Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 183

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1928 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwierzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019  roku
2019 1929 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1692 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/ 54 /2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Zwierzyn.
2019 1348 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz opłat lokalnych.
2019 1173 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Zwierzyn.
2019 1137 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty uchwał.
2019 1138 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn na 2019 rok.
2019 682 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
2019 336 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/23/ 2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: nadania nazwy drodze na terenie miejscowości Sarbiewo.
2019 265 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Zwierzyn.
2019 7 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2019 6 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2019 5 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zwierzyn na lata 2019-2023
2019 8 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Zwierzyn
2019 11 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 10 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - na terenie Gminy Zwierzyn” na lata 2019-2023
2019 9 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
2018 2750 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
2018 2563 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 2564 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2018 2565 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/251/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
2018 2541 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2217 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2027 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie.
2018 2009 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2018 2008 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2018 2007 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2012 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Zwierzyn odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2018 2011 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/237/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2018 2010 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2018 1668 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zwierzyn
2018 1386 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie
2018 1179 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zwierzyn
2018 1180 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie
2018 944 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XL/208/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn na 2018 rok.
2018 591 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2018 590 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazwy drodze na terenie miejscowości Zwierzyn
2018 593 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie  podziału Gminy Zwierzyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 592 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zwierzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 328 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn w latach 2018 -2020.
2018 308 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2018 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 160 2018-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Zwierzyn instrumentami płatniczymi
2018 75 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Zwierzyn.
2018 45 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarzy komunalnych Gminy Zwierzyn.
2018 44 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 2471 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Zwierzyn.
2017 2470 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
2017 2468 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2017 2466 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 2223 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2017 1266 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych.
2017 976 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 975 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn w 2017 roku.
2017 315 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2017 314 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2017 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych.
2017 178 2017-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Zwierzyn
2016 2385 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2386 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2016 2387 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
2016 2164 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 października 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2016 2152 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn
2016 2147 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 października 2016r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 1500 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwierzyn
2016 1161 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarzy komunalnych Gminy Zwierzyn.
2016 923 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX / 102 / 2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Zwierzyn
2016 922 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX / 98 / 2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miejscowości Zwierzyn
2016 739 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn w 2016 roku.
2016 431 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych.
2016 262 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 158 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Zwierzyn.
2016 62 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn, dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2016 63 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, publicznych i niepublicznych przedszkoli, a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 64 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.
2015 2313 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 2312 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.
2015 2315 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.
2015 2314 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2015 1705 2015-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zwierzyn.
2015 1548 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr X/ 60 /2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2015 885 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia wykazu inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych.
2015 682 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zwierzyn
2015 671 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 marca 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 378 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie.
2015 127 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Zwierzyn.
2015 55 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie.
2015 52 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2014r. zmianiająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania gminnego stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji, kultury i sportu.
2014 2409 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.
2014 2407 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2408 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2014 1980 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1974 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zwierzyn.
2014 1728 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 247 /2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 września 2014r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zwierzyn.
2014 1616 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie Statutu Gminy Zwierzyn.
2014 1355 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/ 236 /2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie.
2014 968 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 803 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 651 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia symboli gminnych oraz zasad ich używania.
2014 639 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLI/217/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2014 375 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/215/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 374 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/213/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Zwierzyn pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.
2014 373 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/212/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 372 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/211/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 364 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/210/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Zwierzyn w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 100 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Zwierzyn.
2014 37 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 35 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zwierzynie oraz ustalenia stawek czynszu najmu.
2014 36 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich oraz ustalenia stawek czynszu najmu.
2013 2896 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości niektórych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2013 2654 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
2013 2646 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2013 2642 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2013 2643 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 2251 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 181 /2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2075 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
2013 1684 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1686 2013-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4.2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie
2013 1294 2013-05-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2.2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będącymi własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal.
2013 1248 2013-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3.2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie
2013 849 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwierzyn
2013 686 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
2013 687 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zwierzyn na lata 2013-2018
2013 496 2013-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.
2013 333 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Zwierzyn.
2013 270 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi  na rok 2013”.
2013 271 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zwierzyn
2013 198 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/125/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 199 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
2013 186 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2332 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.
2012 2321 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2012 2322 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2323 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/118/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2012 2119 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/109/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będącymi własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal.
2012 1707 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/105/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Zwierzyn na stałe okręgi wyborcze.
2012 813 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury "Jutrzenka" w Zwierzynie
2012 577 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 82 /2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn
2012 398 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.
2012 354 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Zwierzyn
2012 161 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.
2011 2951 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr Nr XV/64/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2011 2625 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2011 2624 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/65/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.
2011 2627 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2011 2626 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/67/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2133 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 września 2011r. w sprawie konieczności przeprowadzenia konsultacji dotyczących nazwy miejscowości Kokoszczyn obejmującej część wsi Rzekcin
2011 2045 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/50/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.
2011 1691 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.
2011 971 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”.
2011 761 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zwierzyn.
2011 494 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie
2011 495 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/217/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będących własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal.
2011 400 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: budżetu Gminy Zwierzyn na 2011 rok
2011 394 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposóbu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1801 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/260/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1800 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/259/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny żyta dla celów obliczania podatku rolnego
2010 1803 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/263/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2010 1802 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/261/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2010 1649 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/260/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1648 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/259/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny żyta dla celów obliczania podatku rolnego
2010 1651 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/263/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2010 1650 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/261/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2010 1297 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 249 / 2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy drodze na terenie miejscowości Przysieka
2010 1298 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 252 / 2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich oraz ustalenia stawek czynszu najmu.
2010 1182 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie
2010 611 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 622 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 marca 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.
2010 571 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 486 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu Gminy Zwierzyn na 2010 rok
2010 350 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XL/217/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będących własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal.
2010 187 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian niektórych stawek określonych w Uchwale Nr XVII/128/2004 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2009 2155 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany podstawy prawnej Uchwały nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
2009 2156 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXVII/198/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2009 1871 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy ZwierzynRady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
2009 1872 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2009 Rady Gminy ZwierzynRady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1873 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2009 Rady Gminy ZwierzynRady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2009 1732 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Zwierzyn
2009 1636 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/08 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na 2009 rok Gminy Zwierzyn
2009 1338 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 sierpnia 2009r. Nadanie nazwy drodze gminnej w miejscowości Zwierzyn
2009 894 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/09 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn
2009 762 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 marca 2009r. w sprawie udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zwierzynie oraz ustalenia stawek czynszu najmu
2009 763 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będących własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal
2009 255 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/08 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/07 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz zasad ich zarządzaniem na terenie Gminy Zwierzyn, zmienionej uchwałą Nr XIV/64/07 Rady Gminy Zwierzyn z 27 listopada 2007r.
2009 105 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/123/08 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 2009 roku