Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 147

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2047 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII.80.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2019 2048 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII.81.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 2049 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII.82.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Niegosławice
2019 1976 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VII.79.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2019 1959 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII.78.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II.37.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
2019 1646 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.67.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1645 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.66.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 1648 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.71.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2019 1647 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VI.69.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2019 1628 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VI.68.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Niegosławice instrumentem płatniczym
2019 1000 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V.62.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2019 r.
2019 1001 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V.63.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 589 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.53.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 588 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.52.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Elfiki w Gościeszowicach
2019 590 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.54.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 592 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.56.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2019 591 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.55.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 585 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.49.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niegosławice oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat
2019 586 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.50.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków w Niegosławicach
2019 587 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.51.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Żłobka Fasolki w Przecławiu
2019 212 2019-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III.42.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok
2018 2994 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II.26.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 2975 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.23.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL.230.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2018 2976 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II.24.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2018 2943 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.25.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL.232.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 2944 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.27.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2018 2941 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.21.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL.231.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 2942 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.22.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 2947 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.30.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Niegosławice
2018 2948 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.31.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
2018 2945 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.28.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Niegosławice
2018 2946 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II.29.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2909 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowa Jabłona
2018 2908 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niegosławice
2018 2911 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.17.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Rudziny
2018 2910 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Przecław
2018 2905 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gościeszowice
2018 2904 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bukowica
2018 2907 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mycielin
2018 2906 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krzywczyce
2018 2917 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.36.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Niegosławice
2018 2916 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.34.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 2919 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.38.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Niegosławice w 2019 roku
2018 2918 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.37.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2018 2913 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sucha Dolna
2018 2912 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.18.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stara Jabłona
2018 2915 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.32.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2018 2914 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.20.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zimna Brzeźnica
2018 2359 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.262.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Niegosławice
2018 2358 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.261.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 2361 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.265.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2018 2360 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII.264.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/3 w obrębie Krzywczyce w gminie Niegosławice
2018 2034 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVI.257.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie Gminy Niegosławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 1666 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2017 1115 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXX.166.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2017 774 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 533 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 532 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Niegosławice
2017 535 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.142.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2017 534 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 264 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Niegosławice
2017 91 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.147.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2017 90 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.145.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2017 rok
2017 83 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.135.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2017 82 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.134.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej uczestniczącego w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2017 84 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.142.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2017 86 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
2017 85 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2016 2138 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.128.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach z/s w Gościeszowicach
2016 2137 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.125.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2136 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII.123.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niegosławice w 2017 roku
2016 1920 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXII.114.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 1921 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr XXII.115.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 września 2016r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1355 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI.106.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Niegosławice
2016 1146 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX.101.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian opisu granic okręgu wyborczego
2016 1147 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XX.102.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2016 893 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX.97.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2016 640 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII.91.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 641 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII.92.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego ,leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 642 2016-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII.90.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2016 r.
2016 377 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII.87.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2016 376 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XVII.86.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2016 31 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.81.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2016 rok
2016 26 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.77.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2016 27 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.79.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice
2016 28 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI.80.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice
2015 2361 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XV.65.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 2281 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV.64.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych
2015 2280 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV.63.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2283 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV.69.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2015 2282 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XV.66.2015 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II.5.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2015 470 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV.25.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2015 rok
2014 466 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.227.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 467 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.228.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 468 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.229.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 115 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.213.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2014 rok
2013 2433 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV.201.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2014 roku
2013 2430 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.199.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niegosławice
2013 2429 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.198.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2013 2428 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.197.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niegosławice
2013 2427 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV.196.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 498 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2012 2725 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.134.2012 Radę Gminy Niegosławice z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice.
2011 2983 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 2848 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2011 2847 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2011 2850 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w roku 2012
2011 2849 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2011 2369 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2011 2370 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2371 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego
2011 2083 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2085 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 9 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1714 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia warunków, rodzaju świadczeń i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2011 1211 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polkowice-Żary w granicach administracyjnych gminy Niegosławice.
2011 1050 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie programu współpracy gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2011 1051 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2011r. zmianiejąca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2011 522 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 411 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
2011 288 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK GMINY NIEGOSŁAWICE
2010 1686 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/203/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1687 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/206/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2010 1435 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2010 1110 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Niegosławice
2010 1018 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na 2010 rok Gminy Niegosławice
2010 686 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXiV/177/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Mycielin, Gościeszowice i Sucha Dolna
2010 604 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Niegosławice
2010 392 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Niegosławice
2010 297 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2010 156 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z potzrebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2010 42 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 43 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym.
2010 41 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 2015 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2016 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2009 1484 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 15 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 1335 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela pracujacych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w róznym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
2009 1311 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1262 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2009 1263 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół
2009 1264 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 1248 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/115/08 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na 2009r. Gminy Niegosławice
2009 681 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/09 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niegosławice
2009 682 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/09 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnonym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2009 388 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach
2009 389 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania i wysokości stawek dodatków do wynagrodzeń, dodatków socjalnych i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice na rok 2009
2009 233 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/119/08 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania i wysokości stawek dodatków do wynagrodzeń, dodatków socjalnych i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice na rok 2009