Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 184

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1376 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.31.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.49.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Stare Kurowo.
2019 1375 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.30.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Kurowo
2019 1377 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.34.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonym przez Gminę Stare Kurowo.
2019 1379 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo
2019 1378 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.207.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z 23 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 596 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.24.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2019 597 2019-02-27 Uchwała Uchwała nr IV.25.2019 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo.
2019 266 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2019 rok.
2018 2895 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  domu” na lata 2019-2023.
2018 2896 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2022
2018 2892 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo na 2019 rok
2018 2893 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2018 2894 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
2018 2403 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVI.234.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Kurowo
2018 2148 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIV.230.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo
2018 1855 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLII.215.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2017 rok
2018 1660 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII.221.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Stare Kurowo
2018 1661 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII.223.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym, który prowadzi działalność na terenie Gminy Stare Kurowo
2018 756 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.204.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 755 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.203.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 758 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.209.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie
2018 757 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.207.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2018 275 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.197.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany powierzchni oraz pozbawienia części drogi Nr 005417F ul. Dworcowej w Starym Kurowie kategorii drogi gminnej publicznej, a także przywrócenia jej do kategorii dróg gminnych wewnętrznych
2018 276 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.199.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonym przez Gminę Stare Kurowo.
2018 277 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII.200.2018 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 143 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.189.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2018 rok
2017 2582 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.184.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 2557 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.181.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Stare Kurowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2022
2017 2558 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.182.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Stare Kurowo
2017 2559 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.183.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo na 2018 rok
2017 1517 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX.171.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Stare Kurowo
2017 1516 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 1515 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Kurowo
2017 1287 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIX.160.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2016 rok
2017 1286 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Kurowo na lata 2017 – 2021
2017 1285 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1284 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 853 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Kurowo
2017 847 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.154.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo
2017 848 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.155.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Kurowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2017 849 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Kurowo i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
2017 148 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV.134.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2017 rok
2017 36 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV.140.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 37 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych
2017 38 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Kurowo
2016 2504 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.128.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 2503 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.127.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo na 2017 rok
2016 2502 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.126.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 2507 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.131.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Stare Kurowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2506 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.130.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2505 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.129.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Stare Kurowo
2016 1820 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XX.114.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 1821 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XX.115.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
2016 1822 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XX.116.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Stare Kurowo w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz zasad jego wypłacania
2016 1398 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX.110.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
2016 1167 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XVII.97.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2015 rok
2016 1144 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVII.104.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Stare Kurowo w działaniach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz zasad jego wypłacania
2016 967 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI.96.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo
2016 947 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XVI.94.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej oraz zasad jej poboru
2016 781 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XV.87.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Kurowo
2016 765 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XV.85.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 marca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych
2016 316 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII.66.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2016 rok
2016 276 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV.79.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2016 275 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV.78.2016 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo
2016 21 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII.71.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie warunków i kryteriów udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy Stare Kurowo
2015 2458 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.65.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad jej poboru
2015 2457 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.64.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na lata 2012 – 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 1964 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.59.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1963 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.58.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo na 2016 rok
2015 1966 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.61.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pławin
2015 1965 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej oraz zasad jej poboru
2015 1710 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1709 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII.52.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych
2015 1257 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.49.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Stare Kurowo
2015 974 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VI.43.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015r. w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2015 973 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 19 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2014 rok.
2015 655 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V.34.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 155 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III.6.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2015 rok
2015 125 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na lata 2012 – 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2015 124 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2094 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.269.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2092 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.266.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych publicznych na terenie miejscowości Rokitno, Gmina Stare Kurowo
2014 2079 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.262.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień odtego podatku na terenie gminy Stare Kurowo
2014 2080 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.263.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku
2014 2081 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.264.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2014 1859 2014-10-17 Uchwała Uchwała nr XLV.259.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 15 października 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XX.113.2012 Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze
2014 1447 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI.251.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Stare Kurowo
2014 1340 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL.246.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rokitno
2014 1341 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL.247.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stare Kurowo
2014 1342 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL.248.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Stare Kurowo
2014 1053 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.242.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 16 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2014 1052 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.238.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 16 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2013 rok
2014 589 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.222.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Stare Kurowo w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym oraz zasad jego wypłacania
2014 590 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.224.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 591 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.225.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 582 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.219.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w numerze uchwały z dnia 17 stycznia 2014 roku
2014 583 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.220.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łącznica
2014 584 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.221.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stare Kurowo
2014 197 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.215.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 198 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.216.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 125 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.208.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2014 rok
2013 2638 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV.203.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na lata 2012 – 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2013 2619 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV.200.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo
2013 2620 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV.201.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku
2013 2621 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV.202.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Kurowo
2013 2102 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.190.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie
2013 2103 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.192.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Kurowie
2013 2104 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.193.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 1683 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.181.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Kurowo
2013 1420 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII.171.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2012 rok
2013 1407 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII.176.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2013 1086 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.169.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Kurowo
2013 1085 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.167.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: założenia przedszkola publicznego, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania Statutu
2013 1079 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.163.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Kurowo
2013 1078 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.162.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. o uchyleniu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Stare Kurowo
2013 1080 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.164.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. o uchyleniu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1082 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.166.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1081 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII.165.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 marca 2013r. o uchyleniu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 334 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV.145.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 246 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.139.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2013 rok.
2013 239 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Kurowo.
2013 240 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.146.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 241 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Stare Kurowo.
2012 2943 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV.150.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Kurowo.
2012 2482 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.135.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 2481 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.136.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 2480 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.132.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2485 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.134.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na lata 2012 – 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 2484 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.133.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Kurowo.
2012 2483 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.131.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Kurowo.
2012 1976 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII.123.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Stare Kurowo.
2012 1977 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII.124.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku.
2012 1774 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI.116.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Stare Kurowo.
2012 1620 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX.110.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.
2012 1621 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX.113.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe okręgi wyborcze.
2012 1579 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIX.108.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
2012 1379 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII.97.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 1 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Kurowo.
2012 1367 2012-07-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.101.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.
2012 1191 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVII.94.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2011 rok.
2012 829 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV.85.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stare Kurowo na lata 2012 - 2016.
2012 828 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV.83.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie.
2012 831 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV.88.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 830 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV.87.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Kurowo.
2012 660 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII.76.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie: warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
2012 536 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII.75.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stare Kurowo.
2012 239 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII.65.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2012 rok.
2012 128 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.72.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia na lata 2012 – 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 23 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XII.71.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo
2011 2959 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr X.60.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 2663 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X.56.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo.
2011 2664 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X.57.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku.
2011 2665 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X.58.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Kurowo.
2011 2466 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr IX.51.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 września 2011r. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania.
2011 2126 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.52.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.
2011 2127 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.53.2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stare Kurowo.
2011 2081 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2010 rok.
2011 1729 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie.
2011 1730 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania.
2011 1731 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1248 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Stare Kurowo oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny.
2011 966 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Stare Kurowo
2011 967 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 785 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo.
2011 558 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2011 rok.
2011 449 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kurowo
2011 62 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/258/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkującym na terenie gminy Stare Kurowo.
2011 63 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo.
2010 1729 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2010 XXXIX/234/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 1718 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/255/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo.
2010 1719 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/256/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gmny Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku.
2010 1145 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLI/243/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Stare Kurowo.
2010 606 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stare Kurowo i nabywania nieruchomości do zasobu gminnego.
2010 441 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Kurowo na 2010 rok.
2010 202 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Stare Kurowo.
2009 1826 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo.
2009 1827 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku.
2009 1684 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola Komunalnego, przekraczające podstawę programową
2009 1523 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 740 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 738 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.
2009 739 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.
2009 461 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/08 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Kurowo na 2009r.
2009 401 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/140/08 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Starym Kurowie
2009 39 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/08 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania