Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 136

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1787 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr IX.64.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1416 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i reklam, na drogach gminnych
2019 1415 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolsko w roku 2019".
2019 1417 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
2019 1420 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII.57.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.
2019 1418 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 826 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.45.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Kolsku oraz nadania jej statutu.
2019 827 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VII.46.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 477 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr V.35.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 373 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV.22.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2019
2018 3017 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3016 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 3019 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3018 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 2605 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII.258.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2018 2606 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII.259.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kolsko
2018 2589 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII.257.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2219 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVI.248.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kolsko Nr XXXIII.238.2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolsko.
2018 1809 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV.245.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1810 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLV.246.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Kolsku
2018 1228 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII.226.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko miejscowości Marianki
2018 1229 2018-05-09 Uchwała Uchwała nr XLII.227.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko wsi Uście
2018 1093 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr XLI.224.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1064 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XL.216.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kolsko na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1065 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XL.221.2018 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolsko w roku 2018".
2018 295 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.206.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2018
2017 2571 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.195.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2572 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.196.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2017 2573 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.203.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 2337 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI.192.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolsko
2017 2048 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.137.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2017 1360 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX.174.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w zespołach edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolsko oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2017 982 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.172.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolsko
2017 983 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIX.173.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolsko.
2017 974 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX.170.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe.
2017 812 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.169.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolsko.
2017 640 2017-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVII.167.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Kolsko oraz zasad i trybu jego nadawania.
2017 639 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.163.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2017 638 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.162.2017 Rady Gminy Kolsko z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 125 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXV.150.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Kolsko.
2016 2554 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV.136.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kolsko oraz zasad i trybu jego nadawania.
2016 2499 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.138.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2498 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.137.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".
2016 2501 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.142.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Konotop.
2016 2500 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.139.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2016 1963 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII.131.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolsko
2016 1805 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI.129.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Kolsko.
2016 1800 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI.126.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 1799 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI.125.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały
2016 1798 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI.124.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII.70.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.
2016 1240 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XVIII.113.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2016 1237 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.106.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2016 941 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII.95.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolsko.
2016 830 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XV.87.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2016
2016 753 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII.104.2016 Rady Gminy Kolsko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kolsko.
2015 2609 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV.82.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII.71.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 2190 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kolsko.
2015 2191 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”
2015 2192 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2015 2072 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XII.73.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 1909 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.72.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 1908 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.71.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1907 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII.70.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2015 1348 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.54.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tyrszeliny
2015 1347 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.55.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Uście
2015 1346 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sławocin
2015 1345 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lipka
2015 1344 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mesze
2015 1341 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jesiona
2015 1340 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Konotop
2015 1339 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kolsko
2015 1338 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.57.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jesionka
2015 1337 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.56.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolsko.
2015 1092 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV.222.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2015 884 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII.34.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kolsko Nr XXI.138.2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 877 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII.32.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kolsko Nr XXXI.198.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 837 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VII.33.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2015.
2015 770 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VI.31.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV.14.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2015 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXVII.243.2014 Rady Gminy Kolsko w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolsko.
2015 563 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V.24.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kolsko
2015 562 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V.19.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 5 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni plenerowych, będących własnością Gminy Kolsko.
2015 507 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr IV.12.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kolsko w zakresie projektów nowych statutów jednostek pomocniczych
2015 491 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr IV.14.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.242.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolsko
2015 455 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV.15.2015 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019
2014 2255 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.243.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolsko
2014 2254 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.244.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kolsko na lata 2014-2018
2014 2252 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.240.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”
2014 2237 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.241.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2236 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII.242.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2064 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.236.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 10 września 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kolsko.
2014 1394 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.229.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uście.
2014 1354 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.230.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kolsko.
2014 1353 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.228.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, będących własnością Gminy Kolsko.
2014 690 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII.218.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu osłonowego"Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 382 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.208.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 381 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.207.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 384 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.211.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2014.
2014 383 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.209.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 101 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.195.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2014
2014 95 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.201.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 81 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.198.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2611 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX.192.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”
2013 2588 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX.189.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2587 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX.188.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2590 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX.191.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2014.
2013 2589 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX.190.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2390 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.185.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolsko
2013 2389 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX.183.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały.
2013 2380 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.182.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2381 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.184.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1816 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.175.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 czerwca 2013r.
2013 1299 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.172.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Kolsko nie będących w zarządzie Zespołów Edukacyjnych.
2013 1037 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.171.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Kolsko nie będących w zarządzie Zespołów Edukacyjnych.
2013 781 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV.164.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 782 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV.165.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 783 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV.166.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr XI/73/2003 Rady Gminy Kolsko w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 563 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV.161.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 8 lutego 2013r.
2013 452 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.158.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kolsko
2013 305 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII.147.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2013
2013 303 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII.150.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
2013 301 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII.153.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolsko.
2013 302 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII.155.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jesionka.
2013 272 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII.151.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2013
2012 2195 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.137.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2194 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.144.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian do uchwały nr XI/73/2003 Rady Gminy Kolsko w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2196 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.138.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 2198 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.141.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2197 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.140.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kolsko na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2184 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2185 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.136.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1824 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XX.133.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uście.
2012 1649 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX.126.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania zakładu budżetowego pn. Komunalny Zakład Gospodarczy w Kolsku
2012 1521 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XVIII.124.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kolsko
2012 825 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIV.98.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i reklam, na drogach gminnych
2012 826 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIV.97.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uście.
2012 460 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII.95.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”
2012 291 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI.84.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2012.