Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 229

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2256 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2019 2257 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn.
2019 1839 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Lubiszyn oraz sposobu ich rozliczania
2019 1840 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn
2019 1841 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2019 1690 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Lubiszyn publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2019 1691 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b-3c ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2019 1175 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1174 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej, zarządzenie poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokość ich wynagrodzenia
2019 1177 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2019 1176 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r.
2019 611 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2019 rok.
2019 521 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2019 522 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2019 r.
2019 523 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3048 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubiszyn
2018 3040 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3039 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3041 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 3043 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubiszyn
2018 3042 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubiszyn
2018 3020 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody oraz sposobu rozliczenia.
2018 2985 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2986 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn
2018 2406 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/301/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
2018 2150 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/299/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody, oraz sposobu rozliczenia.
2018 2152 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/291/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
2018 2141 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/293/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubiszyn
2018 2142 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/292/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
2018 2054 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2017 rok
2018 1601 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2018r.
2018 1602 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały - Aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie
2018 1603 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 1442 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
2018 1443 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2018 1068 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2018 1069 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 kwietnia 2018 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2018 771 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2018 rok.
2018 682 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubiszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 683 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Lubiszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 684 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie: zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych i przyłączenia ich do ciągu drogi nr 002817F
2018 268 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2018 269 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2018 247 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2018 246 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2018 249 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół Gminy Lubiszyn.
2018 248 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Lubiszyn publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2017 2757 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w obrębie Marwice
2017 2745 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
2017 2413 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubiszyn.
2017 2389 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubiszyn
2017 2383 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubiszyn za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2382 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2381 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 2375 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 1953 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 1954 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 1911 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Baczyna
2017 1902 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2017 1251 2017-05-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 1048 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2017 1047 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w  ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i  sposobu ich przyznawania.
2017 1041 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubiszyn
2017 1040 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2017 roku
2017 1042 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2017 1044 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1043 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2017 526 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Lubiszyn publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2017 104 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2017 103 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2704 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
2016 2690 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubiszyn na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
2016 2313 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej.
2016 2278 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2016 2266 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Lubiszyn
2016 2265 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1598 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
2016 1595 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2016 1591 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2016 roku
2016 1590 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2016 1571 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
2016 1196 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2016 1195 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia w Baczynie oddziałów zamiejscowych Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
2016 1194 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych
2016 1032 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
2016 1030 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2016 940 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2016 939 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2016 roku
2016 597 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2016 rok
2016 370 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 53 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2015 2645 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2015 2646 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubiszyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2015 2613 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2614 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 2587 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2015 2505 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek rolny na terenie Gminy Lubiszyn.
2015 2504 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego w obrębie Marwice
2015 2499 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
2015 2498 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubiszyn
2015 2497 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2016 roku na terenie Gminy Lubiszyn
2015 2496 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn
2015 1876 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1636 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 września 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych.
2015 1310 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
2015 1006 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2015 rok.
2015 1001 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
2015 718 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 719 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubiszyn
2015 704 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw z terenu Gminy Lubiszyn
2015 375 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 369 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2014 2219 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015’’
2014 2217 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn, obejmującego tereny położone w obrębie Buszów.
2014 2216 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/281/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn.
2014 2215 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/282/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2014 2214 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/284/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2014 2213 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/283/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/111/07 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty na terenie Gminy Lubiszyn
2014 1913 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/286/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Lubiszyn
2014 1912 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/287/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2015 roku na terenie Gminy Lubiszyn.
2014 1726 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2014 1647 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1646 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
2014 1645 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw z terenu Gminy Lubiszyn
2014 1527 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym.
2014 1452 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn
2014 1107 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.255.2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn.
2014 1106 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Baczyna
2014 1101 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubiszyn
2014 873 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 31 marca 2014r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubiszyn
2014 874 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubiszyn na lata 2014-2018
2014 705 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2014 rok
2014 702 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiszyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014 703 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 marca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn
2014 228 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 227 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 230 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 229 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2013 2727 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku na terenie Gminy Lubiszyn.
2013 2238 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn.
2013 2236 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”
2013 1998 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 6 września 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn
2013 1997 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 6 września 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
2013 2000 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 6 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubiszyn – obręb Marwice
2013 1999 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 6 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
2013 1651 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.184.2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubiszyn
2013 1493 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubiszyn
2013 1165 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubiszyn
2013 716 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2013 rok
2013 581 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Lubiszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 405 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie - szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi, - trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2013 121 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2013 3 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXi/150/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 4 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubiszyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 5 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2307 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubiszyn, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 2014 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
2012 2015 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2013 roku na terenie Gminy Lubiszyn.
2012 2016 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubiszyn na stałe okręgi wyborcze
2012 1912 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubiszyn.
2012 1913 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
2012 1777 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy skwerowi połozonemu na terenie miejscowości Lubiszyn
2012 654 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 2 marca 2012r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiszyn.
2012 655 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 2 marca 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2012 656 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2012 rok.
2012 324 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubiszyn
2011 2908 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubiszyn
2011 2863 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2012 roku na terenie Gminy Lubiszyn.
2011 2864 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
2011 2865 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek rolny na terenie Gminy Lubiszyn.
2011 2476 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
2011 2105 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23 września 2011r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn
2011 2106 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 23 września 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym.
2011 1890 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubiszyn.
2011 1889 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 lipca 2011r. zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych
2011 1892 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1891 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2011 1760 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2011 1543 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn.
2011 1542 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn.
2011 1541 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym.
2011 1546 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
2011 1545 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2011 1544 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubiszyn.
2011 714 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 580 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
2011 195 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/423/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/250/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie.
2011 196 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr L/426/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na rok 2010
2011 75 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/418/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Lubiszyn – obręb Baczyna, dz. nr ewid. 130/11, 132/2 i 131 część.
2010 1737 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr L/420/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
2010 1736 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr L/419/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2011 roku na terenie Gminy Lubiszyn.
2010 1739 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr L/422/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn.
2010 1738 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr L/421/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
2010 1260 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/389/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia w Baczynie filii Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
2010 1261 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/391/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn.
2010 1262 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVIII/168/93 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 maja 1993 roku.
2010 1189 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/381/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Baczynie
2010 1192 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/384/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na rok 2010
2010 1191 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/383/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn
2010 1190 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/382/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Baczynie do Zespołu Szkół w Baczynie
2010 1082 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/380/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice w gminie Lubiszyn
2010 983 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/374/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych
2010 558 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/365/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 marca 2010r. w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na rok 2010
2010 559 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLI/366/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lubiszyn, przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2010 475 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XL/353/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Lubiszyn
2010 52 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubiszyn
2010 9 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn
2009 1964 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2010 roku na terenie Gminy Lubiszyn
2009 1965 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
2009 1967 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek rolny na terenie Gminy Lubiszyn
2009 1966 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lubiszyn
2009 1358 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
2009 1359 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
2009 1360 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie ustanowienia inkasenta opłaty z tytułu posiadania psów
2009 1034 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie prowadzonego przez Gminę Lubiszyn
2009 925 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/255/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2009 926 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/257/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Baczyna
2009 927 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/258/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 623 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych
2009 622 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lubiszyn przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 624 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubno
2009 626 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie prowadzonego przez Gminę Lubiszyn
2009 625 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
2009 319 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie sprawienia pogrzebów przez Gminę Lubiszyn
2009 320 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubiszyn na lata 2009-2013
2009 40 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/08 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXIX/310/06 z dnia 29 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
2009 41 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/08 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw