Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 185

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2062 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2019 2041 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bielawy
2019 2040 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedlisko
2019 2039 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlisko oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2019 2044 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Piękne Kąty
2019 2043 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borowiec
2019 2042 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Różanówka
2019 1977 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1333 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V/26/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1334 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i wyznaczenia inkasentów
2019 1248 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Piękne Kąty
2019 1238 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bielawy
2019 1237 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siedlisko
2019 1240 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Borowiec
2019 1239 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Różanówka
2019 746 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.
2019 745 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlisko w 2019 roku.
2019 684 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr XL/260/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlisko”
2019 16 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 17 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2019 18 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2817 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Siedlisko
2018 2689 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2690 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2643 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Siedlisko
2018 1997 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2018 1998 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1837 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVI/236/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko
2018 1569 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniające dziennego opiekuna na terenie Gminy Siedlisko.
2018 1571 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlisko
2018 1438 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 1413 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko
2018 1414 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlisko
2018 1085 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siedlisko na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1086 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Siedlisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1033 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlisko w 2018 roku.
2018 99 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2018 rok
2017 2713 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 2288 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2289 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2059 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siedlisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2041 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Siedlisko
2017 1625 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Siedlisko
2017 1361 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Siedlisko
2017 1022 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 668 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2017 rok
2017 615 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlisko w 2017 roku.
2017 616 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania.
2017 319 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Siedlisko
2017 316 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko
2017 149 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2017 150 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 144 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Siedlisko za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienie od tych opłat a także trybu ich pobierania
2016 2239 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2238 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/137/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2237 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Siedlisko
2016 1846 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko
2016 1845 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 września 2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku
2016 1844 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 września 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1843 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 września 2016r. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siedlisko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1842 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siedlisko
2016 1530 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko
2016 1180 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XV/100/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Siedlisko
2016 1179 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 835 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/101/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/158/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 09 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siedlisko.
2016 834 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Siedlisko
2016 833 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/99/2016 Rady Gminy Siedlisko z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Siedlisko, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 128 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2016 rok
2015 2586 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 2473 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 2472 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2471 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1882 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1883 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlisko
2015 1749 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1483 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Siedlisko przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 1474 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1363 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Siedlisko
2015 1077 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli
2015 1055 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXV/243/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2015 1054 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie gminy Siedlisko
2015 1053 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siedlisko
2015 733 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej na obszarze Gminy Siedlisko i wyznaczenia inkasenta
2015 732 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 533 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2015 rok
2015 294 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym strażaków Ochotniczych Staży Pożarnych w Gminie Siedlisko
2015 293 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siedlisko
2014 2279 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siedlisko
2014 2248 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2014 2235 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1879 2014-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 1560 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez gminę Siedlisko
2014 1559 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2014 1178 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Siedlisko, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 1172 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siedlisko.
2014 928 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 marca 2014r. w sprawiew programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko
2014 866 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 826 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Siedlisko w sprawie podziału gminy Siedlisko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 361 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 362 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 360 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 139 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2014 rok
2014 124 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
2013 2416 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2391 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 2386 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2079 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr xxv/177/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Siedlisko
2013 1672 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko
2013 1673 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko
2013 1237 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko
2013 330 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2013 rok
2012 2606 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 2576 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2475 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 1870 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1871 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 1872 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 1865 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału gminy Siedlisko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1866 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału gminy Siedlisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1285 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2012 1228 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościami.
2012 1174 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko
2012 900 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/158/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 09 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siedlisko.
2012 555 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskichna terenie Gminy Siedlisko
2012 556 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IV/30/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2012 557 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko
2012 550 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2012 rok
2011 2909 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 2916 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku
2011 2502 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 2501 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2503 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych obowiązujących na terenie Gminy Siedlisko.
2011 2505 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sioedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2504 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie oniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 roku.
2011 2464 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlisko
2011 2465 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.
2011 2293 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko
2011 2294 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/64/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Siedlisko.
2011 2295 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/69/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Gminy Siedlisko.
2011 1872 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1818 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIII/241/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej w Siedlisku.
2011 1185 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie : zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siedlisko
2011 1145 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/141/2008 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadanych psów na obszarze gminy.
2011 1144 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty targowej na obszarze gminySiedliskoi wyznaczenia inkasentów
2011 1146 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/187/2009 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1148 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko.
2011 1147 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie Regulaminu dotyczącego udzielania dotacji z budżetu Gminy Siedlisko osobom fizycznym nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, ktore wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2011 1131 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/44/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 931 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010 r., w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla Dorosłych w Siedlisku.
2011 930 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych na terenie Gminy Siedlisko
2011 929 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych
2011 934 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko.
2011 933 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będącymi własnością Gminy Siedlisko.
2011 932 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Siedlisko
2011 812 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
2011 811 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/2008 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminny
2011 813 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomość oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 815 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 814 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 749 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2011 rok
2011 569 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 403 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla Dorosłych w Siedlisku
2011 197 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Siedlisko
2011 198 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz w sprawie sposobu określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2010 1808 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Siedlisko
2010 1688 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1112 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian do uchwały nr II/6/2002 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 listopada 2002 r. uchwalającej Statut Gminy Siedlisko
2010 1113 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze utworzone na terenie Gminy Siedlisko
2010 1114 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Siedlisko
2010 1017 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2009 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2010 rok
2010 925 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw w Siedlisku
2010 381 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2009 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Siedlisku”
2010 382 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2009 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2009r. W sprawie zmiany do uchwały Nr XVI/144/2000 z dnia 20 września 2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny zakład Gospodarczy w Siedlisku z siedzibą w Siedlisku
2010 383 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2009 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIII/227/2001 z dnia 25 września 2001 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku
2009 1737 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Siedlisko
2009 1736 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1739 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/144/08 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1738 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1137 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 996 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siedlisko na 2009r.
2009 874 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom na terenie miejscowości Siedlisko
2009 875 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlisko
2009 571 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlisko
2009 572 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siedlisko
2009 102 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/136/08 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siedlisko