Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 314

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2045 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały Nr LI/15/2018 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 2046 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2019-2023.
2019 1962 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2019 1913 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2020 rok.
2019 1605 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 1302 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/19/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2019 1145 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/5/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2019 1144 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/14/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2019 r. o zmianie uchwały nr XXVIII/90/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 roku w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty dodatkowej.
2019 1147 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w roku 2019.
2019 1146 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VI/7/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 578 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/65/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2019 283 2019-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2019 222 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2019 161 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/39/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr LVII/76/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 2871 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2863 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w  zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2864 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2836 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2018 2837 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 2838 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 2509 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/92/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starego Miasta" w Żaganiu - obszar A,
2018 2497 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/80/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim
2018 2483 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/94/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2018 2484 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2018 2098 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII/71/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Żagań
2018 2099 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII/75/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy skweru na terenie miasta Żagań
2018 2100 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII/78/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2018 2086 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVII/68/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza.
2018 2087 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LVII/76/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 11 września 2018 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 1517 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr LVI/55/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żagań.
2018 1362 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/43/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 25 maja 2018 r. o zmianie uchwały XX/18/2012 Rady Miasta Żagań w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu.
2018 1363 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/45/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1364 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/47/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 25 maja 2018 r. o zmianie uchwały nr LII/30/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w roku 2018.
2018 912 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LII/32/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 957 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/33/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 958 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIII/34/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały Nr LII/22/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 685 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr LII/22/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2018 686 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr LII/30/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w roku 2018.
2018 676 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LII/29/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 9 marca 2018 r. o zmianie uchwały Nr XX/18/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu.
2018 348 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LI/19/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu.
2018 333 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LI/18/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu
2018 312 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/12/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2018 311 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/13/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 313 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/14/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2018 315 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/16/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniajaca uchwałę Nr IX/83/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 314 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LI/15/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 105 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/113/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa na 2018 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2018 89 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/111/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Bolesławiecką i Żarską w Żaganiu.
2018 76 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/117/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych
2018 77 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/118/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany nazwy siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 78 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/128/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/98/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, a także informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2648 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/97/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny
2017 2649 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/98/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, a także informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 2650 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/101/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
2017 2412 2017-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/88/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Papuszy w Żaganiu
2017 2292 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/89/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2017 r. o zmianie uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
2017 2235 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/82/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2017-2020.
2017 1879 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/70/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1880 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/71/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1877 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/68/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i absolwentom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2017 1878 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/69/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1881 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/72/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1884 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/75/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1885 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/76/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1882 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/73/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1883 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/74/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Żagań
2017 1402 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/47/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 2 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXVII/69/08 Rady Miasta Żagań w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2017 1383 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 1129 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/33/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu
2017 1128 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/28/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Żagań o statusie miejskim obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 1127 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/27/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2017 778 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/19/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 779 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/21/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2017 107 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starego Miasta" w Żaganiu - obszar A,
2017 52 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim.
2017 27 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXX/112/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2016r. uchwała budżetowa na 2017 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 2409 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/104/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2410 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/108/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/94/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań
2016 2223 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/98/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2222 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/99/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2016 2221 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/96/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2016 2220 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/95/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań.
2016 2219 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/94/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie miasta Żagań
2016 2218 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/90/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016r. w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenie osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty dodatkowej
2016 2024 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/79/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 2023 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/78/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy bulwaru
2016 2022 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/77/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/21/2016 Rady Miasta Żagań o zmianie uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 10 września 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
2016 1609 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/65/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 1608 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/66/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1380 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/58/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żagań przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2016 1352 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/57/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 1351 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/56/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1350 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/54/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie uchwały Nr VI/54/2003 Rady Miasta Żagań, w sprawie Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 1209 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 30 maja 2016r. o zmianie uchwały Nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu
2016 1198 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/44/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 30 maja 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2016 754 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/21/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2016r. o zmianie uchwały Nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
2016 755 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/23/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód – obszar A.
2016 713 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/25/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2016 532 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu
2016 506 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/14/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
2016 507 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/18/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 338 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/7/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 229 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na 2016 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2016 166 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, a także informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 165 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny
2016 108 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/111/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań, a także określenia inkasenta.
2015 2427 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań, a także określenia inkasenta.
2015 2426 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2425 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 2430 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: nadania Statutu Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
2015 2429 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
2015 2428 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2015 1631 2015-09-25 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
2015 1585 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód – obszar A
2015 1561 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXVIII/112/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2015 rok.
2015 1377 2015-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu
2015 1378 2015-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2015 1368 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/36/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań, a także określenia inkasenta.
2015 1369 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta Żagań w referendum ogólnokrajowym
2015 1081 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/77/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29.10.2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2015 1063 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/36/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań, a także określenia inkasenta
2015 928 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę VI/2/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagań
2015 925 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/139/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku realizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2015 924 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VIII/24/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim.
2015 782 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2015 780 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr VII/14/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 730 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/15/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim
2015 542 2015-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
2015 535 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/2/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2015 503 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/7/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu
2015 502 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/1/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/40/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecęce na terenie Miasta Żagań
2015 182 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2014r. uchwała budżetowa na 2015 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2015 84 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu
2015 80 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniajaca uchwałę Nr LXVIII/104/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2014 2385 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/8/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2014 2383 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2376 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 2377 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2109 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/112/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
2014 2108 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/102/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2014 2102 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVIII/105/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/26/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku
2014 2099 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVIII/107/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2014 2098 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVIII/106/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/27/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/104/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2095 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVIII/108/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/83/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 11 lipca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2014 1841 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr LXVII/96/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza
2014 1637 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/93/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 10 września 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
2014 1521 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr LXV/87/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr LXII/75/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim
2014 1462 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/82/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondom
2014 1385 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXII/75/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim
2014 1384 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXII/74/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Żagań, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1366 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/42/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Żaganiu
2014 1122 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/43/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum-Zachód
2014 1108 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr LIX/54/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu „Łąk Staromiejskich” w Żaganiu
2014 1105 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr LIX/49/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przyjęcia ”Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014 - 2018''
2014 970 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/44/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: nadania Statutu Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
2014 909 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr LVII/35/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żagań o statusie miejskim
2014 910 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr LVII/39/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie : zmiany uchwały nr LVI/19/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 7.03.2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/77/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29.10.2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2014 904 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr LVII/28/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 682 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr LVI/19/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/77/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29.10.2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań
2014 677 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr LVI/16/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie miasta Żagania
2014 402 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIV/6/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 403 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIV/7/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 404 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIV/8/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 137 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LIII/148/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2014 138 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LIII/161/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Żaganiu
2013 2787 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr LII/147/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żaganiu
2013 2716 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/141/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 2 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/15/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, sposobu ustalania opłat dodatkowych z tutyłu przewozu osób oraz zabierania zwierząt i rzeczy
2013 2708 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/135/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 2707 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/134/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach o obiektach budowlanych , deklaracji na podatek od nieruchomości , informacji o gruntach, deklaracji na podatek rolny , a także informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 2710 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/138/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
2013 2709 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/136/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 2141 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/99/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań Nr VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Rady Miasta Żagań Nr VIII/56/2011 z dnia 26 maja 2011 roku, w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań Nr VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 roku dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2142 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/106/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/159/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
2013 2130 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/97/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/102/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 2131 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/98/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwalę Nr XL/82/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009 roku zmieniającą uchwałę XLV/80/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagań
2013 1772 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/79/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/79/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012r w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1773 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/83/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 1743 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/69/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/103/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1742 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/68/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 1745 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/71/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu.
2013 1744 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/70/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Bolesławiecką i Żarską.
2013 480 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/9/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 479 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 482 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/18/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 481 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/10/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 359 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/6/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 14 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
2013 357 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Żagań i Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji
2013 263 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/103/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 264 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/104/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 265 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/105/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 252 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 253 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/102/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2012 2799 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/88/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2295 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/59/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na północ od ulicy Asnyka w Żaganiu.
2012 2137 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/77/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2012 2026 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/78/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu
2012 2027 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/79/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1914 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Żagań Nr XXXVI/159/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
2012 1853 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/58/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale ulic: Plac Kilińskiego, Dworcowa, Traugutta, Koszarowa, Przyjaciół Żołnierza.
2012 1830 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/72/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Miasta Żagań.
2012 1391 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/50/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/7/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia zasad polityki czynszowej i warunków obniżania czynszu.
2012 1392 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/53/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2012r. Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2012 1127 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/44/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 18 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 1095 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XV/124/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a obwodnicą komunikacyjną
2012 874 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/17/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 30 marca 2012r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Żaganiu.
2012 875 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/18/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu
2012 588 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/9/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2012 587 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/3/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.
2012 590 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/12/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca Uchwalę Nr VI/54/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim.
2012 589 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/10/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2012r. Zmieniająca Uchwałę NR XLVI/149/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
2012 504 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 20 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
2012 249 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/132/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania odpadów na terenie Gminy miejskiej Żagań.
2012 164 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/126/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 165 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/118/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu
2012 163 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/125/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
2011 2553 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/101/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2011 2571 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2011r. Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2011 2572 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2304 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/98/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/159/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim.
2011 2305 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2011r. Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim
2011 2094 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Wyspy Parkowej - "Bażanciarnia" w Żaganiu.
2011 2015 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” w Żaganiu
2011 1956 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w wyborach do Sejmu i Senatu RP
2011 1811 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1812 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2011 1583 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i absolwentom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim
2011 1584 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim
2011 1585 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań NR VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1308 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nowego cmentarza komunalnego oraz terenów inwestycyjnych usługowo – przemysłowo – składowych przy ulicy Kożuchowskiej
2011 1235 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu
2011 1119 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1120 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy miejskiej Żagań
2011 1097 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 1118 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 1123 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 1124 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LXIV/132/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , deklaracji na podatek od nieruchomości , wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
2011 1121 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żaganiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1122 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/54/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim.
2011 579 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 458 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 459 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 26 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/121/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2011 25 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/113/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwały Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 28 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/138/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/134/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania nazwy rondu
2011 27 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/129/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XL/81/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2010 1680 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIV/131/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1681 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIV/132/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie : określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości, wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
2010 1584 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LVI/30/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2009 rok.
2010 1540 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/72/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej II zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ul. Bolesława Chrobrego.
2010 1492 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXII/103/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1493 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXII/106/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 30 września 2010r. w sprawie: odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010 1419 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr LI/205/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa na rok 2010 Gminy Żagań o statusie miejskim
2010 1292 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LVIII / 70 / 2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2010r. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu.
2010 1253 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIX/85/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Żagań
2010 1254 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIX/91/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 16 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr LVI/42/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2010 1083 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LVI/ 42/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2010 1100 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/67/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych w Żaganiu do kategorii dróg gminnych
2010 1101 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/77/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 952 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LVII/53/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 27 maja 2010r. w sprawie: likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 951 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LVII/52/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 27 maja 2010r. W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2010 875 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LVI / 40 / 2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XLV/140/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Żagań.
2010 822 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LVI / 48 / 2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w wyborach Prezydenta RP
2010 620 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LIV/23/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2010r. W sprawie nadania nazwy placu.
2010 621 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LIV/27/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/161/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żagań przez osoby fizyczne lub prawne.
2010 583 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LIII/16/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starego Miasta" w Żaganiu.
2010 465 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LIII/12/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań
2010 466 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LIII/13/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 lutego 2010r. Zmieniająca Uchwałę NR XLVI/149/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
2010 386 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr LI/207/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców położonych na terenie Miasta Żagań.
2010 384 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr LI/201/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: wzniesienia pomnika poświęconego Wielkopolanom przebywającym w obozie w Żaganiu w 1919 roku.
2010 385 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr LI/206/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych
2010 294 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr LII/9/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/161/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żagań przez osoby fizyczne lub prawne.
2009 2102 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/166/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/4/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom uprawiającym sport wyczynowo
2009 2101 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/165/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/159/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2009 2103 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/167/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych
2009 2105 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/174/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2010
2009 2104 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/173/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców położonych na terenie Miasta Żagań
2009 2008 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/171/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum - Zachód
2009 1769 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/178/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1768 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/177/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1771 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLix/180/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/81/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 20006r. w sprawie ustalenia zasad poboru, wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań oraz wyznaczenia inkasentów
2009 1770 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/179/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/8/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 1681 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/148/09 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/105/06 Rady Miasta Żagań z dnia 26 października 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2009 1680 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/145/09 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r. w sprawie pozbawienia ulicy Czereśniowej w Żaganiu kategorii drogi gminnej
2009 1683 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/151/09 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Żaganiu
2009 1682 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/149/09 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
2009 1584 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XLI/84/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2008 rok
2009 1565 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/139/09 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku reaizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2009 1566 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XLV/140/09 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Żagań
2009 1308 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/130/09 Rady Miasta Żagań z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1309 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/131/09 Rady Miasta Żagań z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku realizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono staniwiska kierownicze
2009 1310 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/132/09 Rady Miasta Żagań z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu
2009 1077 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XLII/110/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żaganiu przy ulicy Lotników Alianckich
2009 1050 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII/111/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/61/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2003r. w sprawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców
2009 1051 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII/112/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działaność gospodarczą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2009 1052 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII/113/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/15/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób prawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania zwierząt i rzeczy
2009 997 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na rok 2009
2009 987 2009-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/75/09 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Osiedla Łąkowa" w Żaganiu
2009 939 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/98/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/159/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2009 938 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/97/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniającą uchwałę Nr XLV/80/2006 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagań
2009 701 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/81/09 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim
2009 702 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/82/09 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/80/06 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagań
2009 703 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/83/09 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
2009 323 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/50/09 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/8/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 301 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/5/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy miejskiej Żagań
2009 300 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom uprawiającym sport wyczynowo
2009 302 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/6/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań
2009 304 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/8/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 303 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/7/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej i warunków obniżania czynszu
2009 251 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/156/08 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 252 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/160/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim
2009 253 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/161/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żagań przez osoby fizyczne lub prawne
2009 157 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/137/08 Rady Miasta Żagań z dnia 12 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/69/08 Rady Miasta Żagań z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2009 158 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/140/08 Rady Miasta Żagań z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Żaganiu
2009 81 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim