Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 59

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 976 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miasta Słubice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 660 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miasta Słubice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice
2011 661 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miasta Słubice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr XLV/446/10 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2011 662 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Miasta Słubice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 644 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miasta Słubice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2011.
2011 624 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Słubice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym.
2011 372 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobko- przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słubice
2011 371 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słubice.
2011 374 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2011 373 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 42 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVII/543/10 Rady Miasta Słubice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1940 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Miasta Słubice z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2010 1856 2010-12-17 uchwała Uchwała nr LV/510/10 Rady Miasta Słubice z dnia 7 października 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice w latach 2011 – 2015.
2010 1855 2010-12-17 uchwała Uchwała nr LV/505/10 Rady Miasta Słubice z dnia 7 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Gminy Słubice.
2010 1857 2010-12-17 uchwała Uchwała nr LV/514/10 Rady Miasta Słubice z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 1862 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVI/533/10 Rady Miasta Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na transport drogowy taksówkami osobowymi na rok 2011.
2010 1861 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVI/525/10 Rady Miasta Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Słubicach.
2010 1609 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LVI/527/10 Rady Miasta Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2010 1590 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/509/10 Rady Miasta Słubice z dnia 7 października 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice.
2010 1611 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LVI/532/10 Rady Miasta Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2010 1610 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LVI/528/10 Rady Miasta Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2010 1264 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/496/10 Rady Miasta Słubice z dnia 26 sierpnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
2010 1265 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/498/10 Rady Miasta Słubice z dnia 26 sierpnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXXIII/319/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 1218 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/491/10 Rady Miasta Słubice z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Słubice.
2010 1219 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/492/10 Rady Miasta Słubice z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słubice
2010 954 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/485/10 Rady Miasta Słubice z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 14 lutego 2007r. określającej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczania inkasenta na targowisku tymczasowym przy ul. Sportowej w Słubicach.
2010 862 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/430/10 Rady Miasta Słubice z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 569 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLV/440/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowo – wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice.
2010 555 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/454/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Słubice.
2010 556 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/460/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/331/05 Rady miejskiej w ŚŁubicach z dnia 31 sierpnia 2005 r.
2010 460 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/446/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2010 461 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/448/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 349 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/397/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach
2010 242 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLI/403/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na transport drogowy taksówkami osobowymi na rok 2010
2010 220 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI/398/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko, obejmującej teren położony w Słubicach w obrębie ulic Poniatowskiego, Łokietka, Krzywoustego i Krótkiej
2010 199 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/433/10 Rady Miasta Słubice z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Słubice.
2010 200 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/434/10 Rady Miasta Słubice z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Słubice.
2010 80 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/429/09 Rady Miasta Słubice z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/409/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2009 2162 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII/408/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2009 2163 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII/409/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2009 2164 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII/410/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 2060 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/386/09 Rady Miasta Słubice z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słubice
2009 2058 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/383/09 Rady Miasta Słubice z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Odra - Warta"
2009 2059 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/385/09 Rady Miasta Słubice z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobko - przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słubice
2009 1559 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/274/08 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1410 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/374/09 Rady Miasta Słubice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Słubice
2009 1369 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/09 Rady Miasta Słubice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 1370 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/09 Rady Miasta Słubice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi ulicy Osiedle Krasińskiego w Słubicach - od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1299F Słubice- Słubice w Kierunku wału przeciwpowodziowego oraz wyrazenia zgody na nieodpłatne przekazanie jej wraz z pasem drogowym na rzecz Powiatu Słubickiego
2009 1204 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, przedszkolach i żłobko - przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2009 1099 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2009 1100 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2009 929 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miasta Słubice z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice
2009 580 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/293/09 Rady Miasta Słubice z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego
2009 541 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/298/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 marca 2009r. o zmianie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2009 542 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2009 543 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobko - przedszkolu prowadzonych przez Gminę Słubice
2009 373 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/294/09 Rady Miasta Słubice z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Słubice w roku 2009
2009 21 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/08 Rady Miasta Słubice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 44 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/273/08 Rady Miasta Słubice z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobko - przedszkolu prowadzonych przez Gminę Słubice