Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 178

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1893 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 1755 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2019 936 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 935 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2019 937 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzebiechów
2019 934 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja
2019 938 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 388 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2019.
2018 2955 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 2922 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.
2018 2921 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 2920 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiechów
2018 2925 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 2924 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2923 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2416 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 2417 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiechów
2018 1965 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Trzebiechowskiemu Ośrodkowi Kultury
2018 1966 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1778 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie
2018 1457 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzebiechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1458 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiechów
2018 1459 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Trzebiechów
2018 987 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów – etap I
2018 867 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 868 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2018 869 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebiechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 846 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 847 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Trzebiechów w ramach pomocy de minimis
2018 206 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2018 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2017 2833 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2018.
2017 2790 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów
2017 2789 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.
2017 2792 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie
2017 2791 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie
2017 2414 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 2212 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 2101 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2102 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
2017 1860 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
2017 1853 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów
2017 1854 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Trzebiechów innym niż polecenie przelewu instrumentem płatniczym
2017 1855 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2017 1453 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2017 1235 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
2017 1236 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Trzebiechów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2017 1237 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebiechów
2017 831 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 832 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
2017 476 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI.139/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2017 477 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Trzebiechów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2017 478 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2017 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
2016 2823 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2017.
2016 2781 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/136/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat
2016 2459 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
2016 2073 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 października 2016r. w sprawie wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
2016 2072 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2071 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1719 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
2016 1399 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2016 1400 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2016 1401 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1116 2016-05-30 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie
2016 828 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiechów
2016 827 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
2016 826 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których Gmina Trzebiechów jest organem prowadzącym.
2016 372 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/83/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych
2016 371 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XII/76/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzebiechów
2016 243 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XI/70/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2016.
2016 189 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/74/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 stycznia 2016r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 188 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/73/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie
2016 187 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/72/2016 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 25 stycznia 2016r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2391 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 2390 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 2031 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie w sprawie wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
2015 1990 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
2015 1989 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 1611 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1610 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2015 1297 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie
2015 1263 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Trzebiechowie
2015 1262 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Trzebiechów nieruchomości, na których znajdują się świetlice wiejskie oraz uchwalenia regulaminu tych świetlic
2015 1261 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2015 1074 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1073 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów.
2015 1072 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2015 1071 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
2015 1070 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
2015 1069 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie
2015 1065 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 518 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 517 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 516 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2015 515 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 233 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2015 168 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/13/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów.
2015 167 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/12/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.
2014 2158 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
2014 2036 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2014 2035 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 1568 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Trzebiechów
2014 1569 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2014 920 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Trzebiechów" , "Zasłużony dla Gminy Trzebiechów" oraz regulaminu nadawania tych tytułów
2014 921 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trzebiechów
2014 271 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 270 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 272 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2014 269 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 - 2020
2014 29 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014
2013 2869 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Trzebiechów
2013 2532 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2013 2185 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie: programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 1996 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
2013 1095 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1096 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
2013 607 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/159/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 608 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/160/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
2013 609 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/161/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2840 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2013
2012 2835 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2834 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2012 2837 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 2836 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
2012 2412 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2012 2383 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2012 2382 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2385 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2384 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
2012 2083 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ostrzyce, gmina Trzebiechów
2012 2084 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2012 1955 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1953 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII\135\2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 października 2012r. w prawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 1268 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/118/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2016
2012 1269 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebiechów
2012 1247 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/116/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1248 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 711 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2017
2012 333 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI1/91/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na rok 2012
2012 212 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dróg dojazdowych w obrębach Borek, Głuchów, Gębice, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice i Trzebiechów w gminie Trzebiechów .
2012 102 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiechów na lata 2012-2017
2012 101 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
2011 2950 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 2620 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2619 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2011 2621 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/83/20 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
2011 2623 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
2011 2622 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
2011 2396 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
2011 2089 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowego ich wykorzystywania
2011 2068 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Trzebiechów oraz trybu kontroli prawidłowego ich wykorzystywania
2011 2067 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Trzebiechów oraz granic ich obwodów.
2011 2066 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie
2011 2069 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu w Trzebiechowie
2011 2072 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Regulaminu placu zabaw obowiązującego na terenie Gminy Trzebiechów
2011 2071 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
2011 2070 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.
2011 1807 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
2011 1690 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr Vi/43/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
2011 1134 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
2011 1135 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebiechowie.
2011 584 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
2011 585 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2011 586 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 512 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na 2011 rok.
2011 481 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IIII/21/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 404 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Trzebiechów.
2011 265 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie sposobu i trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 1781 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
2010 1744 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów.
2010 1700 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1259 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/161/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów.
2010 1131 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXX/180/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na 2010 rok.
2010 335 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/10 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2009 2215 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
2009 1813 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
2009 1812 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
2009 1811 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1678 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów