Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 269

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2002 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX/78/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa
2019 1953 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców Gminy Kłodawa.
2019 1936 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/71/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki.
2019 1937 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.
2019 1938 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego obowiązującego na terenie Gminy Kłodawa.
2019 1664 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2019 – 2023
2019 1665 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa w przedmiocie projektów statutów sołectw
2019 1306 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Kłodawa.
2019 1308 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko.
2019 1171 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Santocko, Mironice i Kłodawa w gminie Kłodawa
2019 1172 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2019 roku.
2019 1005 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1006 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 742 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice.
2019 743 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2019 744 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2019 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 211 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2019 r.
2019 182 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w obrębie Wojcieszyce
2018 3002 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2991 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”.
2018 2992 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2018 2993 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
2018 2966 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2967 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2730 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa obejmującego obręb Łośno.
2018 2731 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2729 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2018 roku.
2018 2256 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa
2018 1888 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/329/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Kłodawa
2018 1889 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/330/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2018 1769 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
2018 1770 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/187/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2018 1570 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego, nauczycieli doradztwa zawodowego, nauczycieli wspomagających oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kłodawa
2018 1416 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/306/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
2018 1417 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/309/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 1231 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/297/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w 2018 roku na terenie Gminy Kłodawa
2018 1232 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/298/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kąpieliska oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku nad Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie"
2018 1075 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XL/290/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
2018 1076 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XL/293/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2018 772 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kłodawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 773 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 774 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/18 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2018 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.
2018 382 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chwalęcice
2018 381 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2018 rok
2018 384 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/2018 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 383 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2017 2693 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”
2017 2694 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłodawa
2017 2378 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłodawa instrumentem płatniczym
2017 2376 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa
2017 2377 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/212/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa
2017 1958 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/212/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 maja 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/202/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa
2017 1961 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa
2017 1687 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku nad Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie"
2017 1669 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa
2017 1668 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2017 1458 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ograniczenia korzystania z jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Kłodawskim w Kłodawie
2017 1411 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiani" na lata 2014-2020
2017 1008 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/202/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2017 1007 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2017 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kłodawa
2017 1006 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/194/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1005 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/193/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2017 roku
2017 342 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 331 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXIII/182/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 330 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/17 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa
2017 156 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2017 rok
2017 112 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 111 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa
2016 2589 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/171/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”
2016 2588 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/169/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 2587 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/168/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa
2016 2215 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/162/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnychw drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 2214 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/161/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa w rejonie miejscowości Wojcieszyce
2016 2162 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/164/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 października 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa
2016 1991 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/156/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 września 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kłodawa
2016 1992 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/159/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 września 2016r. w sprawie o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej odcinka drogi powiatowej nr 1405F położonego na działce ewidencyjnej nr 72/3 obręb Zdroisko, Gmina Kłodawa
2016 1955 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/151/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 września 2016r. w sprawie regulaminu porządku i utrzymania czystosći na terenie Gminy Kłodawa
2016 1695 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIX/150/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych
2016 1624 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/340/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa
2016 1623 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa
2016 1622 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2016 1621 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2016 1594 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/132/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/279/09 z dnia 02.09.2009r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków
2016 1593 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/131/16 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2016 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016 r.
2016 1592 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 522 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa w rejonie ulicy Tęczowej oraz ulicy Brzoskwiniowej
2016 494 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym
2016 125 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok
2016 81 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym
2015 2545 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/57/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych
2015 2546 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”
2015 2547 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 2529 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kłodawa
2015 2528 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2015 2531 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kłodawa
2015 2530 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kłodawa
2015 1574 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice
2015 1567 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Kłodawa
2015 1566 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa na Osiedlu Marzeń
2015 1226 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
2015 1032 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2015 1033 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Kłodawskim w Kłodawie”
2015 437 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 91 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2015
2014 2138 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa
2014 2137 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2015 roku na obszarze Gminy Kłodawa
2014 2136 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”, stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały
2014 1526 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/327/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa
2014 1525 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLII/326/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa
2014 1250 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/312/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Dębowej w miejscowości Zdroisko
2014 1246 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/317/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
2014 1245 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/316/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice
2014 1244 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/315/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybakowo
2014 1243 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko
2014 1242 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/313/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdroisko
2014 1241 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/311/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Chabrowej i Bratkowej w miejscowości Różanki
2014 1240 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/310/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Klonowej i Kalinowej w miejscowości Santocko
2014 1239 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/309/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Letniej i Wiosennej w miejscowości Kłodawa
2014 1055 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XL/299/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc publiczna
2014 841 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2014 842 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kłodawa
2014 587 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/187/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 588 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kłodawa
2014 510 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat , jak również trybu ich pobierania
2014 511 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014  – 2020
2014 508 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2014 509 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
2014 193 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 194 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 112 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014
2013 2650 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII /254/ 13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku na obszarze Gminy Kłodawa
2013 2651 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2014 – 2018
2013 2154 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok."
2013 2155 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Santocko
2013 1893 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu dostrczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kłodawa
2013 1892 2013-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
2013 1681 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu w Wojcieszycach
2013 1288 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Przedszkole w Wojcieszycach”
2013 1287 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach
2013 1290 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1289 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa
2013 1164 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa.
2013 642 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/191/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Mironice
2013 304 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
2013 193 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 192 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 191 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa.
2013 194 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów jej składania.
2013 197 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 196 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i domów letniskowych na terenie gminy Kłodawa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 195 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2845 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/175/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 12 grudnia 2012r. zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Łośno i Różanki do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2012 2516 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2013 roku na obszarze Gminy Kłodawa.
2012 2517 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/167/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna terenie Gminy Kłodawa.
2012 2518 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/168/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2012 2500 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/163/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa.
2012 2501 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 2502 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.
2012 2224 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kłodawa na stałe okręgi wyborcze.
2012 1964 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/155/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2012 1965 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/160/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 października 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Santocko
2012 1966 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 października 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki
2012 1616 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 1617 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/150/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kłodawa.
2012 1029 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/142/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 788 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/132/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2012 787 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/131/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki
2012 790 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/134/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa
2012 789 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/133/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko
2012 476 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/119/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Santocko
2012 475 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/118/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice
2012 478 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/126/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia “Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
2012 477 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/125/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2012 366 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr XIV/109/11 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rada Gminy Kłodawa na 2012 rok.
2012 76 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/103/11 Rada Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice
2012 75 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rada Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazw ulicy w miejscowości Kłodawa
2012 74 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rada Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa jako użytki ekologiczne .
2012 73 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/95/11 Rada Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2945 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa pomiędzy ulicami Jeziorną i Czereśniową oraz przy ulicy Wojcieszyckiej
2011 2876 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2012 rok.
2011 2875 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 2874 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 2877 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2012r.
2011 2880 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/93/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa
2011 2879 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa.
2011 2878 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/91/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 2308 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały XLIV/367/10 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie nadania imienia Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kłodawie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kłodawie.
2011 2241 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Rybakowo w rejonie ulic: Sosnowej i Łąkowej
2011 2242 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Chwalęcice w rejonie ulicy Lipowej
2011 2042 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, nauczycielom zajęć rewalidacyjnych.
2011 2041 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2011 2043 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie
2011 2055 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Kłodawa do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu
2011 2044 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowaną przez Państwową Straż Pożarną
2011 1960 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2011 1959 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa
2011 1962 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2011 1961 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2011 1624 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1625 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie
2011 1626 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 1057 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
2011 1058 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2011 612 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2011 613 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia “Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
2011 610 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad poboru podatku rolnego na 2011.
2011 611 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłodawa .
2011 616 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/379/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2011 617 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/380/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011 rok.
2011 614 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29.12.2010r. dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 615 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/384/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 października 2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa.
2011 397 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011 .
2011 112 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 113 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2011r.
2010 1654 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LI/372/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 4 października 2010r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego lokalizacji lotniska na terenie Gminy Kłodawa.
2010 1604 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIII/384/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa.
2010 1529 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/379/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 1530 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/380/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011 rok.
2010 1255 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Kłodawa.
2010 1210 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kłodawa
2010 1013 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XL/306/2009 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2010
2010 826 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XVLI/356/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Różanki
2010 731 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/342/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Kłodawa
2010 649 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kłodawa nad jeziorem Kłodawa
2010 369 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko
2010 368 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc publiczna
2010 270 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santoczno
2010 247 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/305/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2009 2023 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/301/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
2009 2022 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/300/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
2009 2021 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/299/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 2026 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/304/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2010r.
2009 2025 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/303/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2010r.
2009 2024 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/302/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010r.
2009 1480 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
2009 1481 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
2009 1482 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków
2009 1461 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Wojcieszyce
2009 1462 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa przy ul. Gorzowskiej
2009 1096 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa jako użytki ekologiczne
2009 1095 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
2009 1098 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa
2009 1097 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 922 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 921 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów
2009 924 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa
2009 923 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłodawa na lata 2009 - 2013
2009 769 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na inwestycje związane z ochroną środowiska
2009 770 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
2009 771 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 491 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/227/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zdroisko
2009 492 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/228/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Różanki
2009 493 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/229/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rybakowo
2009 490 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/226/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Różanki Szklarnia
2009 487 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/223/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kłodawa
2009 488 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/224/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu dla Sołectwa Kłodawa
2009 489 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/225/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wojcieszyce
2009 494 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/230/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Santoczno
2009 499 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/235/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w lokalach i budynkach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Kłodawa
2009 500 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/236/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 501 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/237/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, czynszu za lokale socjalne oraz minimalnej stawki czynszu wolnego w gminnych zasobach mieszkaniowych
2009 498 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/234/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chwalęcice
2009 495 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/231/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mironice
2009 496 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/232/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Santocko
2009 497 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/233/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łośno
2009 460 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2009 rok
2009 229 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009r.
2009 230 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla ośrodka przywodnego nad jeziorem Nierzym
2009 231 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Santocko