Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 272

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2097 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI.52.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1964 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr X.50.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
2019 1592 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII.44.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Przytoczna
2019 1593 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII.45.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2019-2023
2019 1326 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII.38.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej
2019 1327 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII.39.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2019 1328 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VII.40.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2019 1022 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI.33.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Przytocznej
2019 1021 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
2019 1024 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2019 roku
2019 1023 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2019
2019 593 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V.29.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 594 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr V.30.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 406 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV.26.2019 Rady Gminy Przytoczna z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 2 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 2784 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2018 2785 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2786 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.14.2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2018 2455 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLV/310/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 2456 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie statutu Gminy Przytoczna
2018 2258 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2257 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2259 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej
2018 2261 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna
2018 2260 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej
2018 1920 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna
2018 1921 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 1922 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przytoczna
2018 1627 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
2018 1382 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna
2018 1125 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
2018 478 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 479 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 473 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2018
2018 474 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2018 roku
2018 27 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 2841 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 2842 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2017 2546 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Przytoczna i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 2545 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłków i pomocy w naturze w formie żywności oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z tych zwrotów, jak również w sprawie trybu ich pobierania
2017 2544 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2017 2549 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/137/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2548 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2017 2547 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2017 2538 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2226 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2089 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2090 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Przytoczna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2091 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przytoczna
2017 1920 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Przytoczna za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 1921 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2017 1922 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków ustalania odpłatności za świadczenia, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2017 1744 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1689 2017-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej
2017 1661 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1662 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
2017 1275 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - odcinka drogi publicznej
2017 1152 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr 1/4 część) w obrębie Rokitno
2017 713 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2017 712 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
2017 711 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie osłonowym „Pomóc w chorobie” w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Przytoczna
2017 710 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2017 roku
2017 709 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 503 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna
2017 497 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2017
2017 260 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki
2017 261 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Przytoczna
2017 34 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 35 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i danych o zwolnieniach obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości,podatku rolnego i podatku leśnego
2016 2549 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2016 2167 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji i danych o zwolnieniach obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2016 2159 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2158 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2157 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2156 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 października 2016r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu
2016 1996 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1997 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1998 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1706 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2016 1455 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1453 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1452 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2016 1458 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1466 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna w 2016 roku
2016 1465 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2016 1464 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
2016 1210 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2016 1211 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 2 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2016 1017 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2016 733 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku
2016 732 2016-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2016 654 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2016
2016 652 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gminy Przytoczna”
2016 650 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum
2016 655 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
2016 658 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/107/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2016 657 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytoczna
2016 656 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przytoczna
2015 2640 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2015 2642 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
2015 2644 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna
2015 2598 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2275 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2274 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 2273 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2276 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 2279 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 2278 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 2277 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1879 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1880 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 1881 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2015 1647 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 września 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2015 1522 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia drogi w Chełmsku kategorii drogi gminnej
2015 1521 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1520 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 1519 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2015 1518 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1210 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 1186 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 841 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2015
2015 840 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
2015 839 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego – interwencyjnego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
2015 838 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2015 541 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
2015 540 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 539 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 537 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 536 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 285 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Przytoczna z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2015 37 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2014 2395 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 2396 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2397 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2014 2154 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 1898 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2014 1897 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2014 1896 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1790 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów
2014 1789 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej
2014 1788 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe okręgi wyborcze
2014 1787 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
2014 1786 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 1785 2014-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Gminy Przytoczna
2014 1776 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1621 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2014 1620 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 1503 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XLI/147/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przytoczna
2014 956 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 844 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 843 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Przytoczna „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 846 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2014
2014 845 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 98 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu osłonowego „Pomóc w chorobie” w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Przytoczna
2014 5 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2013 2882 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego
2013 2828 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 2829 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 2572 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 2573 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2013 2557 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2013 2558 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 2559 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2013 2204 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru złóż kruszywa Dębowiec IV, w obrębie Dębówko
2013 2002 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów
2013 2003 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 2004 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 1557 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1553 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1554 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki
2013 1416 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1408 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytoczna – obręb Wierzbno
2013 1409 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 112/1 w obrębie Strychy
2013 1410 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania w obszarach 7 i 8, obręb Przytoczna
2013 1191 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów
2013 1192 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2013
2013 600 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki
2013 599 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 602 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2013 601 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2013 354 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 40 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 32 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia jej stawki
2013 31 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna"
2013 33 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Przytoczna
2013 35 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 34 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2889 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 2890 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 2357 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2012 2356 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2012 2358 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytoczna.
2012 2360 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 2359 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przytoczna.
2012 1923 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe okręgi wyborcze.
2012 1924 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1411 z dnia 8 lipca 2011 r.)
2012 1264 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Przytoczna
2012 973 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Przytoczna
2012 972 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012 757 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna”
2012 549 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2012-2016
2012 198 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 97 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2012 96 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok
2012 95 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2011 2937 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2011 2630 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia miejscowości położonych na terenie Gminy Przytoczna, w którym pobierana jest opłata miejscowa
2011 2629 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2628 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2011 2633 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2632 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2011 2631 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2325 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 2163 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały Nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
2011 2162 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2011 2165 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna.
2011 2164 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1902 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 1903 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna
2011 1904 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/238/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów
2011 1747 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalno-Mieszkaniowego w Przytocznej
2011 1746 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów
2011 1749 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/203/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków Gminnego Zakładu Komunalno - Mieszkalnego w Przytocznej
2011 1748 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Przytoczna
2011 1410 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/208/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2011 1411 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
2011 1412 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu „Społecznika Roku Gminy Przytoczna”
2011 852 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przytoczna i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 853 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 742 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 98 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów
2011 138 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2011 139 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1633 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia opłaty miejscowej
2010 1632 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości
2010 1631 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego i leśnego
2010 1636 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1635 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2010 1634 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1406 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLV/242/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 899 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/227/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach pomocy społecznej na terenie Gminy Przytoczna
2010 903 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przytoczna
2010 483 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 218 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru złoża kruszyw Dębowiec III pole W, w obrębie Dębówko
2010 107 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna w obrębie miejscowości: Chełmsko-Nowa Niedrzwica, Goraj
2010 89 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Przytoczna
2009 2195 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego i leśnego
2009 2196 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości
2009 2039 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/128/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 93, poz. 1402 z dnia 15 września 2008 r.)
2009 2038 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Przytoczna
2009 1837 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1693 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej
2009 1694 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1695 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2009 1531 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/128/2008 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 93, poz. 1402 z dnia 15 września 2008r.)
2009 1217 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie statutu Gminy Przytoczna
2009 1218 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1219 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 810 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2009 809 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2009 808 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/173/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia zmian do uchwały Nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego w Przytocznej
2009 811 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
2009 814 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2009 813 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 812 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2009 652 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 marca 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Przytoczna
2009 653 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r, w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie
2009 579 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIX/244/2002 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Przytoczna i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 578 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 284 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru złóż kruszywa Dębowiec II (część) i Dębowiec III pole E w obrębach Dębówko i Gaj
2009 71 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/142/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna
2009 72 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/146/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych