Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 189

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2003 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr XI/52/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1674 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/47/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuplice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 941 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Tuplice
2019 942 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/32/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 525 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Tuplice
2019 524 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Tuplice z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 160 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 57 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Tuplice
2019 56 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2019 roku
2018 2930 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego „Pomoc gminy Tuplice w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023”
2018 2931 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2932 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2758 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2759 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 2457 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/244/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuplice
2018 2458 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/245/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice
2018 2459 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/246/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Tuplice
2018 2116 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tuplice
2018 1683 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
2018 1682 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuplice
2018 1685 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 1684 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Tuplice
2018 1284 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1285 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Tuplice
2018 833 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Tuplicach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2018 813 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tuplice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 812 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2018 roku
2018 816 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXIV/153/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2018 815 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/18 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tuplice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 135 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2017 2509 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/187/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice
2017 2510 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/188/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2025 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2017 1849 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1665 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 9 Maja w miejscowości Tuplice
2017 1664 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Tuplice
2017 1303 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXV/158/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1302 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXV/157/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuplice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2017 1301 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXV/156/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2017 1291 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1210 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/159/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 782 2017-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2017 roku
2017 761 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2017 601 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
2017 552 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
2017 551 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/17 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Tuplicach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2017 145 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/139/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa
2017 128 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/135/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach
2016 2820 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2016 2518 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI/126/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2234 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/122/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
2016 2233 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
2016 2231 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/118/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2230 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/117/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2016 2229 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/116/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Tuplice
2016 2228 2016-11-09 Uchwała Uchwała nr XX/115/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice
2016 1954 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/111/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2016r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach
2016 1953 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/110/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1952 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/109/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1951 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/108/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2016 1524 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1433 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1432 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2016 1434 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1436 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2016 roku
2016 1435 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1230 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVII/91/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 maja 2016r. zmiany uchwały Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 1229 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XVII/90/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Tuplicach
2016 772 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2016 roku
2016 771 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/57/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach
2016 314 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 313 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Tuplice z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XI/54/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 123 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2016 106 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa
2016 49 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2015 2514 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 2503 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach
2015 2502 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/49/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice.
2015 2501 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1974 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice
2015 1975 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice
2015 1761 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Tuplice nr XVI/82/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy
2015 1418 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1398 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/19/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1268 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuplice na lata 2015-2019
2015 1267 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Rady Gminy Tuplice nr XVI/82/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy
2015 735 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tuplice, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2015 429 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Tuplice z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 283 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa
2014 2428 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2426 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 25 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice
2014 2425 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 25 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice
2014 1920 2014-11-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tuplice z dnia 30 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuplice
2014 1818 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuplice
2014 1422 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuplice
2014 885 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Tuplice
2014 886 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/130/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2014 887 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 658 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tuplice
2014 657 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/122/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 653 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Tuplice w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”
2014 654 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 655 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 114 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa
2013 2661 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2601 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice
2013 2602 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuplice
2013 2582 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice
2013 2338 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2013 2135 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2013 2097 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuplice
2013 2093 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach
2013 2094 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuplice
2013 2095 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/176/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice na lata 2010 - 2014
2013 1732 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 1733 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuplice
2013 1734 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie Gminy Tuplice
2013 1063 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1064 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2013r. zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 854 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/130/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2013 848 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/129/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu bezszypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Cielmów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wraz z nadaniem mu nazwy
2013 314 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 255 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 254 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2013 256 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2013 258 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 257 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2770 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice.
2012 2771 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: uznania za pomnik przyrody dębu bezszypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Cielmów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wraz z nadaniem mu nazwy.
2012 2693 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice.
2012 2694 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 2603 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2012 2592 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2593 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 2580 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 1826 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tuplice oraz określenia regulaminu nadawania
2012 1825 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuplice oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 1828 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale z dnia 29 czerwca 2012r. Nr XVI/82/2012 Rady Gminy Tuplice w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy.
2012 1827 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania oraz ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice.
2012 1822 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuplice na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1823 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2012r. w sprawie: podziału Gminy Tuplice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1386 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/206/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuplicach
2012 1387 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i wymiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach , zasad zwalniania z obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa i logopedy
2012 1388 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/89/2005 Rady Gminy w Tuplicach z dnia 18.02.2005r w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach
2012 860 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2012 roku
2012 859 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tuplicach
2012 321 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa
2012 278 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2012 279 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/47/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuplice oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
2012 71 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transportu, na terenie Gminy Tuplice
2012 70 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Tuplice
2012 69 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Tuplice
2012 68 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice
2012 67 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuplice oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
2011 2986 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr X/53/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30.11.2011r.
2011 2856 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice.
2011 2857 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice.
2011 2858 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2296 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuplice i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 1836 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/126/2009 rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania oraz ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice.
2011 1835 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuplice
2011 1838 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w miejscowości Tuplice
2011 1837 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
2011 1371 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 18 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/198/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 22 września 2010 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców.
2011 1372 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuplicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 448 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIII/200/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 05.11.2010r.
2011 235 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 22 września 2010r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców.
2011 77 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Tuplice.
2011 78 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010r. zmiany uchwały nr XXVI/123/97 Rady Gminy Tuplice z dnia 24. czerwiec 1997 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuplicach”.
2011 79 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010r. uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuplicach
2010 1809 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice
2010 1377 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 454 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice na lata 2010-2014
2010 364 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice
2010 62 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/153/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 26.11.2009 r.
2010 63 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/155/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 26.11.2009 r.
2009 1959 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na 2009r. Gminy Tuplice
2009 1927 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/153/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice w roku 2010
2009 1930 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1929 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/155/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci na terenie gminy Tuplice
2009 1928 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/154/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice
2009 1467 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII//60/04 z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych
2009 706 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XX/126/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wynagradzania oraz ustalania regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla którym organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2009 465 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie kategorii dróg gminnych
2009 242 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/101/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r.
2009 241 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/100/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r.
2009 243 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 245 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i psychologów
2009 244 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wynagradzania oraz ustalania regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice