Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 201

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1825 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1824 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie
2019 1828 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1826 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr VI/32/2019 w sprawie wysokości opłaty targowej
2019 1610 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Sól.
2019 1609 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 1608 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól"
2019 575 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 576 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty targowej.
2019 577 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie znajdującej się w Lubieszowie oraz zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w części dotyczącej działania i lokalizacji filii.
2019 340 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 341 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 252 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2019 rok.
2019 102 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Józefów.
2019 103 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowa Sól na lata 2019 – 2023.
2019 79 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2018 2678 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LI/332/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Nowa Sól
2018 2288 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr L/328/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 2289 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr L/329/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 2290 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr L/331/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2018 2039 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2018 1375 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/166/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2018 1376 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/300/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
2018 1377 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowa Sól
2018 1066 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.
2018 824 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 825 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/296/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 489 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2018 490 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Nowa Sól publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
2018 491 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowa Sól w roku 2018".
2018 116 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2018 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2018 35 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2018 rok.
2017 2729 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2017 2243 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XL/255/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2017 r. w sprawie dopuszczania zapłaty podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Gminy Nowa Sól, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 2239 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/253/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
2017 1912 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2017 1913 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1914 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 003713F
2017 1910 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1289 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w roku 2017".
2017 1288 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Nowa Sól dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Nowa Sól w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Nowa Sól.
2017 1099 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2017 987 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól do nowego ustroju szkolnego
2017 988 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Nowa Sól
2017 553 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2017 550 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 317 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Nowa Sól.
2017 318 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2017 172 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2017 rok.
2017 50 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól-Jeziorna1.
2017 31 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jeziorna, gmina Nowa Sól-Jeziorna 2.
2017 22 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Nowa Sól.
2017 11 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 003701F relacji Stare Żabno – Rudno – do dr. wojewódzkiej nr 297.
2016 2169 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2016 2168 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2031 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól – Jodłów 2.
2016 2030 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jodłów, gmina Nowa Sól – Jodłów 1.
2016 1966 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2016 1811 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól.
2016 1542 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Lubieszowie
2016 1503 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lubieszowie
2016 1479 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól.
2016 1478 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przyborowie
2016 1470 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Przyborowie.
2016 1469 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Przyborowie.
2016 1062 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Lubieszowie.
2016 1057 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Przyborowie.
2016 1052 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Przyborowie.
2016 1037 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w 2016 roku.
2016 1036 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Nowa Sól na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 683 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 marca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 682 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w 2016 roku.
2016 461 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Sól.
2016 319 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2016 318 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/89/2016 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2016 88 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/81/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2016 rok.
2015 2591 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2015 2590 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/71/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
2015 2520 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/74/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 2519 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowa Sól.
2015 2518 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/67/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny.
2015 2517 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłaty targowej.
2015 2516 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/66/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej.
2015 1682 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XV/53/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XIV/48/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2015 1679 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/52/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLIII/223/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2015 1531 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr XIV/48/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2015 1315 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII/42/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, boisk sportowych i placów rekreacji, obiektów sportowych typu „ORLIK” na terenie Gminy Nowa Sól.
2015 1183 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr V/7/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2015 rok.
2015 1159 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr XI/34/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 maja 2015r. w sprawie pozbawienia działki 215/8 położonej w obrębie Buczków dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 003703F.
2015 374 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/12/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/148/2012 w sprawie wysokości opłaty targowej
2015 373 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/11/2015 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 121 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/5/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sól w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2014 1997 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr L/273/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany do Uchwały nr XX/113/04 Rady Gminy dotyczącej nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól.
2014 1848 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/267/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Sól.
2014 1615 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/263/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Lubięcinie prowadzone przez Gminę Nowa Sól.
2014 1376 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody gatunek lipa drobnolistna rosnącego na działce ewidencyjnej nr 377 w obrębie miejscowości Chełmek.
2014 1051 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/126/2012 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 581 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 580 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnosciowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 579 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 171 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/213/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Rudno
2014 163 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/222/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2014 rok
2014 157 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/214/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jodłów
2014 158 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/215/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
2014 150 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/218/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z świetlic oraz sal wiejskich w miejscowościach: Dąbrowno, Lipiny, Lubieszów, Kiełcz, Przyborów, Rudno, Stany na terenie Gminy Nowa Sól.
2013 2280 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 2237 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 września 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól.
2013 2152 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 września 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z świetlic oraz sal wiejskich w miejscowościach: Dąbrowno, Lipiny, Lubieszów, Kiełcz, Przyborów, Rudno, Stany na terenie Gminy Nowa Sól.
2013 1902 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z świetlicy oraz sali w Nowym Żabnie na terenie Gminy Nowa Sól.
2013 1495 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól.
2013 896 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól.
2013 752 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2013 718 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól
2013 719 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól
2013 352 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2013 rok.
2013 346 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.
2013 327 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 2798 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól.
2012 2792 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej Nowa Sól dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 2213 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej Nowa Sól dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2012 2186 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 2187 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
2012 2173 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie:zmian do Uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2174 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie:wysokości opłaty targowej.
2012 1868 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 września 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy.
2012 1532 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól.
2012 1442 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr IX/24/07 Rady Gminy Nowa Sól dotyczącej aktu o utworzeniu Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie i nadania jej Statutu.
2012 1365 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1364 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1362 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1225 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól.
2012 1069 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIII/181/09 dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz sposób rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2012 844 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 27 marca 2012r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XIX/97/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2012 845 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 27 marca 2012r. w sprawie:przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowa Sól w 2012 roku.
2012 727 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jodłowa gm. Nowa Sól obejmującego działki nr ewid. 172/5 - 172/15 i 172/17 - 172/27
2012 450 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2012 344 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2012 rok.
2012 295 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowa Sól z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku.
2011 2769 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: wysokości opłaty miejscowej.
2011 2768 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Nowa Sól miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
2011 2834 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XII/71/2011 z dnia 27 października 2011 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 2833 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2011 2340 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej.
2011 2339 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2011r. w sprawie: wysokości opłaty targowej .
2011 2342 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
2011 2341 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 1933 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie:zmian do Uchwały Nr VIII/43/2011 dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól.
2011 1640 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól.
2011 1641 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1418 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudno.
2011 1417 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 31 maja 2011r. w sprawie:określenia szczegółowych warunków, formy i zakresu oraz trybu postępowania w sprawie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom Gminy Nowa Sól.
2011 1420 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól.
2011 1419 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Lubieszów.
2011 1225 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2011 1226 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól.
2011 925 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian do Uchwały nr XXXII/166/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2011 926 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie Regulaminu dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól osoba fizycznym niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2011 787 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 788 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVII/256/10 dotyczącej określenia wysokości opłaty stawki targowej.
2011 789 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLVII/258/10 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 665 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól
2011 455 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały nr XLVIII/268/10 dotyczącej określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania.
2011 456 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały nr XLVIII/269/10 Rady Gminy Nowa Sól dotyczącej uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi.
2011 356 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie:uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2011 rok.
2011 178 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie:zmian do Uchwały Nr VII/49/03 z dnia 30 czerwca 2003r. dotyczącej utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu.
2011 179 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 72 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól.
2010 1628 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2010 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej.
2010 1629 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 1075 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody gatunek dąb szypułkowy rosnącego na działce ewidencyjnej nr 140 w obrębie miejscowości Chełmek.
2010 964 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLI/228/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lubieszowa, gmina Nowa Sól, obejmującego działki nr ewid. 17/2 i 79/1.
2010 959 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 909 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/229/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 581 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sól na 2010 rok.
2010 157 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie:utworzenia punktu przedszkolnego dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie.
2010 37 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: utraty mocy Uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Nowa Sól dotyczącej ograniczeń używania materiałów i artykułów pirotechnicznych.
2009 2178 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie: zmian do uchwały nr XVII/101/04 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2004 roku dotyczacej ustalenia sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowa Sól.
2009 2180 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie:odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2009 2179 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieszowie.
2009 1883 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól w obrębie miejscowości Lubieszów i Rudno
2009 1891 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXXV/200/09 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
2009 1649 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2008r. Ogłoszenia uchwały Nr XXXIV/186/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2009 1603 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie wysokości opłaty stawki miejscowej
2009 1602 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie: wysokości opłaty stawki targowej
2009 1604 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1605 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
2009 1601 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inakso.
2009 1528 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lubieszowa, gmina Nowa Sól obejmującego działki Nr ewid. 96, 97, 100 oraz część działki Nr 255
2009 1331 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/09l Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lubieszowa, gmina Nowa Sól, obejmującego działki Nr ewid. 242/2 i 242/3
2009 1208 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Nowa Sól
2009 1207 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1210 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Nowa Sól
2009 1209 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz sposób rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 819 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól
2009 761 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól
2009 596 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sól na 2009r.
2009 538 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/24/07 dotyczącej aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie i nadania jej statutu
2009 125 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień z opłaty wniosków zgłaszających zmiany wpisu do ewidencji działalności polegającej na zmianie określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z PKD2004 na PKD2007
2009 124 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowa Sól do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 127 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Nowa Sól jest organem prowadzącym
2009 126 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól