Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 248

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1651 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Trzebiel w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2019 1652 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2019 1653 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 863 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiel
2019 864 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 550 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Trzebiel
2019 549 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/21/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Trzebiel publicznym przedszkolu samorządowym oraz określenia warunków zwolnienia z tych opłat
2019 552 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2019 551 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 240 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2019 241 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2019 roku.
2019 107 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 106 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
2019 109 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2019
2019 108 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel na rok 2019.
2018 2372 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2018 2371 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
2018 2373 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2018 2375 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiel
2018 2374 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 2228 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2018 1588 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebiel
2018 1589 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiel
2018 855 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebiel na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 856 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebiel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 374 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat udzielanych przy zbywaniu w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Trzebiel
2018 373 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiel
2018 375 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Trzebiel Publicznym Przedszkolu Samorządowym oraz określenia warunków zwolnienia z tych opłat
2018 377 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu
2018 376 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2018 Rady Gminy Trzebiel z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2018 roku.
2017 2857 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2856 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2017 2859 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2018
2017 2858 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2017 2201 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2202 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/238/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Trzebiel
2017 2199 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku
2017 2200 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Trzebiel
2017 2205 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2017 2206 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2017 2203 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
2017 2204 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
2017 2018 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2017 2017 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2017 2019 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 2021 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2017 2020 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2017 1487 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebiel i jej jednostkom organizacyjnym
2017 1058 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2017 1057 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów , wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2017 799 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 577 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Trzebiel dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 578 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Trzebielu i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Trzebiel oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 572 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2017 roku.
2017 571 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel.
2017 205 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel.
2017 204 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2017 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Trzebiel publicznym przedszkolu samorządowym oraz określenia warunków zwolnienia z tych opłat
2017 57 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2017
2016 2308 2016-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/113/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2016 2083 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchylenia uchwały XXXIII/202/06 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom
2016 2082 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie gminy
2016 2081 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2016 1362 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2016 1361 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1360 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebiel
2016 1359 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1358 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiel
2016 1075 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XV/91/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
2016 1002 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Trzebiel
2016 825 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2016 466 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/74/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Trzebiel dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 467 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/76/2016 Rady Gminy Trzebiel z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2016 roku.
2015 2730 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel.
2015 2706 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2015 2705 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 2708 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2016
2015 2707 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie budowy pomnika w miejscowości Żarki Wielkie
2015 2667 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 2666 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2015 2665 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek od nieruchomości
2015 2668 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2015 2671 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
2015 2670 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 2669 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2015 2138 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2015 2137 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 2136 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
2015 2135 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 2134 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
2015 1677 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1676 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 września 2015r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2015 1316 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej
2015 1008 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 maja 2015r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu.
2015 983 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu
2015 982 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2015 601 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola Publicznego w Trzebielu i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Trzebiel oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 489 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2015
2015 347 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
2015 346 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2015 336 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 2477 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budowy pomnika w miejscowości Żarki Wielkie
2014 2476 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2014 2021 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 2020 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.
2014 1757 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 września 2014r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2014 1393 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Trzebiel
2014 1392 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uznania za formę ochrony przyrody
2014 950 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2014 951 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiel
2014 518 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 517 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 519 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 521 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzebiel
2014 520 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.
2014 140 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2014
2013 2853 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2013r. określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2013 2667 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiel
2013 2668 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Trzebiel publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2013 2527 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 2340 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
2013 2339 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiel miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2341 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2013 2343 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2013 2342 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
2013 2041 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 września 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Trzebiel.
2013 2037 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 1526 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy w Trzebielu z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy, nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz oddawania nieruchomości w dzierżawę lub najem i ustalania wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego
2013 1527 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 860 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiel
2013 861 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 735 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiel na lata 2013-2017
2013 730 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2013 269 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2013
2012 2951 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 2950 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 2949 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiel
2012 2954 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2953 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 2952 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebiel
2012 2325 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 listopada 2012r. o zmianie uchwały Nr XIII/63/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2012 2326 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2012 2327 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 1929 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebiel, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebiel oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 1928 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2012r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Trzebiel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1930 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
2012 1932 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2012 1931 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 1655 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 7 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Trzebiel na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1141 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2012 1142 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów i pedagogów
2012 1143 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XI/51/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży dla uczniów klas trzecich szkoły gimnazjalnej
2012 753 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2012 754 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiel w 2012 roku.
2012 586 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 137 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2012
2012 46 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 45 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
2012 8 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek od nieruchomości
2012 9 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklarcji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2012 10 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklarcji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
2011 2808 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatków i oplat lokalnych
2011 2809 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2011 2810 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2011 2269 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 października 2011r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Trzebiel oraz gruntów z nimi związanych
2011 1669 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2011 1668 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1671 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Trzebiel przy przejściu granicznym w miejscowości Olszyna do kategorii dróg gminnych
2011 1670 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/247/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1539 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Trzebiel (Rondo Jana Pawła II).
2011 1540 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Trzebiel.
2011 1040 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2011 1039 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminu wynagrodzenia za inkaso
2011 1042 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1041 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 462 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 447 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
2011 464 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebielu publicznego przedszkola samorządowego
2011 463 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/245/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
2011 337 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kamienica n/Nysą Łużycką.
2011 336 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kałki.
2011 335 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jędrzychowiczki.
2011 340 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Łuków.
2011 339 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Królów.
2011 338 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Karsówka - Wierzbięcin - Siemiradz.
2011 334 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXv/217/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jędrzychowice.
2011 330 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chwaliszowice.
2011 329 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chudzowice.
2011 328 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Buczyny.
2011 333 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jasionów.
2011 332 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dębinka.
2011 331 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Czaple.
2011 341 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marcinów.
2011 351 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Trzebiel.
2011 350 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Strzeszowice.
2011 349 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stare Czaple.
2011 354 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żarki Wielkie.
2011 353 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żarki Małe.
2011 352 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Włostowice.
2011 348 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Siedlec - Bukowina.
2011 344 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Czaple - Bronowice - Pustków.
2011 343 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Niwica - Gniewoszyce.
2011 342 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mieszków.
2011 347 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rytwiny.
2011 346 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Przewoźniki.
2011 345 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Olszyna.
2011 232 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gmint Trzebiel na rok 2011
2011 205 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2011 166 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Trzebiel.
2011 206 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 208 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego
2011 207 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebiel
2011 143 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatków i oplat lokalnych
2011 3 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebiel
2011 4 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków.
2011 5 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1760 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2010 1314 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat udzielanych przy zbywaniu w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Trzebiel
2010 1315 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1316 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania ulicy w miejscowości Trzebiel
2010 976 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/10 z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów,wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2010 897 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebiel i jej jednostkom podległym
2010 579 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2010
2010 267 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom Gminy Trzebiel nieruchomości oraz uchwalenie regulaminu świetlic wiejskich i placów wiejskich
2010 93 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu w Trzebielu
2010 94 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2185 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/145/09 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzebiel
2009 2186 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/152/09 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2187 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/153/09 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej
2009 2171 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/09 z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków.
2009 1984 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/155/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
2009 1983 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
2009 1887 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/145/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Trzebiel
2009 1625 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/147/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2009 1626 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/148/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków
2009 1627 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/149/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2009 1425 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego
2009 1426 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Trzebiel w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej
2009 1235 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/133/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Trzebielu
2009 1236 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/134/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
2009 1237 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/138/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzebiel
2009 837 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/123/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie poboru podatkó w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2009 838 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/124/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów wysokosci i terminu wynagrodzenia za inkaso
2009 839 2009-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/126/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2009 597 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiel na rok 2009
2009 524 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/115/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
2009 525 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/116/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 marca 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 526 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/117/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiel na lata 2008-2012
2009 131 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiel na lata 2008-2012