Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 262

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2006 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/95/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Santok
2019 2007 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/97/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo.
2019 1611 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy Santok z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.
2019 1380 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy Santok z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1342 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Gminy Santok z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Santok
2019 1153 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok
2019 1154 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagsopodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek o numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2. 232/3, 232/1, 235/1 i 233.
2019 989 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2019
2019 990 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Santok z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2019 roku.
2019 120 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019
2019 121 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 104 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich oraz przekazania Wójtowi Gminy Santok uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z sal wiejskich na terenie Gminy Santok
2019 105 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy Santok z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr XXXVI/298/17 z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok
2018 3038 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Santok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów.
2018 2881 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Santok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Santok
2018 2880 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Santok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2019
2018 2883 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Santok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 2882 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Santok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2814 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok
2018 2815 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie gminy Santok przed podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2415 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr L/391/18 Rady Gminy Santok z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Santok
2018 2350 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/18 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz placowi w miejscowości Santok
2018 2247 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/18 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Santok
2018 2220 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/389/18 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Santok przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2046 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo
2018 2045 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów.
2018 2047 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, jak również nauczycieli niewymienionych w art 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2018 2049 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Santok
2018 2048 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/18 Rady Gminy Santok z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1904 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/18 Rady Gminy Santok z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1605 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości  Janczewo.
2018 1383 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/361/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1244 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/18 Rady Gminy Santok z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo.
2018 925 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2018
2018 924 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/347/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo.
2018 927 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 926 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Santok na okręgi wyborcze
2018 510 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/340/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2018 511 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/341/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok
2018 512 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/343/18 Rady Gminy Santok z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 321 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/335/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów.
2018 320 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/332/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2018 323 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/333/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Santok
2018 322 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLI/334/18 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określania wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2017 2525 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/17 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2526 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/17 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2018 rok na obszarze Gminy Santok
2017 2527 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/17 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017
2017 2372 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2017 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok.
2017 2373 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/304/17 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 2096 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno
2017 2097 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów
2017 2098 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Santok
2017 2052 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik
2017 2053 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno
2017 2050 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów
2017 2051 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce
2017 2054 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice
2017 2057 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santok
2017 2058 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo
2017 2055 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe
2017 2056 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie
2017 2038 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
2017 2037 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice
2017 2040 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo
2017 2039 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo
2017 1955 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/17 Rady Gminy Santok z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 1962 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/17 Rady Gminy Santok z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 1926 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
2017 1925 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2017 1924 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Santok
2017 1930 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 1929 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Wawrowie
2017 1927 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/17 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów, dla działki o nr. ewid. 109/11
2017 1355 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/17 Rady Gminy Santok z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo.
2017 1356 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/17 Rady Gminy Santok z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 1176 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/17 Rady Gminy Santok z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janczewo.
2017 1175 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/17 Rady Gminy Santok z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2017 854 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/226/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok
2017 791 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2017
2017 790 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/224/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2017 789 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/223/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gralewo i Janczewo
2017 794 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/229/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2017 793 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/228/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok
2017 792 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/227/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 291 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/17 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 15
2017 276 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/17 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Santok
2017 135 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017
2017 46 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok
2017 47 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Santok.
2017 48 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/16 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
2016 2405 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2017 rok na obszarze Gminy Santok
2016 2404 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Santok
2016 2407 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2016 2406 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2016 1941 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Santok dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
2016 1942 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
2016 1943 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/16 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie
2016 1829 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/16 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2016 1830 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/16 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic na drogi gminne w miejscowości Czechów
2016 1831 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/16 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drogę kategorii powiatowej w miejscowości Czechów
2016 1570 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/170/16 Rady Gminy Santok z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2016 1568 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXII/172/16 Rady Gminy Santok z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
2016 1266 2016-06-17 Uchwała Uchwała nr XXI/156/16 Rady Gminy Santok z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czechów
2016 1084 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/149/16 Rady Gminy Santok z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2016 574 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/16 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2016
2016 573 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/16 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 572 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Gminy Santok z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania lub ruchem drogowym na drogach kategorii gminnej
2016 303 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Gminy Santok z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Santok, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2016 302 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XVII/119/16 Rady Gminy Santok z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2016 301 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XVII/118/16 Rady Gminy Santok z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku.
2016 172 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/113/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2016
2015 2766 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku
2015 2602 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/110/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych , prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla logopedy
2015 2601 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/109/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009 r dotyczącej przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.
2015 2170 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/101/15 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwaly nr XIII/94/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2171 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/102/15 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
2015 2172 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/103/15 Rady Gminy Santok z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok nr XIII/98/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2041 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
2015 2040 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2039 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Santok w przedmiocie projektów statutów sołectw
2015 2038 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/96/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2015 2037 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/94/15 Rady Gminy Santok z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 1834 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Santok z dnia 27 października 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2016
2015 1719 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2015r. w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania
2015 1604 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2015 1603 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr X/77/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Santok
2015 1016 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/64/15 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu "A i B" w Santoku i nadania statutu
2015 879 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich
2015 664 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2015 665 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr vi/49/15 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipki Wielkie
2015 454 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2015
2015 412 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Santok z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Wawrów – działki nr ewid. 5/50, 5/80, 5/81.
2015 409 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Santok z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lipkach Wielkich.
2015 229 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015 - 2019
2015 228 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lipek Małych w zakresie projektu nowego statutu sołectwa
2015 85 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Santok
2014 2450 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2015
2014 2131 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/14 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Santok
2014 2132 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/14 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2014 2133 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/14 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014 1759 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/14 Rady Gminy Santok z dnia 29 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2014 1592 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/315/14 Rady Gminy Santok z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok obręb Wawrów, na działkach o nr ewid. 166/10, 166/12, 166/13, 174/1 oraz na części działek o nr ewid. 174/2, 175/1
2014 1588 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Santok z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wawrów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 196/101, obręb Gralewo, dla działki o numerze ewidencji gruntów 203
2014 1585 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLI/313/14 Rady Gminy Santok z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok – obręb Nowe Polichno i Stare Polichno
2014 1295 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/308/14 Rady Gminy Santok z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Czechów, dla działki o numerze ewidencji gruntów 114
2014 1294 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/307/14 Rady Gminy Santok z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy Typu "A i B" w Santoku i nadania statutu
2014 799 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/14 Rady Gminy Santok z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 800 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/14 Rady Gminy Santok z dnia 31 marca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2014 317 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/14 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 316 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/14 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 319 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo, Wawrów
2014 318 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/14 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2014 238 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/13 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
2013 2372 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Gminy Santok z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Santok
2013 2359 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/13 Rady Gminy Santok z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 2360 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/13 Rady Gminy Santok z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Santok
2013 2171 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/13 Rady Gminy Santok z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 1610 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Santok.
2013 1609 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/226/13 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Santok
2013 1612 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/238/13 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości Janczewo.
2013 1611 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/236/13 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy miejscowościami Wawrów i Janczewo w gminie Santok
2013 1292 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/13 Rady Gminy Santok z dnia 7 maja 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Santoku
2013 1175 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/13 Rady Gminy Santok z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach i nieruchomościach gruntowych, stanowiacych własność Gminy Santok.
2013 1171 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/13 Rady Gminy Santok z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Santok
2013 850 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/13 Rady Gminy Santok z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2013 851 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/13 Rady Gminy Santok z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 376 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/181/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
2012 2923 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/192/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 2922 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/191/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2012 2921 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/185/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Santok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2924 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/193/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2927 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/196/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Santok, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2926 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/195/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2925 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/194/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2640 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Santok z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 2139 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Gminy Santok z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2013 rok na obszarze Gminy Santok.
2012 1821 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/163/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 1745 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Santok na okręgi wyborcze.
2012 1746 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/167/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo
2012 1432 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Santok z dnia 24 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie Janczewo
2012 1227 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/112/11 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. gruntu 38/26 – w obrębie Wawrów
2012 1097 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/148/12 Rady Gminy Santok z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2012 948 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Santok z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 730 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Gminy Santok z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Santoku oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 731 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/133/12 Rady Gminy Santok z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Santok na rok 2012
2012 732 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Gminy Santok z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2012 474 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
2012 103 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/111/11 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/101/11 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2963 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/99/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2725 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/101/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2724 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/100/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Santok.
2011 2727 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2726 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego
2011 2054 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Santok z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w Santoku oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 1845 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2011 1685 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Santok z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2011 1686 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Santok z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wawrowie
2011 1687 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Santok z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Santok
2011 1491 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Santok z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Santok.
2011 1317 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik
2011 1316 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów
2011 1319 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe
2011 1318 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie
2011 1313 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
2011 1312 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice
2011 1315 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo
2011 1314 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo
2011 1325 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno
2011 1324 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno
2011 1328 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2011 1326 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów
2011 1321 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce
2011 1320 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice
2011 1323 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santok
2011 1322 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo
2011 1139 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2011 876 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Santok z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
2011 521 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr LIX/329/10 Rady Gminy Santok z dnia 28 października 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości WAWRÓW obejmującego obszar: zachodni fragment obrębu WAWRÓW
2011 551 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Santok z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Santok w zakresie projektów nowych statutów sołectw
2011 381 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Santok z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 382 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Santok z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Santok w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1849 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/164/08 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2010 1657 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/301/10 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Santok obejmujących tereny w miejscowościach: Czechów, Janczewo, Górki,
2010 1662 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX/331/10 Rady Gminy Santok z dnia 28 października 2010r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2011 rok na obszarze Gminy Santok.
2010 1503 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/324/10 Rady Gminy Santok z dnia 7 października 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki na terenie gminy Santok.
2010 1504 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/325/10 Rady Gminy Santok z dnia 7 października 2010r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1286 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/316/10 Rady Gminy Santok z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2010 1111 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LIV/303/10 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 915 2010-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/297/10 Rady Gminy Santok z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 859 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/09 Rady Gminy Santok z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
2010 471 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/10 Rady Gminy Santok z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
2010 472 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/275/10 Rady Gminy Santok z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład mienia Gminy Santok
2010 473 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/276/10 Rady Gminy Santok z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: zmiany stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości Gminy Santok
2010 414 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr L/284/10 Rady Gminy Santok z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wawrów
2010 302 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/10 Rady Gminy Santok z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Santok
2010 60 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/260/09 Rady Gminy Santok z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Santok na lata 2010-2014
2010 61 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/09 Rady Gminy Santok z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok.
2010 50 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok
2010 59 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/259/09 Rady Gminy Santok z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uznania stanowiska kłoci wiechowatej pod nazwą "Kłociowisko" zlokalizowanego w leśnictwie Janczewo w oddziale 569 d (część dz. nr 742, obręb Janczewo, gm. Santok), jako użytek ekologiczny.
2009 2086 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/248/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok
2009 2085 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład Gminy Santok
2009 2087 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2009 2110 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/253/09 Rady Gminy Santok z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2009 2005 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Santok
2009 1828 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/252/09 Rady Gminy Santok z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/250/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1612 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 1613 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2010 rok na obszarze Gminy Santok.
2009 1517 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/164/08 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 1437 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/236/09 Rady Gminy Santok z dnia 11 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santok, Gralewo, Wawrów
2009 1121 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XL/227/09 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminy Santok
2009 1046 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1047 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2009 1048 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 934 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/09 Rady Gminy Santok z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uznania stanowiska kłoci wiechowatej pod nazwą "Kłociowisko" zlokalizowanego w leśnictwie Janczewo w oddziale 569d, jako użytek ekologiczny
2009 795 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przdszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2009 796 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 797 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/09 Rady Gminy Santok z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokosci nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2009 606 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/09 Rady Gminy Santok z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkól i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów
2009 607 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/09 Rady Gminy Santok z dnia 19 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów
2009 405 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/08 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2009 279 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2009 119 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/163/08 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Santok