2616 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.114.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2010 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIII.107.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Górzyca na stałe okręgi wyborcze.
2012 2011 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIII.108.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Górzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1804 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII.101.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 września 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 1558 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI.98.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 988 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.89.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegajacyc się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 966 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XVI.85.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębie miejscowości Górzyca
2012 104 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV.77.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla osób fizycznych i prawnych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2011 3031 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV.78.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2012r.
2011 2654 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.68.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za rok 2012
2011 2653 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.69.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 2656 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.71.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla osób fizycznych i prawnych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości
2011 2655 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV.70.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości
2011 2403 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII.67.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzyca
2011 2189 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XII.58.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 września 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 1637 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X.49.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1638 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X.50.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla szkół niepublicznych prowadznych na terenie Gminy Górzyca przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2011 1639 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X.51.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Górzyca publicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
2011 1202 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII.41.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/233/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 marca 2010 r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 1092 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII.33.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Pamięcinie.
2011 1093 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII.34.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gen. J .H. Dąbrowskiego w Żabicach.
2011 1094 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII.38.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 619 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI.31.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 549 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębach Górzyca, Spudłów i Laski Lubuskie.
2011 90 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Górzyca na 2011 r.
2011 52 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXLV/270/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
2011 53 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/271/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górzyca na lata 2011- 2015.
2010 2002 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/272/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie podatku od nieruchomości
2010 1716 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/272/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 1717 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/273/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 1623 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2005 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Górzyca
2010 1064 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/246/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1061 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/243/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1062 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/244/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1063 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/245/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1016 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzyca na 2010r.
2010 922 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/150/2005 z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzyca.
2010 930 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Górzyca lub jednostkom organizacyjnym gminy.
2010 478 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2010 250 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Górzyca na lata 2009-2013
2009 2165 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/206/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 2166 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/207/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1903 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 1904 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1711 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 9 października 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gmię publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych
2009 1558 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/08 Rady Gminy Górzyca z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzyca na rok 2009
2009 1227 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ih rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkól Gminy Górzyca
2009 1228 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 1229 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia stawek opłaty targowej na targowisku oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/294/02 Rady Gminy w Górzycy z dnia 9 października 2002r. w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia stawek opłaty targowej na targowisku (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 101, poz. 1239 ze zm.)
2009 773 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca
2009 774 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róznym tygodniowym wymiarze godzin
2009 506 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/155/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy
2009 507 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/05 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Górzyca
2009 508 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/158/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2008 Rady Gminy Górzyca z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca na rok 2009
2009 120 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/08 Rady Gminy Górzyca z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca na rok 2009