Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 190

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1667 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1668 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, prowadzonych przez Gminę Wymiarki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
2019 1075 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wymiarki
2019 1048 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 1047 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”
2019 1050 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych .
2019 1049 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2019 736 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2019 737 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2019 roku
2019 448 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej w Witoszynie.
2019 183 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2018 2687 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII/229/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wymiarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2365 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr LV/225/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wymiarki
2018 2248 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIV/221/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych
2018 2249 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LIV/222/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 1813 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LII/215/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wymiarki na lata 2018-2023
2018 1814 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LII/216/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wymiarki przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 1815 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr LII/217/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Wymiarki
2018 1545 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr L/208/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 1546 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr L/209/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
2018 1286 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/200/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Wymiarkach.
2018 1287 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/202/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/163/2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Witoszyn
2018 917 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/194/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 916 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/193/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 919 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/196/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2018 roku.
2018 918 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Wymiarki, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I szkoły podstawowej, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 2804 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/179/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok
2017 2779 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/185/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.
2017 2722 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/173/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 2721 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/171/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 2656 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/168/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2655 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/167/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2657 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/172/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.
2017 2661 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/176/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wymiarki w 2018 roku.
2017 2658 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/174/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
2017 1937 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/162/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wymiarki.
2017 1939 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/163/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Witoszyn.
2017 1496 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 155 /2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 1096 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/148/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz klas I szkoły podstawowej, dla których Gmina Wymiarki jest organem prowadzącym.
2017 1021 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/144/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 714 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/136/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2017 roku.
2017 708 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/135/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020.
2017 707 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/134/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020.
2017 706 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/133/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020.
2017 362 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wymiarki
2017 195 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/121/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 89 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/125/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.
2016 2555 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/118/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2552 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/117/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2016 2394 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/111/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wymiarki w 2017 roku
2016 1437 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXV/101/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1431 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/102/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki
2016 1417 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXV/103/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 919 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXII/82/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki.
2016 920 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXII/83/ 2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 5-6 latków
2016 921 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXII/85/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wymiarki.
2016 913 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXII/ 84 /2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2016 710 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/77/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach
2016 557 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/71/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2016 556 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/70/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wymiarki
2016 555 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/68/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wymiarki.
2016 554 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/67/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2016 roku.
2016 553 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/66/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Wymiarki, dla których Gmina Wymiarki jest organem prowadzącym.
2016 552 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XX/74/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach
2016 75 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX/61/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2015 2736 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/56/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2015 2483 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XVII/52/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 2437 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/53/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2436 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/51/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wymiarki w 2016 roku.
2015 2435 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVII/50/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2015 1034 2015-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/33/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki.
2015 926 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr X/ 30 /2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 6 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 713 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych
2015 717 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/27/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych
2015 624 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2015 504 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/20/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 6 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2015 319 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 267 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
2014 1995 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1984 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 233/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wymiarki w 2015 roku
2014 1985 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 232 / 2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2014 1986 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 235 / 2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2014 731 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Wymiarki.
2014 693 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 694 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/ 2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych
2014 695 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 marca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 458 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Wójta Gminy Wymiarki.
2014 246 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 216 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2016.
2014 217 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 209 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2016
2014 210 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2016.
2014 204 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki.
2013 2503 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2013 2515 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2013 2501 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/176 /2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2013 2502 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Wymiarki w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2489 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
2013 1112 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 11 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 894 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI /150 /2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki
2013 895 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI /151/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 464 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2013 453 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Wymiarki.
2013 347 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 290 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody.
2013 291 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 288 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 289 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 292 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 295 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 296 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII /125 /2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki
2013 293 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 294 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 283 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2013 282 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 284 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII /128/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 286 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII /126 /2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 285 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2690 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2689 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia instytucji kultury.
2012 2692 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki.
2012 2691 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2012 2686 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego
2012 1724 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od wlaścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wymiarki.
2012 1025 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 8 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych.
2012 1026 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 8 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 834 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2012 roku.
2012 597 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/168/2001 Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 596 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2012 599 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
2012 598 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wymiarki 2012 - 2016.
2012 416 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/ 78 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 174 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
2011 3027 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 5 - 6 latków
2011 2893 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV / 74 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2894 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/ 73 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2011 2895 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIV/ 75 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/238/2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości.
2011 2762 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/ 64 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2011 2761 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII / 63 / 2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2011 2760 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/ 62 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.
2011 2765 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII / 69 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych.
2011 2764 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/ 68 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2011 2763 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII / 67 / 2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2270 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 października 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2011 2271 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 października 2011r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 5 - 6 latków
2011 1874 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wymiarki
2011 1875 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NrVII/42/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wymiarki.
2011 1672 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wymiarki
2011 927 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/ 29 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 16 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Wymiarki
2011 928 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki.
2011 880 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki.
2011 881 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały NrXXII/168/2001 Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 28 grudnia 2001r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 882 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III /26/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wymiarki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 747 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/10/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 710 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr III/ 13 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wymiarki
2011 247 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/ 6 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jesdnostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2010 1721 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI / 256 /2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2010 1722 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 257 /2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2010 1723 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 259 /2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2010 1606 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX/246 /2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2010 1607 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2010 1608 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXX/250 /2010 Rada Gminy Wymiarki z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 1378 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1330 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/ 238 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości.
2010 1329 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/ 236 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1331 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/ 239 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie : wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
2010 1333 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/241/2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witoszynie
2010 1332 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/ 240 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
2010 1230 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Wymiarki
2010 1086 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 186 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 13 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/197 /2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2009 2100 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1724 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2009 1725 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2009 1726 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 182/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2009 1016 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 1017 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XiX/166/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki
2009 1018 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga i nauczyciela logopedy
2009 870 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki
2009 871 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki
2009 872 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wymiarki Nr XXIII/184/02 z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie zwolnienia z częściowej opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2009 731 2009-05-08 Uchwała Uchwała nr XVI/127/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwały budżetowej na 2009r.
2009 471 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/145/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 472 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/148/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Wymiarki
2009 247 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/135/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki
2009 147 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/129/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2009 76 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/114/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach
2009 77 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/117/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych
2009 78 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/118/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin