Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 338

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2221 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr X/63/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 1935 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2019 1932 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/54/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2019 1931 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą
2019 1924 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/53/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2019 1926 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2019 1613 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”
2019 1017 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej.
2019 949 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017r w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2019 948 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/28/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2019”
2019 951 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
2019 950 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
2019 412 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2019 214 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3110 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3111 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3112 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2018 3080 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r.
2018 3081 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2018 2851 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2018 2636 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
2018 2623 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2018 2624 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2018 2421 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/341/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych
2018 2387 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/340/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2018 2386 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/339/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta.
2018 2389 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/345/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów
2018 2388 2018-10-18 Uchwała Uchwała nr XLII/342/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2018 1988 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLI/337/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
2018 1989 2018-09-05 Uchwała Uchwała nr XLI/338/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 1712 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/321/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”
2018 1713 2018-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/326/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2018-2021.
2018 1622 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/319/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2018 1621 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/318/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2018 1620 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/317/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Żłobek Miejski w Kostrzynie nad Odrą” oraz nadania statutu Żłobka Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą
2018 1623 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/320/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2018 1626 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/327/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2018 1625 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/324/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2018 1624 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/323/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2018 1278 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 1279 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych
2018 1080 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie w sprawie podziału miasta Kostrzyn nad Odrą na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 1081 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Kostrzyn nad Odrą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 834 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kostrzyn nad Odrą, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych
2018 835 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2018 836 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2018”
2018 225 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2018 226 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 223 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 224 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2018 229 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz nadania jej statutu
2018 230 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu
2018 227 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2018 228 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2018 5 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2018 r.
2017 2818 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta.
2017 2819 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2017 2820 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XL/353/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2017 2449 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2017”
2017 2398 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.
2017 2397 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2017 2400 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2017 2399 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
2017 2171 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2017 2170 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą
2017 2169 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia Regulaminu i zasad korzystania z nich.
2017 2167 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia czasu, w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym, dla którego Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym
2017 1861 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
2017 1862 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół, wobec których Miasto Kostrzyn nad Odrą nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki.
2017 1863 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1603 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXX/226/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
2017 1538 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/227/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą.
2017 1537 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/225/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2017 1536 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/224/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2017 1541 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/230/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 1540 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/229/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic
2017 1539 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/228/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2017 1243 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
2017 933 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic
2017 851 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 852 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/148/04 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2017 502 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą
2017 496 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
2017 488 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 486 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2017 487 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2017 10 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/184/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2017 r.
2016 2401 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 2400 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2016 2399 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016-2021
2016 2398 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia Regulaminu i zasad korzystania z nich.
2016 2397 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2016 2177 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 2178 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na 2017 rok.
2016 2179 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza
2016 1958 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/162/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2016 1957 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/161/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia Regulaminu i zasad korzystania z nich
2016 1956 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/160/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 1961 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/166/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1960 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/165/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1959 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/164/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania służące poprawie jakości powietrza
2016 1664 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1526 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/145/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1525 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/144/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1527 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/148/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2016 1529 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/152/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1528 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/149/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic
2016 1499 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/150/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2016 1498 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2016 1093 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 1092 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 maja 2016r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 856 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 855 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2016 854 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
2016 857 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2016 860 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/127/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 859 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 858 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 341 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/112/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2016 340 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/109/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2016 134 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XV/108/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
2016 73 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/95/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 rok
2015 2674 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 2675 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/101/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 2676 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/104/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kostrzyn nad Odrą dotyczących modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
2015 2089 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/93/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 1986 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/92/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2015 1985 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/87/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia na rok 2016 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą
2015 1984 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/86/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
2015 1983 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1982 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 1981 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1642 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz nadania jej statutu.
2015 1641 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/75/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 1523 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.
2015 1384 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1385 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2015 1386 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/50/15 w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej.
2015 1311 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
2015 1166 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2015 1165 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. wprowadzenia na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2015 1164 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 1163 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2015 1162 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”
2015 911 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/41/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Osiedle Warniki
2015 900 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/33/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, które nie stanowią pomocy publicznej
2015 901 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”
2015 902 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz nadania jej statutu
2015 742 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2015 rok.
2015 514 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 513 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2015 512 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących inicjatywy utworzenia jednostki pomocniczej i nadania jej statutu.
2015 483 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 232 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2015 231 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2015 154 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 153 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2015 152 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2014 2093 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą instrumentem płatniczym
2014 2086 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia na rok 2015 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą
2014 2087 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 2084 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 2085 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 2090 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/351/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 7 Szumiłowo
2014 2091 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015
2014 2088 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/347/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
2014 2089 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/350/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 2 Osiedle Leśne
2014 1868 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1712 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2014 1711 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 września 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
2014 1571 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/329/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za usługi z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego świadczone przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2014 1572 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLII/330/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą i nadania statutu
2014 1348 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/326/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2014 1347 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/323/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych miasta Kostrzyn nad Odrą.
2014 1310 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/317/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad ich rozliczania oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2014 1311 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/320/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi
2014 1312 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/321/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 1096 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/307/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2023
2014 1093 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/313/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 1092 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/312/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu Targowiska Przygranicznego przy ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą przyjętego uchwałą
2014 1091 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/308/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 1090 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/304/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
2014 1089 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/303/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów z terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014 – 2020.
2014 1088 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/302/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego świadczone przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2014 1087 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/299/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2014 728 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 729 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 730 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 616 2014-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
2014 617 2014-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2014 618 2014-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
2014 556 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 555 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2014 557 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2014 559 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 558 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 22 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2014 rok
2013 2889 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/146/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2013 2397 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą
2013 2396 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 2399 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2013 2398 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2013 2057 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy placowi w Kostrzynie nad Odrą
2013 1881 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego.
2013 1882 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą
2013 1602 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/236/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic
2013 1603 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/237/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2013 1377 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2013r w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
2013 1378 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/217/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2013r w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 888 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2013 889 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 603 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2013 604 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 lutego 2013r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
2013 605 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 lutego 2013r. nadania nazwy placowi w Kostrzynie nad Odrą
2012 2807 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2013 rok
2012 2766 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie  nadania nazw ulic
2012 2759 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2012 2760 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2757 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2012 2758 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 2763 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2012 2764 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadnia psów.
2012 2761 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2762 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 2586 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 2585 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 2587 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2012 2589 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2588 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów.
2012 2556 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
2012 2555 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą.
2012 2554 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 2557 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2560 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2012 2559 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2012 2558 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2012 2018 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/163/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Kostrzyn nad Odrą na stałe okręgi wyborcze
2012 2019 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/164/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Kostrzyn nad Odrą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2017 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/160/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2012 1879 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXI/154/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą przeznaczonego pod inwestycję liniową – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 – II etap
2012 1452 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
2012 1286 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
2012 1204 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVII/133/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2012.
2012 1090 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
2012 1091 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.
2012 792 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/120/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Kostrzyn nad Odrą udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia Regulaminu warunków i zasad korzystania z nich
2012 791 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/119/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2012 794 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2012 793 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2012
2012 659 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/102/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą przeznaczonego pod inwestycję liniową – gazociąg wysokiego ciśnienia DN200
2012 486 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/105/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
2012 485 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/104/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/296/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010-2015
2012 487 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/106/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2012 489 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/111/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, które nie stanowią pomocy publicznej.
2012 488 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/107/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2012.
2012 331 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 r.
2012 289 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
2011 2868 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, które nie stanowią pomocy publicznej.
2011 2869 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2011 2587 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Placu Wojska Polskiego zlokalizowanego u zbiegu ul. Władysława Sikorskiego i ul. Tadeusza Kościuszki w Kostrzynie nad Odrą wraz z fontannami.
2011 2586 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów.
2011 2585 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 2588 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z parku usytuowanego pomiędzy ulicami Gorzowska, Sikorskiego i Kopernika w Kostrzynie nad Odrą
2011 2591 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi
2011 2590 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kostrzynie nad Odrą
2011 2589 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/297/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą
2011 2526 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, które nie stanowią pomocy publicznej
2011 2525 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2524 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2012.
2011 2527 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
2011 2530 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2529 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2528 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadnia psów.
2011 1923 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1922 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2011 1925 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.
2011 1924 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 1802 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010 r. nr XXXIX/293/10 w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą.
2011 1803 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/295/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów.
2011 1204 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2011 1205 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania nazw rondom w Kostrzynie nad Odrą
2011 947 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ograniczonych ulicami Orła Białego, Jagiellońską i Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą
2011 907 2011-04-21 uchwała Uchwała nr XLV/358/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 października 2010r. w sprawie przystąpienia Miasta Kostrzyn nad Odrą do współpracy z GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w zakresie dostosowania dwóch drogowych sygnalizacji świetlnych w Kostrzynie nad Odrą do obowiązujących przepisów
2011 911 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice oraz kompleksu nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą
2011 581 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic
2011 582 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 583 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2011 528 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 529 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2011.
2011 442 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2011 rok.
2011 181 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego
2011 180 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2011.
2011 183 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/372/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2011 182 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .
2010 1963 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/351/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 października 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2010 1964 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/352/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
2010 1965 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/359/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.
2010 1937 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/371 /10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej.
2010 1673 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
2010 1672 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/366/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 1675 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/369/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1674 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/368/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów.
2010 1296 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania utworzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2010 1225 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą”.
2010 1226 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2010 1227 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2010 1035 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLII/331/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r.
2010 985 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/320/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji.
2010 984 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 987 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/333/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleksandra Zawadzkiego
2010 986 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLII/330/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2010 840 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/312/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
2010 841 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/315/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.
2010 842 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/316/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2010 676 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 544 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/306/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2010 545 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/307/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 546 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/310/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIIII/291/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Kostrzynie nad Odrą.
2010 319 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kostrzyn nad Odrą
2010 320 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleksandra Zawadzkiego
2010 317 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
2010 318 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015
2010 321 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic
2010 90 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2009r. określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Kostrzynie nad Odrą.
2009 2214 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. nadania nazwy ulicy
2009 2213 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .
2009 2157 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2009r. zmiany uchwały o ustaleniu stawek opłaty od posiadania psów.
2009 1747 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1731 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 1 października 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2009-2013”
2009 1748 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 1750 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów
2009 1749 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1550 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 1 października 2009r. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany siedziby władz gminy
2009 1347 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2009.
2009 1066 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2009 1067 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
2009 1068 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kostrzynie nad Odrą
2009 892 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą