Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 212

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1947 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXXIV/225/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza
2019 1620 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1618 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2019r.
2019 1619 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 1615 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1617 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Lubrza
2019 1614 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lubrzy oraz nadanie statutu instytucji w Lubrzy
2019 1616 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: Harcerska Baza Obozowa „Krzeczków” ZHP Hufiec Wrocław i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
2019 1349 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/54/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 1350 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2019 1330 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2019
2019 922 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 778 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 755 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 753 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019
2019 754 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/42/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2019r.
2019 756 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie programu „Karta Seniora”
2019 738 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2019 284 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr III/24/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2019 159 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2019
2019 53 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019
2019 52 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2019 55 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży” na rok 2019
2019 54 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia w roku 2019 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3155 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3156 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2018 2654 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogę publiczną na terenie gminy Lubrza
2018 2638 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubrza
2018 2637 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 2640 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
2018 2639 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2625 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 1776 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: Harcerska Baza Obozowa „Krzeczków” ZHP Hufiec Wrocław i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
2018 1473 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza
2018 1474 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2018
2018 1261 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na 2018 rok
2018 858 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 857 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 860 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2018 859 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2018r.
2018 598 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Stokrotkowa” w Lubrzy
2018 599 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2018 570 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2018 – 2022
2018 82 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2018
2018 71 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2018 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2018 72 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2018
2018 73 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2018 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2017 2853 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2017 2854 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2017 2248 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2249 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 1948 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego
2017 1681 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2016
2017 1316 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubrza na lata 2017-2020”
2017 1317 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg publicznych gminnych w miejscowości Mostki dla działki nr 2/17 oraz w miejscowości Lubrza dla działki nr 142 dotychczasowych kategorii dróg poprzez ich wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych
2017 771 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad i  trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubrza”
2017 772 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
2017 773 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 760 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2017 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 69 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2017
2017 68 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2017 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2017 67 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2017
2017 66 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2017 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2016 2511 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2512 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2016 2449 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy
2016 2448 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębach: Lubrza, Staropole, Zagaje, Nowa Wioska, Przełazy, Mostki
2016 2450 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017
2016 1936 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 1462 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza
2016 821 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w 2016 roku
2016 820 2016-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrzy
2015 2797 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2016
2015 2762 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2016 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2015 2761 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego na rok 2016 w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
2015 2764 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubrza
2015 2763 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2016 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2015 2193 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2184 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2183 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 2182 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2180 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych rodzajów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 2179 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2015 2177 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2185 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2178 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2016
2015 2181 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2174 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2175 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2176 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2173 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1817 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1816 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 1815 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1814 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1695 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8 września 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 1411 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2014
2015 1028 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, grunty nierolnicze i inne grunty stanowiące własność gminy Lubrza
2015 1026 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubrza
2015 131 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2015
2015 69 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego na rok 2015 w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”.
2015 68 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2015 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2015 67 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/ 2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2015 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2162 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2015
2014 2157 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1894 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XL/249/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 października 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy
2014 1895 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XL/252/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1651 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, grunty nierolnicze i inne grunty stanowiące własność gminy Lubrza
2014 1389 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2013
2014 1372 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1363 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2014 1362 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1009 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 804 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lubrza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 292 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego na rok 2014 w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 286 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych
2014 285 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubrza
2014 278 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2014 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 277 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2014 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 280 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 279 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2014 141 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2014
2013 2542 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2543 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2014
2013 2187 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 października 2013r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza
2013 2180 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2042 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2043 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2040 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/129/2012r. Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gmina Lubrza
2013 2036 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego
2013 1566 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2012
2013 1559 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach i pedagoga szkolnego
2013 1560 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza
2013 1474 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 maja 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych
2013 1473 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1472 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1091 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1092 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1089 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 696 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrzy
2013 683 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 684 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 685 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2013 374 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
2013 306 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2013 231 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubrza
2013 226 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 227 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 223 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2012 2521 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI /140/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2013.
2012 2188 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2189 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/133//2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 1815 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubrza
2012 1814 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
2012 1817 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2013 – 2017.
2012 1816 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubrza.
2012 1325 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Samorządowej Instytucji Kultury GOK i B w Lubrzy
2012 1326 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
2012 990 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 989 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 894 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Lubrza, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2012 890 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany nazwy zakładu budżetowego „EKO-FORT” oraz nadania nowego statutu.
2012 453 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubrzy
2012 454 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie : zmiany uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 02 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i grunty nierolnicze, stanowiące własność gminy Lubrza
2012 396 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 345 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/91/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2012
2012 233 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 187 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
2012 188 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 186 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2012 r.
2011 2615 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie : opłaty miejscowej
2011 2614 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2616 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2618 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2617 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie : uchylenia uchwały Nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza
2011 2386 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 października 2011r. w sprawie :ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubrza na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2011 2387 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2245 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubrza na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2011 2244 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości.
2011 2246 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym .
2011 2248 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i grunty nierolnicze, stanowiące własność Gminy Lubrza
2011 2247 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 września 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 1488 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza
2011 1489 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zmiany Statutów Sołectw Gminy Lubrza.
2011 1078 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach
2011 758 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany nazwy zakładu budżetowego „EKO-FORT” oraz nadania nowego statutu
2011 759 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2011 r.
2011 760 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury
2011 646 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2011
2011 298 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr I/06/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 101 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr I/07/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/241?2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
2010 1592 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/241/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
2010 1569 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/237/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1570 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/240/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1571 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/241/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
2010 990 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Lubrzy
2010 593 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza.
2010 484 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy na rok 2010
2010 336 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Żurawie trzciny” na terenie Gminy Lubrza.
2010 337 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: ustanowienia użytku ekologicznego „Uroczysko Zagaje” na terenie Gminy Lubrza
2009 2169 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXXII/194/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
2009 2168 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/193/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza
2009 2167 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/192/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1968 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/149/2005 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza.
2009 1971 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
2009 1970 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza
2009 1969 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 959 2009-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza.
2009 863 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubrza
2009 730 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/153/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 680 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 4 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubrza