Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 246

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2052 2019-07-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Zabór
2019 2004 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX.52.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Zabór.
2019 2005 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 642/2 i 642/3 obręb Zabór
2019 1987 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX.51.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2019 1988 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 172/11, 172/12 i części działki nr 172/3 obręb Łaz
2019 1933 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V.21.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1934 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr V.22.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1712 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 1713 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1360 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VII.41.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabór
2019 1179 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI.25.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabór oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 1180 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI.26.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2019 1181 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2019 176 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV.12.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2019.
2019 110 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV.15.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
2019 111 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV.16.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozszerzenia zasięgu ulicy Czereśniowej w miejscowości Droszków
2018 3096 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III.6.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3070 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.4.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 3071 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III.5.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2652 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.261.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
2018 2653 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.270.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2635 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV.266.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.
2018 2619 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.267.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok
2018 2618 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.265.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 2620 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.268.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
2018 2622 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.271.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt. (q) przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2019 rok
2018 2621 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV.269.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 2608 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV.260.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2003 Rady Gminy Zabór z dnia 10 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabór
2018 2071 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX.224.218 Rady Gminy Zabór z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2018 1793 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII.246.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2018 1766 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII.242.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Łaz
2018 1767 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII.244.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabór
2018 1768 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII.245.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zabór miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1309 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.239.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabór
2018 1308 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.238.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert
2018 1307 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII.237.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli specjalistów
2018 1040 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI.231.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zabór
2018 1004 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.230.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zabór
2018 1005 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.232.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Zabór na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1006 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.233.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zabór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 714 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX.225.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2018 715 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX.226.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Na rozdrożu” obejmującego obszar położony w miejscowościach Droszków i Łaz, gmina Zabór
2018 347 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.212.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2018
2018 92 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.217.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zabór oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2018 91 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.215.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 94 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.220.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zabór oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 93 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX.218.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków
2017 2416 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.199.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r.
2017 2415 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.198.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 2417 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.201.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
2017 2419 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.207.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017 2418 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.202.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 1456 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI.181.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Droszków
2017 1444 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI.185.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 1443 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI.184.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zabór oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 1439 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVI.182.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabór
2017 906 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV.171.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 907 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV.172.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli
2017 908 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV.173.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
2017 482 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.164.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 481 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.162.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabór
2017 484 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 483 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.165.2017 Rady Gminy Zabór z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2017 186 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.156.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2017
2016 2759 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII.153.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2016 2522 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.146.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
2016 2523 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI.147.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2016 2490 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.143.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.
2016 2489 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.142.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 2492 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.151.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt.(q) przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2017 rok
2016 2491 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXI.148.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2016 2161 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XX.135.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie ustalenie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Zabór
2016 2064 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.133.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
2016 2057 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.131.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2056 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.130.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2016 2055 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.129.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2003 Rady Gminy Zabór z dnia 10 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabór
2016 2060 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.136.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2016 2059 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.134.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. uchwalenie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Zabór
2016 2058 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX.132.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1442 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.117.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 1443 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.118.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1444 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.120.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków
2016 1071 2016-05-19 Uchwała Uchwała nr XVII.109.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 6 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1065 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII.111.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 6 maja 2016r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytok
2016 1064 2016-05-18 Uchwała Uchwała nr XVII.110.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 6 maja 2016r. nadanie nazwy ulicy na terenie miejscowości Przytok
2016 625 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI.106.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 15 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/173/05 Rady Gminy Zabór z dnia 30 września 2005r w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze
2016 602 2016-03-18 Uchwała Uchwała nr XIV.93.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2016
2016 586 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV.102.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów oraz do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zabór
2016 585 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XV.101.2016 Rady Gminy Zabór z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Czarna
2015 2754 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII.83.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 2723 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII.85.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce
2015 2724 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII.86.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Parku Gminnego w Droszkowie i wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Gminnego
2015 2725 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII.92.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2452 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.67.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2442 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.71.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt. przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2016 rok
2015 2443 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.72. 2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2444 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.73.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie regulaminu porządkowego na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Zabór
2015 2439 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.68.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 2440 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.69.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 2441 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.70.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.
2015 2445 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.74.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zabór
2015 2449 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.79.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2450 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.80.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2015 2451 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.81.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
2015 2446 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.75.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2015 2447 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.77.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady działalności Pożytku Publicznego w Zaborze
2015 2448 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.78.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2003 Rady Gminy Zabór z dnia 10 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabór
2015 1939 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.61.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1938 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.60.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 1940 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.63.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór
2015 1942 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia dla Gminy Zabór liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 1941 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI.64.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zabór
2015 1525 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr X.56.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 1524 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr X.54.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 1040 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII.36.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 22 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zabór
2015 1041 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII.39.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Zabór
2015 767 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI.32.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 26 marca 2015r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabór
2015 766 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI.31.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert
2015 765 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI.30.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.140.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy
2015 764 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VI.27.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2015 282 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.15.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabór
2015 281 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.14.2015 Rady Gminy Zabór z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 78 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III.7.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 75 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III.8.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
2014 2225 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.254.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 rok
2014 1981 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.250.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabór
2014 1548 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI.242.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1549 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI.243.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1482 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV.232.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 1420 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.235.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór
2014 1421 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.236.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej
2014 996 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.226.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Czarna, gmina Zabór
2014 997 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.227.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór
2014 992 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.224.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.113.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Zabór na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 490 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.208.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Zaborze
2014 491 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.209.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 492 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.211.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Zabór „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014-2020
2014 478 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.207.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.183.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
2014 477 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.206.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabór
2014 480 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.214.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2014 479 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.210.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 73 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.200.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2014
2013 2875 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXX.202.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2413 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.192.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2013 2414 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.193.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zaborze
2013 2415 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.194.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok
2013 2410 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XVIII.185.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 2409 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.183.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
2013 2412 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.191.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
2013 2411 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 1702 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.167.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1703 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIV.168.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.148.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
2013 1491 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.163.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 1250 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI.148.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
2013 1087 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII.157.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.135.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce
2013 1088 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII.160.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 733 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI.149.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.103.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zabór
2013 211 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX.141.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2013 210 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX.140.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy
2013 213 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX.143.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 212 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX.142.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 201 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX.136.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Zabór z dnia 26 września 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2013 200 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX.135.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce
2013 202 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX.137.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 204 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX.139.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 203 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX.138.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 173 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX.128.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2013
2012 2362 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII.120.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 2361 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII.119.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2364 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok
2012 2363 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII.121.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
2012 1812 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII.115.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Przytok.
2012 1775 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII.113.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Zabór na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1776 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII.114.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1468 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV.94.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/171/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2012 1445 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.97.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dąbrowa
2012 1446 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.98.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Droszków
2012 1443 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.95.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/05 Rady Gminy Zabór z dnia 30 września 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze
2012 1444 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.96.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czarna
2012 1447 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.99.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łaz
2012 1450 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.102.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tarnawa
2012 1451 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.103.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zabór
2012 1448 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.100.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Milsko
2012 1449 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV.101.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przytok
2012 1128 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Łaz.
2012 348 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w Gminie Zabór.
2012 349 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w Gminie Zabór.
2012 329 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr Uchwała budżetowa na rok 2012 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012
2012 222 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Zabór
2012 221 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zabór przez osoby prawne lub fizyczne
2012 220 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2012
2012 129 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.80.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Droszków.
2011 2998 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zabór oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 2611 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Zabór z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2012.
2011 2610 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Zabór z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 2613 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/ 68 /11 Rady Gminy Zabór z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 2612 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Zabór z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 2180 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie  miejscowości Przytok
2011 2181 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków.
2011 2182 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej we wsi Milsko
2011 2061 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór
2011 1601 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
2011 1600 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Zabór z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zaborze
2011 1603 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1602 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
2011 1030 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. zmiany uchwały Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
2011 1031 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy placu na terenie miejscowości Zabór.
2011 1032 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/02 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 968 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Zabór z dnia 28 marca 2011r. uchwalenia programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
2011 752 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabór na rok 2011
2011 243 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr I/4/10 Rady Gminy Zabór z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – dębu „Napoleon”
2010 1957 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Droszków, gmina Zabór, pod nazwą "Osiedle Poceglane".
2010 1773 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków
2010 1735 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 1613 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na określonym obszarze gminy na 2011 rok.
2010 1612 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 1615 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2010 1614 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2011.
2010 1096 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
2010 1095 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 czerwca 2010r. zmiany Uchwały Nr IV/27/03 Rady Gminy Zabór z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabór.
2010 901 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zabór oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2010 774 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Zabór, gmina Zabór, woj. lubuskie (działki o numerach ewid.: 261, 260, 249 i 248)
2010 711 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków.
2010 710 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2010r. zmiany uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Zabór z dnia 26 września 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2010 600 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/173/05 Rady Gminy Zabór z dnia 30 września 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze.
2010 601 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej Nr 004010F relacji Niedoradz - Droszków w obrębie Droszków, gm. Zabór
2010 602 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi nr ewid. dz. 501/2 do kategorii dróg gminnych w obrębie Przytok, gm. Zabór.
2009 2040 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/09 Rady Gminy Zabór z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie rozszerzenie drogi gminnej Nr 007003F, relacji Łaz - Wielobłota - Rajewo - Jany w obrębie Łaz, osady Wielobłota, gm. Zabór
2009 2003 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Droszków, gmina Zabór, pod nazwą "Os. Słoneczne"
2009 1957 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabór na rok 2009
2009 1874 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/09 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1875 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2010r.
2009 1727 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/09 Rady Gminy Zabór z dnia 12 listopada 2009r. określenie wysokości podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 1687 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/170/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabór
2009 1688 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/171/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2009 1689 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/172/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom. dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 983 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/09 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy na terenie miejscowości Droszków
2009 984 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/09 Rady Gminy Zabór z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy na terenie miejscowości Droszków
2009 897 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/09 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2009 896 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/09 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
2009 899 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/09 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków
2009 898 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/02 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 638 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXII/148/09 Rady Gminy Zabór z dnia 16 marca 2009r. Zmiana uchwały NR XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
2009 218 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/140/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zabór
2009 219 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/141/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia drogi w Zaborze do kategorii dróg gminnych
2009 220 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/142/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zabór