Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 199

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2237 2019-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2212 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2019 1677 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1640 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1631 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXXVIII/249/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2019 1642 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1641 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gubin dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Gubin”
2019 1567 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości.
2019 1207 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2019"
2019 1208 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2019 1187 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2019 1188 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 162 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin
2019 154 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 153 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Gubin „Posiłek dla dzieci w szkołach”
2019 150 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2019 155 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 158 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2019 157 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Gubin
2019 156 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 2607 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XL/260/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gubin
2018 2004 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
2018 2003 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gubin
2018 2006 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gubin
2018 2005 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 1987 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 1795 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gubin
2018 1796 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Gubin
2018 866 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2018 865 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 891 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 890 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 794 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2018„
2018 790 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 802 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2018 804 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
2018 803 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2017 2862 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2710 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Gubin.
2017 2709 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2168 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 1976 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXV/160/2017 Rady Gminy Gubin w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2017"
2017 1946 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Komorów
2017 1758 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2017 1643 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2017 1157 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2017 1158 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1159 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gubin
2017 1131 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2017„
2017 1132 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin
2017 591 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gubin.
2017 587 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin do prowadzenia postępowań, w tym załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiów i zasiłków szkolnych.
2017 361 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2017 300 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gubin.
2016 2694 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gubin
2016 2691 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
2016 2244 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2032 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/66/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1896 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach, dla których organem jest Gmina Gubin, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2016 1454 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Gubin publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2016 1456 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gubin oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2016 1457 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin
2016 1063 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 998 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2016 999 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/28/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 5 maja 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców
2016 917 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2016"
2016 693 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 692 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gubin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 665 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
2016 57 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gubin
2015 2321 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin
2015 2320 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2323 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2325 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2324 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
2015 1786 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1774 2015-10-27 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 30 września 2015r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin na lata 2015 - 2020”
2015 1592 2015-09-15 Uchwała Uchwała nr V/9/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 1549 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Gubin w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
2015 1445 2015-08-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gubin oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2015 1444 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Gubin w referendum ogólnokrajowym
2015 1093 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie utworzenia zespołu szkół
2015 1075 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2015 776 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości.
2015 775 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 2490 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr LI/243/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2014 2278 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LI/244/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gubin
2014 2243 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LI/242/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2014 1826 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr L/239/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1564 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gubin publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2014 1465 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/227/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gubin.
2014 911 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLV/215/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 912 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Gubin
2014 796 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLV/219/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 429 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/203/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 389 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXXVIII/146/2002 z dnia 27 lutego 2002 r. sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Gubin.
2014 385 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Gubin „Posiłek dla dzieci w szkołach''
2014 386 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/211/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2762 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/198/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 2744 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/197/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
2013 2743 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/199/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2723 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/200/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin
2013 2725 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/202/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 1962 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2013 1915 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 1916 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin, stanowiących pomoc de minimis
2013 1661 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXXVIII/146/2002 z dnia 27 lutego 2002 r. sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Gubin.
2013 1354 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2013 1182 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gubin.
2013 1172 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1169 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Gubin, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 245 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
2013 242 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2164 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żenichów
2012 2163 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zawada
2012 2169 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Drzeńsk Mały
2012 2165 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żytowań
2012 2154 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sadzarzewice
2012 2155 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sękowice
2012 2156 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stargard Gubiński
2012 2151 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pole
2012 2152 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Późna
2012 2153 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Przyborowice - Dobre
2012 2160 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Węgliny
2012 2161 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wielotów
2012 2162 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Witaszkowo
2012 2157 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Starosiedle
2012 2158 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Strzegów
2012 2159 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wałowice
2012 2142 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mielno
2012 2141 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Markosice
2012 2140 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Łomy
2012 2145 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Polanowice
2012 2144 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pleśno
2012 2143 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wioska
2012 2095 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kosarzyn
2012 2094 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Koperno
2012 2097 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Łazy
2012 2096 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozów
2012 2062 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jazów
2012 2063 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kaniów
2012 2064 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Komorów
2012 2054 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gubinek
2012 2055 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jaromirowice
2012 2046 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dzikowo
2012 2045 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Drzeńsk Wielki
2012 2044 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dobrzyń
2012 2049 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grochów
2012 2048 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grabice-Luboszyce
2012 2047 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gębice
2012 2033 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/100/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Czarnowice
2012 2029 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/96/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Budoradz
2012 2028 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/95/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzozów
2012 2030 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/97/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chęciny
2012 2032 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chociejów
2012 2031 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/98/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chlebowo
2012 1850 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/94/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bieżyce
2012 1787 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1772 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1568 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXII/84/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyłapania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Gubin oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym.
2012 1569 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXII/87/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie
2012 1564 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/89/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/85/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
2012 1567 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXII/85/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Stargardzie Gubińskim
2012 675 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/77/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z Kompleksu Sportowego "Orlik 2012"
2012 606 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/46/2007 Rady Gminy Gubin z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
2012 435 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012
2012 162 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/58/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata .
2012 59 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 11 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 2777 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin
2011 2776 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/61/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2779 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/64/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2778 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/63/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/157/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2491 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/53/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".
2011 1918 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/39/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sieńsk
2011 1921 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1866 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/36/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podziału solectwa Stargard Gubiński na sołectwo Stargard Gubiński i Kujawa.
2011 1867 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/37/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kujawa
2011 1868 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Starosiedle na sołectwo Starosiedle i Sieńsk
2011 1744 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/34/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
2011 1745 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gubin publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 1619 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/28/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 5 maja 2011r. w spawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych przy sprzedazy lokali i budynków mieszkalnych dla najemców
2011 1098 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/20/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".
2011 1099 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/23/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 954 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 850 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych
2011 527 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/34/2003 Rady Gminy w Gubinie z dnia 27 sierpnia 2003 r w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Czarnowicach
2010 1380 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVI/166/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od srodków transportowych
2010 729 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 452 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin nr XXI/65/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urzadzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2010 453 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 190 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/142/2001 Rady Gminy Gubin z dnia 28.12.2001r. wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości.
2010 191 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości
2009 2017 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/09 Rady Gminy Gubin z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin
2009 1840 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/111/08 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1700 2009-11-19 Protokół Protokół Rady Gminy Gubin z dnia 8 listopada 2009r.
2009 1354 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Gubin z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie Gminy Gubin
2009 862 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/120/09 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
2009 42 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/91/08 Rady Gminy Gubin z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin