Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 308

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2050 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 37/2019 Wójta Gminy Skąpe w sprawie zakazu podlewania wodą z wodociągów gminnych ogrodów, terenów zielonych w Ołoboku, Niesulicach i Łąkiem
2019 2014 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Ośrodek Wczasowy „IRENA” Ewa Kąpińska i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
2019 2015 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1724 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe oraz określenia granic ich obwodów
2019 1725 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „ZHP Świdnica” i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca
2019 1726 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2019 1362 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2019 1363 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Skąpe w 2019 roku
2019 1364 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie Gminy Skąpe
2019 800 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2019 801 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 285 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Skąpe oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 286 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora” dla mieszkańców Gminy Skąpe
2019 287 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skąpe
2019 49 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2019 rok
2018 3116 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe
2018 2869 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2870 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku
2018 2858 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2018 2857 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2856 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2859 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2018 2862 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe
2018 2861 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2018 2860 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2018 2420 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/402/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skąpe
2018 2351 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Skąpe
2018 1891 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/395/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2018 1890 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/394/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1893 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/397/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 1892 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XLII/396/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2018 1887 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/388/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skąpe
2018 1717 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/380/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Naukowego Wójta Gminy Skąpe za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Skąpe
2018 1707 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/378/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Skąpe oraz sposobu ich rozliczania
2018 1708 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XLI/379/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk których organizatorem jest Gmina Skąpe
2018 1368 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/372/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1369 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XL/373/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
2018 1191 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwał Rady Gminy Skąpe w sprawie statutów sołectw i osiedla
2018 1172 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/361/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2018 roku na terenie Gminy Skąpe
2018 1171 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Skąpe w 2018 roku
2018 1174 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2018 1173 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/363/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Skąpe
2018 1082 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/353/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 754 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/350/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych
2018 746 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 747 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 446 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2018 447 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2018 177 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2018 170 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/334/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Skąpe
2018 171 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/335/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe
2017 2845 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok
2017 2846 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 2691 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku
2017 2690 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 2290 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2017 2261 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Skąpe, w której pobiera się opłatę miejscową
2017 2262 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 października 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2017 2263 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1314 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/272/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Niesulice, gmina Skąpe
2017 1311 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2017 1174 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/265/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe.
2017 1126 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na terenie Gminy Skąpe
2017 1111 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/263/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych
2017 1110 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe
2017 401 2017-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2017 422 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Skąpe
2017 394 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 303 2017-02-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2017 302 2017-02-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 105 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2017 rok
2016 2824 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w uchwale Nr XXIII/227/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ołobok, gmina Skąpe
2016 2720 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Ołobok, gmina Skąpe
2016 2701 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2016 2700 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Skąpe
2016 2673 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2663 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2016 2664 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Skąpe
2016 2665 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2016 2444 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
2016 2443 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2016 2183 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2016r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2016 2175 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/204/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2016 2174 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2016 2173 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2016 1907 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 1752 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2016 1730 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe
2016 1307 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/178/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1306 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/181/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2016 1305 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/180/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2016 1304 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/179/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1303 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/177/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1302 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2016 1301 2016-06-27 Uchwała Uchwała nr XVII/173/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Skąpe
2016 1182 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XVI/165/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 maja 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 1150 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe
2016 1035 2016-05-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2016 1029 2016-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1027 2016-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe
2016 994 2016-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2016 995 2016-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad polityki czynszowej na najem lokali mieszkalnych i socjalnych w Gminie Skąpe
2016 975 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skąpe oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 973 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skąpe i niepublicznych przedszkoli
2016 974 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIV/155/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przekazywania sołectwom Gminy Skąpe nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Skąpe
2016 567 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe
2016 566 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2016 565 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 564 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazywania sołectwom Gminy Skąpe nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenach gminy Skąpe
2016 563 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2016 562 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 7 marca 2016r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2016 72 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/121/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe
2016 71 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/118/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok
2015 2349 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/115/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 2334 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/112/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 2333 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/111/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku
2015 2336 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/114/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2015 2335 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/113/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2015 1959 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/102/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2015 1968 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/104/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2015 1957 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/103/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2015 1955 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Skąpe
2015 1954 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/100/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2015 1630 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr IX/93/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne na terenie gminy Skąpe
2015 1629 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/94/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 września 2015r. w sprawie Regulaminu porządkowego na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Skąpe
2015 1628 2015-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/96/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach do sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do senatu Rzeczpospolitej Polskiej
2015 1412 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe
2015 1194 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/81/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 1193 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/80/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1192 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/78/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Skąpe w referendum ogólnokrajowym
2015 1191 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/76/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad polityki czynszowej na najem lokali mieszkalnych i socjalnych w Gminie Skąpe
2015 1020 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/69/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 691 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/53/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 690 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2015 683 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr V/60/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 239 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/48/2015 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Skąpe
2015 18 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2015
2015 12 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niesulice i terenów przyległych
2014 2368 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2014 2369 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2370 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2078 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/400/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2014 2065 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/397/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2014 2066 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/398/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2014 2067 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/403/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2014 2063 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LI/399/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2014 2062 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LI/404/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w spawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
2014 1853 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Radoszynie
2014 1847 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/391/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2014 1644 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2014 1643 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 12 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1315 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" na terenie Gminy Skąpe
2014 1316 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Ciborzu, Gmina Skąpe
2014 1155 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/364/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Skąpe
2014 1003 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 834 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 625 2014-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2014 525 2014-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe”
2014 512 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skąpe, warunków i zasad z nich korzystania
2014 502 2014-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2014 493 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2014 487 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLII/333/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem
2014 488 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2014 200 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XL/315/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 187 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/319/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 145 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/317/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 stycznia 2014r. zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2014 146 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 147 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/320/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 9 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XL/308/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014
2013 2899 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/313/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skąpe na lata 2014 - 2019
2013 2760 2013-12-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe
2013 2740 2013-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2741 2013-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2013 2742 2013-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom
2013 2734 2013-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe
2013 2394 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2013 2395 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2013 2392 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2013 2393 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 2176 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2013 2175 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2013 2172 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2013 2173 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2013 2174 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2013 1995 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 1817 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Skąpe
2013 1693 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 1521 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1411 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1412 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1404 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1405 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia
2013 1236 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom
2013 1211 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 932 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagradzania
2013 859 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2013 744 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 450 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2013 328 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013
2013 154 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu osiedla Cibórz
2012 2886 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2887 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2888 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2012 2873 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2012 2872 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Zawisze
2012 2871 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Węgrzynice
2012 2874 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom
2012 2877 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2876 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 2875 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2012 2859 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Podła Góra
2012 2858 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Pałck
2012 2860 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Radoszyn
2012 2862 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Skąpe
2012 2861 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Rokitnica
2012 2852 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Ołobok
2012 2846 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Międzylesie
2012 2847 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Niekarzyn
2012 2848 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Niesulice
2012 2841 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Kalinowo
2012 2842 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Łąkie
2012 2839 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Darnawa
2012 2833 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu sołectwa Błonie
2012 1920 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2012 1919 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2012 1922 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2012r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2012 1921 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2012 1795 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedla Gminy Skąpe
2012 1793 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1794 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1692 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2012 1693 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 1694 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2012 1591 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/168/2008 Rady Gminy Skąpe z dnia 31.10.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2012 1466 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom
2012 1013 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2012 668 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2012 667 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe
2012 666 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe
2012 669 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 672 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 671 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2012 670 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 426 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012
2012 363 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 362 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2012 231 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Skąpe, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 230 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych
2011 2891 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 2892 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2011 2533 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 2534 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2011 2531 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2011 2532 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2011 2537 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2012
2011 2538 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2011 2535 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2011 2536 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 2364 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 2365 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2011 2178 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
2011 1963 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.
2011 1801 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
2011 1424 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 1095 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 1096 2011-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 701 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 282 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i usługowej w miejscowości Niesulice – obręb Ołobok, gmina Skąpe.
2011 241 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LIV/372/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011.
2011 242 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LIV/373/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Skąpem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 121 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/369/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2011 120 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/368/2010 z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2011 123 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem
2011 122 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 1864 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/364/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skąpe
2010 1865 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/370/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1677 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/367/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2010 1678 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/368/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2010 1679 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/369/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2010 1464 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LIII/353/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drogom publicznym, stanowiącym własność Gminy Skąpe
2010 1465 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LIII/358/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010 1284 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LII/351/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1076 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LI/328/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010r.
2010 705 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 716 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2010 717 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 599 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 marca 2010r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Skąpem
2010 468 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe
2010 469 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe"
2010 444 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2010
2010 193 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Publicznej Szkole Podstawowej i m. Janusza Korczaka w Międzylesiu
2010 194 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 201 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
2010 79 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe.
2010 53 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2009 1910 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2009 1909 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2009 1908 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2009 1632 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/08 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2009
2009 1465 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr Nr XL/244/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i innej towarzyszącej w miejscowości Międzylesie, gmina Skąpe
2009 1214 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, placówek gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Skąpe
2009 981 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 982 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
2009 634 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu
2009 511 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
2009 512 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe
2009 350 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 351 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Skąpe