Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 146

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1942 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2019 1941 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1946 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki Łużyckie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1943 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1296 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1281 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Lipinki Łużyckie
2019 1282 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2003 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym – sołectwom Gminy Lipinki Łużyckie
2019 1283 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1229 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2019 425 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2019
2019 391 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipinki Łużyckie
2019 392 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2019 393 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2019 roku
2019 291 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2019
2018 2813 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 2793 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019
2018 2792 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2018 2795 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2794 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2460 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipinki Łużyckie
2018 2329 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2018 2138 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 1669 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 1657 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli psychologów, logopedów i pedagogów
2018 1002 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2018
2018 1003 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2018 647 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipinki Łużyckie
2018 646 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018
2018 645 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2018 roku
2018 650 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 649 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 648 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Lipinki Łużyckie przedszkolu oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2018 159 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2018
2018 98 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipinki Łużyckie
2018 87 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2017r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  schronisku dla osób bezdomnych
2018 88 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2018 32 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018
2017 2346 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2017 2347 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2017 2348 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2017 2160 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/157/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2158 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/154/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli
2017 1433 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 1427 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2017
2017 954 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2017 953 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2017 952 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 745 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Lipinki Łużyckie jest organem prowadzącym
2017 744 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 746 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipinki Łużyckie
2017 748 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2017 747 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2017 roku
2017 185 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2017
2017 177 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2017 176 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2017 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonym przez Gminę Lipinki Łużyckie publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat
2016 2325 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Lipinki Łużyckie i Zajączek
2016 2310 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017
2016 2307 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 2306 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 1993 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 1915 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały nr XII/94/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1914 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały nr XII/96/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 1913 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmiany do uchwały nr XII/87/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2016-2020
2016 1343 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/96/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 1342 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XII/93/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 1299 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/94/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1296 2016-06-24 Uchwała Uchwała nr XII/95/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 1295 2016-06-24 Uchwała Uchwała nr XII/87/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2016-2020
2016 696 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XI/81/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 695 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XI/80/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
2016 694 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XI/71/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2016 647 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/78/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 648 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/79/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 644 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/70/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie.
2016 645 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/73/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2016 646 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XI/74/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr X/69/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie
2016 175 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2016
2016 117 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie
2015 2069 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 1994 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/170/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zasad dzierżawy gruntów
2015 1993 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016
2015 1992 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2015 1973 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 1182 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1160 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr X/50/07 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2015 949 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 438 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipinki Łużyckie
2015 399 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 400 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2015 271 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2015
2014 2310 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/234/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2014 1998 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2014 1999 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2014 2000 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015
2014 1862 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/232/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 18 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2014 1304 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łużyckie
2014 1252 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Lipinkach Łużyckich
2014 1251 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w oddziałach łączonych
2014 701 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" w Lipinkach Łużyckich
2014 631 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XIII/116/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2014 630 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 633 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci  produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  programem wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata  2014-2020
2014 632 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 627 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/199/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 549 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2014 541 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 323 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2014
2014 23 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2755 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/185/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014
2013 2753 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/182/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2013 2729 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/181/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2013 2730 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/183/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2013 2111 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/176/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 września 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2013 2112 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej
2013 2096 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich
2013 1285 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/163/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXV/153/09 Rady  Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu  określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków,  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych  zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2013 1269 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/140/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia  27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela  nieruchomości zamieszkałej
2013 1268 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Lipinki Łużyckie udziałów i akcji spółek prawa handlowego
2013 1271 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia  7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1270 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/149/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia  07 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2013 862 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 837 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
2013 824 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2013 825 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2013 451 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/138/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 407 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2013 351 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/130/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2013
2013 218 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/139/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 217 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/137/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 220 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 219 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2013 208 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2620 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013
2012 2621 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Suchleb
2012 2611 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 2612 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2012 2613 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2012 1888 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Lipinki Łużyckie
2012 1782 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2012 1783 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1784 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2012 1298 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/109/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów
2012 1299 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XII/100/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich
2012 692 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XI/93/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2012 689 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XI/92/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/72/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012
2012 293 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2012