Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 217

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2123 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2019 - 2023.
2019 1978 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi: Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz, Gmina Przewóz.
2019 1602 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/228/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc oraz ograniczeń czasowych sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz
2019 1582 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przewóz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 1583 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr V/39/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r.
2019 924 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 923 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2019 roku.
2019 926 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
2019 925 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 630 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego.
2019 629 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego.
2019 632 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
2019 631 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2019 210 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2019.
2018 3113 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 3082 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
2018 3083 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnianych w placówkach oświatowych Gminy Przewóz.
2018 2803 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2018 2802 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2018 2805 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2018 2804 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Przewóz.
2018 2355 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz.
2018 2356 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
2018 1960 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc oraz ograniczeń czasowych sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz.
2018 1466 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przewóz
2018 469 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/148/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
2018 468 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Przewóz.
2018 470 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 472 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2018 roku.
2018 471 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2018 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 84 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2018.
2017 2733 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2017 2734 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/188/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego.
2017 2735 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego.
2017 2432 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2017 2433 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2017 2431 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Przewóz.
2017 2429 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2017 2430 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz
2017 2437 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2017 2438 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku
2017 2436 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz
2017 2434 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego
2017 2435 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego
2017 2183 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.
2017 2173 2017-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/141/2017 Rady Gminy Przewóz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz
2017 1763 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Filialnej w Piotrowie
2017 1762 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Filialnej w Lipnej
2017 1761 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przewóz, gmina Przewóz
2017 1764 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli.
2017 1767 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.
2017 1766 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Przewóz
2017 1765 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
2017 1382 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/2004 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych Gminy Przewóz.
2017 888 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/140/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez Gminę Przewóz, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 889 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/141/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz.
2017 886 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/138/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz.
2017 887 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/139/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Przewóz, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
2017 892 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/144/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 893 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/147/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 890 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/142/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2017 roku.
2017 891 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/143/2017 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 64 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2017.
2017 42 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przewóz dla dzieci w wieku do lat 5.
2016 2712 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2711 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2016 2714 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie.
2016 2713 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz.
2016 2284 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz
2016 2283 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2286 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2016 2285 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Przewóz
2016 1888 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XV/96/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Przewóz
2016 1887 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi: Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz, gmina Przewóz.
2016 1886 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przewóz.
2016 1885 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 891 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Przewóz.
2016 892 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych obrębie wsi: Dąbrowa Łużycka, Potok i Przewóz, gmina Przewóz.
2016 882 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Przewóz
2016 540 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/74/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz
2016 539 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/73/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2016 roku.
2016 538 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/72/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz
2016 537 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/69/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
2016 536 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/68/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego
2016 535 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/67/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego
2016 119 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2016.
2015 2655 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 2656 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
2015 2657 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 1892 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1891 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2015 1890 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2015 1889 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Przewóz
2015 1888 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 1244 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz
2015 1243 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmainy uchwały nr V/29/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Przewóz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 600 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Przewóz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 390 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów
2015 389 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego
2015 388 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego
2015 147 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2015.
2014 2360 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/8/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/256/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2014 2361 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/9/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały XLI /257/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
2014 2362 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/10/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku
2014 2359 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/255/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2019 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przewóz
2014 2018 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz
2014 2017 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2014 2016 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2014 2015 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2014 1658 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XL/252/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przewóz
2014 1467 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2014 1466 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie
2014 1131 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2014 - 2018
2014 1130 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz
2014 593 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 592 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 595 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2014 - 2018
2014 594 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
2014 119 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2014
2013 2483 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2013 2482 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2013 2485 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
2013 2484 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2013 2478 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 2184 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2013 2183 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zniesienia użytku ekologicznego o nazwie „Zacisze”, „Rosiczka” i „Wrzosiec”.
2013 2182 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przewóz.
2013 2181 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dla terenu Gminy Przewóz.
2013 1967 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1966 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 5 września 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1968 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego
2013 1970 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2013 1969 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2003 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego
2013 1563 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, spsobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 1564 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/147/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz.
2013 1565 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 965 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz.
2013 966 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 967 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 705 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 704 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz.
2013 707 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 września 2008r. w w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz.
2013 706 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2013 118 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2013.
2013 89 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 88 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 91 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2013 90 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 2904 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego.
2012 2905 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2003 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego.
2012 2906 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.
2012 2539 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2012 2538 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2540 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2012 2542 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
2012 2541 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2012 1954 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz.
2012 1257 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1256 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Przewóz na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 933 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przewóz.
2012 800 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2009-2013.
2012 361 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2012 360 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2012 359 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/62/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 320 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przewóz na rok 2012.
2012 106 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
2012 105 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przewozie.
2012 55 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przewóz.
2011 2757 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2011 2756 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2759 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2011 2758 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2011 2052 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz.
2011 1610 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz.
2011 1038 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie.
2011 780 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 781 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.
2011 441 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przewóz na rok 2011.
2011 264 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
2011 2 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/196/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Przewóz.
2010 1972 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie.
2010 1973 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1974 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnianych w placówkach oświatowych Gminy Przewóz.
2010 1573 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2010 1572 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1575 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2010 1574 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2010 1401 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVIII/228/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2009-2013.
2010 1400 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminne Przedszkole w Przewozie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 1403 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie.
2010 1402 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVIII/229/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/301/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 września 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2010 1376 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przewóz na rok 2010.
2010 477 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2009 r. ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie.
2010 268 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przewozie.
2010 77 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2009 - 2013.
2009 2189 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli.
2009 2188 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz.
2009 2170 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/176/2009 Rady Gminy w Przewozie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 1975 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
2009 1977 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnnego Przedszkola w Przewozie
2009 1976 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wzniesienia pomników upamiętniających trasę przemarszu jeńców alianckich
2009 1788 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
2009 1787 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/115/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
2009 1790 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz.
2009 1789 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 1791 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2009 1336 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Przewóz i zasad zwrotu wydatków.
2009 1332 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Przewóz i zasad zwrotu wydatków
2009 1249 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przewóz na rok 2009
2009 1129 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 994 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXI/104/08 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytnica na rok 2009
2009 798 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulamnu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli
2009 627 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
2009 374 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/134/09 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2009-2013
2009 223 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/129/08 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/04 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych Gminy Przewóz
2009 136 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/100/08 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica