Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 33

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 365 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
2019 366 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 141 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 82 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 1408 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/51/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarach
2017 1170 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/59/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2014 1360 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/57/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Żarach
2014 642 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/9/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 641 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/8/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2014 644 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/11/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 643 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/10/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2009 1446 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/09 Rady Miasta Żary z dnia 3 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad poliyki czynszowej w latach 2006 - 2013
2009 1447 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Miasta Żary z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie gminy miejskiej Żary
2009 1188 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/101/09 Rady Miasta Żary z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żary dla terenu przy ulicach Lelewela, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Powstańców Wielkopolskich, Pułaskiego
2009 1110 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/134/09 Rady Miasta Żary z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2009 1111 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/142/09 Rady Miasta Żary z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2009 1109 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXX/133/09 Rady Miasta Żary z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2009 1058 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/102/09 Rady Miasta Żary z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 905 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/58/09 Rady Miasta Żary z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2009 906 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/97/09 Rady Miasta Żary z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
2009 799 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/53/09 Rady Miasta Żary z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2009 800 2009-05-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/54/09 Rady Miasta Żary z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2009 617 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/09 Rady Miasta Żary z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale Gminy Żary o statusie miejskim na stałe obwody głosowania
2009 616 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/45/09 Rady Miasta Żary z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Żary o statusie miejskim
2009 619 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/51/09 Rady Miasta Żary z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystnie z cmentarzy komunalnych w Żarach
2009 618 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/47/09 Rady Miasta Żary z dnia 19 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 356 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXV/271/08 Rady Miasta Żary z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 257 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/287/08 Rady Miasta Żary z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2009 203 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/20/09 Rady Miasta Żary z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów
2009 23 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/08 Rady Miasta Żary z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie stosowania zasad przy zawieraniu umów dzierżawy za grunty
2009 22 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/08 Rady Miasta Żary z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2009 25 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/08 Rady Miasta Żary z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2009 24 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/08 Rady Miasta Żary z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz opłat za ich świadczenia