Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 711 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/09 Rady Miasta Jasień z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXII/154/08 z dnia 29 października 2008r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień
2009 710 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/09 Rady Miasta Jasień z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest organem prowadzącym
2009 709 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Miasta Jasień z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i psychologów
2009 390 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/09 Rady Miasta Jasień z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie dożywiania dzieci do lat 7, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej oraz w sprawie odpłatności i zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tej formie w latach 2006 - 2009
2009 391 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/09 Rady Miasta Jasień z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/158/05 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień