Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 174

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1963 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1581 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2019 roku
2019 1409 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzeszyce
2019 1410 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie Gminy Krzeszyce
2019 798 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne
2019 725 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne
2019 267 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 133 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023
2019 134 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 135 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2018 2876 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 2418 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2419 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2018 2412 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 2104 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2018 1843 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2018 1435 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krzeszyce maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzeszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1107 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2018 roku
2018 1108 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako droga publiczna
2018 796 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
2018 797 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krzeszyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 799 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 62 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2017 2567 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2568 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2241 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Kołczynie, Studzionce i Muszkowie
2017 2242 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 1966 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2017 1968 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2017 1755 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Krzeszyce dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
2017 1754 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
2017 1751 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
2017 1663 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
2017 1273 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
2017 1274 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2017 roku
2017 759 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2017 roku
2017 758 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
2017 757 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzeszyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 756 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
2017 495 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 19 stycznia 2012 roku Rady Gminy Krzeszyce Nr XIII/74/2012 w sparwie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Krzeszyce
2017 335 2017-02-08 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2017 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2017 102 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
2016 2389 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2352 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1935 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krzeszyce XV/95/2016 z dnia 27.06.2016r. w sprawie określenia zadań i obowiązków administratora cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Studzionce, Kołczynie i w Muszkowie oraz określenia zasadz ich korzystania
2016 1381 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia zadań i obowiązków administratora cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Studzionce, Kołczynie i w Muszkowie oraz określenia zasad z ich korzystania
2016 870 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2016 869 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
2016 871 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2016 roku
2016 873 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Placu rekreacyjno-wypoczynkowego im. Danuty Siedzikówny ps." INKA" w Krzeszycach
2016 872 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce
2016 428 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 406 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzeszyce
2016 405 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce
2016 404 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce
2016 111 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
2016 94 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 51 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 2002 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 2001 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krzeszyce
2015 2000 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1999 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1707 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszyce na lata 2016 – 2020
2015 1123 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 23, położonej w obrębie geodezyjnym Karkoszów
2015 611 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w miejscowości Krzeszyce
2015 484 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie gminy Krzeszyce
2015 466 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Bolesława Bieruta na ulicę Gorzowską w miejscowości Rudnica
2015 457 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/142/09 Rady Gminy w Krzeszycach z dnai 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzeszyce na lata 2009 - 2015
2015 456 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzeszyce oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 172 2015-01-26 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
2014 2418 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2417 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2014 2047 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2046 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2014r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krzeszyce
2014 1687 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych gminy
2014 1686 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009 roku
2014 1280 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Krzeszyce
2014 865 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 576 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 561 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 560 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 563 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krzeszyce
2014 562 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
2013 2824 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
2013 2825 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2013 2437 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 2438 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2436 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
2013 2259 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2014 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2260 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Krzeszyce
2013 2070 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
2013 1735 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1577 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2013 1234 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki ozn. nr ewid. 941/7
2013 1235 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
2013 802 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
2013 801 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XX/113/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszyce
2013 804 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2013 803 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXI/133/2012 Rady Gminy Krzeszyce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 313 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
2013 183 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 184 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 185 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXi/135/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
2012 2752 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2730 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2729 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce.
2012 2728 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
2012 2733 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2732 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe okręgi wyborcze.
2012 2731 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2013 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012 2193 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2135 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/163/06 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmienionej uchwałą nr VIII/28/07 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 czerwca 2007r.
2012 2121 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 2122 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2012 2123 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2012 2092 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe okręgi wyborcze.
2012 2093 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1773 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzeszycach
2012 1265 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Krzeszyce
2012 1207 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009 roku
2012 1208 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr Nr XV/89/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – „Moje boisko - Orlik 2012” w Krzeszycach
2012 1209 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 maja 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2012 758 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce
2012 352 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Krzeszyce
2012 240 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2012 94 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2012 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 2896 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 2513 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2011 2512 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 2515 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2011 2514 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2201 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 1805 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Krzeszyce
2011 1806 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 1620 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część Krzeszyc – działka nr 611/3
2011 1286 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 maja 2011r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Krzeszycach
2011 1287 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych.
2011 1076 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1077 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2011 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 953 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 832 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/12/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krzeszyce i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2011 833 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie lokalizacji targowiska w Krzeszycach i ustalenia Regulaminu targowiska
2011 834 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2011 490 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2011 251 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 190 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/231/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudnica
2011 189 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/225/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej.
2011 188 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/224/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej.
2011 191 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/239/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach
2011 194 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/242/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach
2011 193 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/241/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Krzeszycach
2011 192 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/240/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach
2010 1318 2010-09-21 uchwala Uchwala nr XL/223/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 września 2010r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w obrębie geodezyjnym Maszków
2010 1167 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2010 703 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Kompleksu Sportowego „Orlik 2012”
2010 704 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
2010 395 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 288 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2010 301 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 4 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2010 300 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 1781 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2009 1782 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1783 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2009 1547 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXX/142/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszyce na lata 2009-2015
2009 1232 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gmnę Krzeszyce
2009 953 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXII/107/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Krzeszyce na 2009r.
2009 893 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2009 890 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Maszków
2009 891 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Rudna
2009 793 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2009 794 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w Kołczynie
2009 412 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 159 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/101/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce
2009 155 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XX/91/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego cześć Krzeszyc - działka Nr 611/3